Balanse

Morbank     Konsern
31.12.16 31.12.17 (mill. kr) Noter 31.12.17 31.12.16
           
    EIENDELER      
315 3.313 Kontanter og fordringer på sentralbanker 26,45 3.313 315
8.203 9.543 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7,15,26,28,45 4.214 3.892
96.499 104.769 Netto utlån til kunder 4,8,9,10,11,12,15,26,28,45 110.959 101.354
17.636 19.895 Sertifikater og obligasjoner 15,26,27,29,45 19.736 17.557
4.812 4.328 Derivater 14,26,27,30,45 4.351 4.752
248 169 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 26,27,31,45 1.825 1.542
3.766 3.940 Investering i eierinteresser 39,40,41,44 5.760 5.638
3.005 3.120 Investering i konsernselskaper 39,41 - -
226 82 Virksomhet holdt for salg 31,33,39 649 15
470 522 Immaterielle eiendeler 32 793 639
882 703 Andre eiendeler 4,24,25,33,34 1.654 2.376
136.062 150.383 Sum eiendeler 13,16,17 153.254 138.080
           
    GJELD      
10.299 9.047 Innskudd fra kredittinstitusjoner 7,26,28,45  9.607 10.509
68.391 77.362 Innskudd fra og gjeld til kunder 4,26,28,35,45 76.476 67.168
36.317 42.194 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 26,28,36,45 42.194 36.317
3.973 3.341 Derivater 14,26,27,30 3.343 4.074
731 909 Annen gjeld 24,26,27,37 1.923 1.531
- - Virksomhet holdt for salg 39 1 0
2.186 2.159 Ansvarlig lånekapital 26,28,38,45 2.201 2.228
121.896 135.011 Sum gjeld 18 135.744 121.827
           
    EGENKAPITAL      
2.597 2.597 Eierandelskapital 43 2.597 2.597
-0 -0 Egenbeholdning eierandelskapital 43  -8 -4
895 895 Overkursfond   895 895
4.490 5.079 Utjevningsfond   5.072 4.487
389 571 Avsatt utbytte   571 389
220 322 Avsatt til gaver   322 220
4.499 4.831 Grunnfondskapital   4.831 4.499
126 126 Fond for urealiserte gevinster   126 139
- - Annen egenkapital   1.547 1.656
950 950 Hybridkapital   993 950
    Ikke-kontrollerende eierinteresser   565 425
14.166 15.372 Sum egenkapital 5,44 17.510 16.253
136.062 150.383 Sum gjeld og egenkapital 16,17 153.254 138.080

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN