Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens § 5-5

Erklæring fra styret og konsernsjef

Vi erklærer etter beste overbevisning at

  • årsregnskapet for morbanken og konsernet for 2017 er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU, med de tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven
  • årsregnskapsopplysningene gir et rettvisende bilde av morbanken og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet samt at
  • årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til morbanken og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet står overfor.

 

Trondheim, 28. februar 2018
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal  Bård Benum Paul E. Hjelm-Hansen
Styrets leder Nestleder  
     
     
Aud Skrudland Morten Loktu Janne Thyø Thomsen
     
     
     
 Arnhild Holstad Erik Gunnes Venche Johnsen
  Ansatterepresentant  Ansatterepresentant 
     
     
     
    Finn Haugan 
    Konsernsjef

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN