Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond Hybrid- kapital   Grunn- fonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Sum egenkapital
                     
Egenkapital per 1.1.16 2.597 895 950   4.105 3.790 332 279 - 12.948
Periodens resultat - - 34   411 730 609 -95  - 1.689
Utvidede resultatposter                    
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - - -   2 3 - -57 - -52
Estimatavvik pensjoner - - -   -20 -36 - 0 - -56
Sum utvidede resultatposter - - -   -18 -33 - -57 - -108
Totalresultat for perioden - - 34   393 697 609 -152 - 1.581
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2015 - - -   - - -292 - - -292
Utbetalt til gaveformål - - -   - - -40 - - -40
Betalte renter hybridkapital - - -34   - - - - - -34
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 - -   - 0 - - - 0
Andre egenkapitalføringer - - -   1 3 - - - 4
Sum transaksjoner med eierne 0 - -34 - 1 3 -332 - - -362
Egenkapital per 31.12.16 2.597 895 950   4.499 4.490 609 126 - 14.166
                     
                     
Egenkapital per 1.1.17 2.597 895 950   4.499 4.490 609 126 - 14.166
Periodens resultat - - 33   327 580 893 17 - 1.850
Utvidede resultatposter                    
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - - -   - - - - 15 15
Estimatavvik pensjoner - - -   - - - - -18 -18
Sum utvidede resultatposter - - -   - - - - -3 -3
Totalresultat for perioden - - 33   327 580 893 17 -3 1.847
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2016 - - -   - - -389 - -0 -390
Utbetalt til gaveformål - - -   - - -220 - - -220
Betalte renter hybridkapital - - -33   - - - - - -33
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 - -   - 0 - - - 0
Andre egenkapitalføringer - - -   5 9 - -17 3 -
Sum transaksjoner med eierne 0 - -33   5 9 -609 -17 3 -642
Egenkapital per 31.12.17 2.597 895 950   4.831 5.079 893 126 - 15.372

                                                                                                                                                                                                                           

  Kontrollerende eierinteresser    
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond Hybrid- kapital   Grunn- fonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-
kapital
IKE* Sum egenkapital
                       
Egenkapital per 1.1.16 2.576 895 950   4.105 3.790 332 290 1.597 318 14.854
Periodens resultat - - 34   411 730 609 -95 -49 41 1.681
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - -   - - - - -8 - -8
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - - -   2 3 - -56 -0 - -50
Estimatavvik pensjoner - - -   -20 -36 - - -1 -0 -58
Sum utvidede resultatposter - - -   -18 -33 - -56 -9 -0 -116
Totalresultat for perioden - - 34   393 697 609 -151 -58 41 1.565
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2015 - - -   - - -292 - - - -292
Utbetalt til gaveformål - - -   - - -40 - - - -40
Betalte renter hybridkapital - - -34   - - - - - - -34
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 - -   - 0 - - - - 0
Egne egenkapitalbevis i SB 1 Markets**) 17 - -   - -3 - - -2 - 11
Andre egenkapitalføringer - - -   1 3 - - -12 - -8
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - -   - - - - 132 - 132
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - - -   - - - - - 66 66
Sum transaksjoner med eierne 17 - -34   1 -1 -332 - 118 66 -165
Egenkapital per 31.12.16 2.593 895 950   4.499 4.487 609 139 1.656 425 16.253
*) Ikke-kontrollerende eierinteresser
**) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet

 

 

 

 

  Kontrollerende eierinteresser    
  Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond Hybrid- kapital   Grunn- fonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egekapital IKE* Sum egekapital
                       
Egenkapital per 1.1.17 2.593 895 950   4.499 4.487 609 139 1.656 425 16.253
Periodens resultat - - 33   327 580 893 17 -54 32 1.828
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - -   - - - - 8 - 8
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - - -   - - - - 15 - 15
Estimatavvik pensjoner - - -   - - - - -16 1 -15
Sum utvidede resultatposter - - -   - - - - 7 1 8
Totalresultat for perioden - - 33   327 580 893 17 -46 32 1.836
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2016 - - -   - - -389 - -0 - -390
Utbetalt til gaveformål - - -   - - -220 - - - -220
Betalte renter hybridkapital - - -33   - -  - - - - -33
Ny hybridkapital - - 43   - - - - - - 43
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 - -   - 0 - - - - 0
Egne egenkapitalbevis i SB 1 Markets*) -4 - -   - -4 - - -12 - -21
Andre egenkapitalføringer - - -   5 9 - -30 -31 2 -44
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - -   - - - - -21 - -21
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - - -   - - - - - 105 105
Sum transaksjoner med eierne -4 - 9   5 5 -609 -30 -63 107 -580
Egenkapital per 31.12.17 2.588 895 993   4.831 5.072 893 126 1.547 565 17.510
*) Ikke-kontrollerende eierinteresser
**) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN