Konsernsjefen har ordet

Vi ruster SpareBank 1 SMN for fremtiden

2017 ble et godt år for SpareBank 1 SMN. 12 000 personkunder og 1 200 bedrifter ble i løpet av fjoråret nye kunder hos oss, og vi har styrket vår markedsandel fra et allerede høyt nivå. Det gjør oss både stolt og ydmyk. Resultatet ble målt i kroner det aller beste noensinne. Det har gjort det mulig å levere et solid utbytte til våre egenkapitalbeviseiere og til å øke avsetningen til allmennyttige formål. Dessuten er det hyggelig å fastslå at bankens egenkapitalbevis har hatt en god verdiøkning gjennom 2017.

Bankens datterselskaper og tilknyttede selskaper har levert solide prestasjoner. To av disse, EiendomsMegler 1 Midt Norge og SpareBank 1 Markets har i løpet av året gjort investeringer i henholdsvis BN Bolig og kompetanse- og kapasitetsoppbygging som vi skal høste av i årene som kommer. SpareBank 1 Gruppen, og da spesielt forsikringsselskapene, har også i 2017 overtruffet forventningene vi har hatt.

Vi har i 2017 videreutviklet Midt-Norges ledende finanshus. Vår strategi er å sikre en høy andel av andre inntekter for på gjøre oss mindre sårbare for endringer i rentenetto. Vi er godt fornøyd med at nær halvparten av konsernets inntekter nå er provisjonsinntekter fra datterselskaper samt salgsprovisjoner i morbanken. Vi har også definert et mål om at halvparten av morbankens salg innen 2020 skal være digitalt salg. Dette underbygger konsernets robusthet.

Vel 50 prosent av de nær 1 500 ansatte i konsernet jobber utenfor morbanken. SpareBank 1 Regnskapshuset sysselsetter 400 ansatte, og vokser raskt gjennom stadige oppkjøp. SpareBank 1 Markets har snudd en negativ trend og går nå med overskudd. Med fjorårets tilvekst av et stort nytt team har vi etablert oss som et av de ledende meglerhusene. SpareBank 1 Finans Midt-Norge bidrar, med sine relativt få årsverk med gode resultater, og bygger spennende relasjoner til andre banker både innenfor og utenfor SpareBank 1-alliansen. EiendomsMegler 1 Midt-Norge beholder sin nummer én-posisjon i regionen og har ambisjon om økt markedsandel i et noe mer krevende boligmarked. En satsing på BN Bolig i Oslo der konsepter og tjenester leveres fra EiendomsMegler 1 Midt-Norge er en annen, spennende satsing med betydelig potensial. SpareBank 1 SMN Invest har vist god evne til å finne lønnsomme investeringer og har etter hvert bygd en portefølje med teknologibedrifter med spennende potensial.

SpareBank 1 SMN fremstår solid og robust. Denne posisjonen er det viktig at vi ivaretar gjennom de valgene vi skal ta fremover. Vi bruker stadig mer tid og penger på å forstå trender og bygge et fremtidsrettet finanshus. Der vi tidligere konkurrerte med tradisjonelle banker vi har kjent gjennom årtider, må vi nå ruste oss mot store teknologigiganter med hovedsete i Silicon Valley i California, eller i Hangzhou i Kina. Det store teknologiskiftet finansnæringen står overfor er ikke så ulikt det mediebransjen har opplevd de siste årene. Folks medievaner har endret seg dramatisk på kort tid, og har utfordret hele forretningsmodellen i mediehusene. I dag forsvinner mer enn halvparten av inntektene fra det norske annonsemarkedet til California, hovedsakelig til Google og Facebook.

Vi må regne med at den samme virkeligheten kan innhente vår bransje. Det er sannsynligvis bare et tidsspørsmål før giganter som Apple trykker på knappen og lanserer sin betalingsløsning i det norske markedet. Dette er en konkurranse vi vet kommer, og som vi har brukt store ressurser på å møte. VI startet året med å fusjonere SpareBank 1 Mobilbetaling (mCash) og Vipps. Med dette etablerte SpareBank 1 sammen med DNB en felles betalingsløsning der også de øvrige norske sparebankene valgte å delta som medeiere. Det er min bestemte oppfatning at samlingen om Vipps som en stor norsk fintechsatsing er et av de aller viktigste strategiske grepene som er blitt tatt.

I november ble dette arbeidet ytterligere forsterket da vi tok initiativ til å fusjonere selskapene Vipps, BankAxept og BankID. I skrivende stund er denne fusjonen gjenstand for vurdering hos Konkurransetilsynet og Finanstilsynet. Vi forventer at fusjonen skal kunne gjennomføres før sommeren 2018. Norske banker og filialbankene i Norge bygger en viktig plattform for å møte tiltagende konkurranse innenfor betalingsområdet der bankene i første omgang møter konkurransen fra nye aktører. SpareBank 1 vil eie om lag 25 prosent av det fusjonerte selskapet, og det er en klar ambisjon at selskapet skal har kraft og innovasjonsevne til å kunne konkurrere også i et internasjonalt marked.

I tillegg er det gjennom året gjennomført en rekke tiltak både i SpareBank 1 SMN og i SpareBank 1-alliansen som gjør meg overbevist om at vi tar de nødvendige grepene for å sikre vårt fortsatte relevans og lønnsomhet i en verden der bankenes rammevilkår endres dramatisk som følge av den sterke digitale utviklingen.

I løpet av 2017 har vi løftet oss betydelig på samfunnsansvar. Vi har blant annet forpliktet oss til å underbygge FNs bærekraftmål gjennom å signere UN Global Compact, og vi har skjerpet våre krav til etikk, antikorrupsjon og bærekraft både til oss selv og de vi samarbeider med. En vesentlig del av arbeidet med samfunnsansvar er transparens og åpenhet, slik at omgivelsene skal kunne måle oss på det vi gjør. Vi rapporterer derfor i henhold til Global Reporting Initiative (GRI) fra og med denne årsrapporten.

SpareBank 1 SMN skal være en digital bank med personlig og lokal signatur. Vi skal tilby de beste digitale løsningene og samtidig opprettholde et bredt kontornett med dyktige rådgivere med høy lokalkunnskap. Denne strategien kan fremstå som dristig i en tid hvor de fleste hadde forventet at også vi skulle velge en kraftig reduksjon i antall kontor. I stedet har vi valgt å opprettholde alle lokasjoner, men til en lavere kostnad. Dette har vært en vellykket strategi som vi har valgt å gi et eget navn – fygitalt.

Jeg er overbevist om at denne strategien har bidratt til økte markedsandeler og forbedrede resultater. Vi har etablert et kanalsamspill som henter det beste ut av våre dyktige rådgivere og det beste ut av våre digitale løsninger. Jeg tror dette er en bærekraftig strategi også for kommende år.

Forrige

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN