Kontantstrømoppstilling

Morbank    Konsern 
2016 2017 (mill. kr) 2017 2016
1.689 1.850 Resultat etter skatt 1.828 1.681
34 50 + Av- og nedskrivninger 102 98
502 323 + Tap på utlån/garantier 341 516
2.225 2.223 Tilført fra årets virksomhet 2.271 2.295
2.310 656 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 480 2.234
-1.586 -455 Økning/(reduksjon) annen gjeld -339 -1.601
-7.405 -8.593 Reduksjon/(økning) utlån -9.946 -8.454
-2.318 -1.340 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -322 -1.485
3.299 8.972 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 9.308 3.078
2.144 -1.252 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner -902 2.354
-1.885 -2.259 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -2.179 -1.805
-3.215 -2.047 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -1.629 -3.384
-26 -100 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler 383 -52
- 5 Avgang bygninger/driftsmidler 5 -
-223 -145 Netto innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper -685 33
36 94 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -249 -67
-213 -146 B) Netto likviditetsendring investeringer -546 -86
-324 -27 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital -27 -281
0 0 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital -21 -
-292 -390 Utbetalt utbytte -390 -292
-40 -220 Besluttet gaveutdeling -220 -40
-34 -33 Betalte renter hybridkapital -33 -34
1.162 5.860 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 5.862 1.162
473 5.191 C) Netto likviditetsendringer finansiering 5.173 515
-2.955 2.998 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året 2.998 -2.955
3.270 315 Likviditetsbeholdning per 1.1 315 3.270
315 3.313 Likviditetsbeholdning ved utgangen av året 3.313 315
-2.955 2.998 Endring 2.998 -2.955

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN