Noter til regnskapet

Note
1 Generell informasjon
2 Regnskapsprinsipper
3 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper
4 Segmentinformasjon
5 Kapitaldekning og kapitalstyring
6 Risikoforhold
Kredittrisiko
7 Kredittinstitusjoner - fordringer og gjeld
8 Utlån til og fordringer på kunder
9 Fraregning av finansielle eiendeler
10 Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevne engasjement
11 Tap på utlån og garantier
12 Kreditteksponering for hver interne risikorating
13 Maksimal kreditteksponering
14 Finansielle instrumenter og motregning
15 Kredittkvalitet per klasse av finansielle eiendeler
Markedsrisiko
16 Markedsrisiko knyttet til renterisiko
17 Markedsrisiko knyttet til valutaeksponering
Likviditetsrisiko
18 Likviditetsrisiko
Resultatregnskap
19 Netto renteinntekter
20 Netto provisjons- og andre inntekter
21 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser
22 Personalkostnader og ytelser til ledende ansatte og tillitsvalgte
23 Andre driftskostnader
Balanse
24 Pensjon
25 Skatt
26 Klassifisering av finansielle instrumenter
27 Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter
28 Virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost
29 Sertifikater og obligasjoner
30 Finansielle derivater
31 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser
32 Immatrielle eiendeler
33 Eiendom, anlegg og utstyr
34 Øvrige eiendeler
35 Innskudd fra og gjeld til kunder
36 Gjeld ved utstedelse av verdipapirer
37 Annen gjeld og forpliktelse
38 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån
39 Investering i eierinteresser
Øvrige opplysninger
40 Oppkjøp av virksomheter og virksomhetssammenslutning
41 Vesentlige transaksjoner med nærstående selskaper
42 Eierandelskapital- og eierstruktur
43 Resultat per egenkapitalbevis
44 Utbytte fra datterselskaper
45 Overgangsnote IFRS 9

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN