Resultatregnskap

 

Morbank     Konsern
2016 2017 (mill. kr) Noter 2017 2016
           
3.401 3.571 Renteinntekter 4,19 3.825 3.597
1.672 1.599 Rentekostnader  4,19 1.600 1.668
1.730 1.972 Netto renteinntekter   2.225 1.929
           
971 1.098 Provisjonsinntekter 4,20 1.390 1.251
85 98 Provisjonskostnader 4,20 168 133
36 38 Andre driftsinntekter 4,20 783 556
922 1.038 Netto provisjons- og andre inntekter   2.005 1.674
           
817 629 Utbytte 21,44 6 88
- - Netto resultat fra eierinteresser 4,21,39 437 423
188 146 Netto resultat fra finansielle instrumenter 4,21 317 434
1.006 776 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser   760 944
           
3.658 3.786 Sum inntekter   4.989 4.547
           
536 575 Personalkostnader 22,24 1.426 1.159
615 634 Andre driftskostnader 23,32,33 943 844
1.151 1.209 Sum driftskostnader   2.369 2.003
           
2.506 2.577 Resultat før tap   2.621 2.544
           
502 323 Tap på utlån og garantier 4,11 341 516
2.004 2.253 Resultat før skatt    2.279 2.029
           
302 403 Skattekostnad 25 450 352
-13 - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt   -1 4
1.689 1.850 Resultat for regnskapsåret   1.828 1.681
           
34 33 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   33 34
1.058 1.162 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   1.128 1.027
597 655 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   636 579
    Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat 32 41
1.689 1.850 Resultat for regnskapsåret   1.828 1.681
           
    Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis   8,71 7,93

 

Utvidet resultatregnskap

Morbank     Konsern
2016 2017 (mill. kr) Noter 2017 2016
1.689 1.850 Resultat for regnskapsåret   1.828 1.681
           
    Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
-75 -24 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner 24 -20 -77
19 6 Skatt på estimatavvik pensjon   5 19
- - Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet   4 -1
-56 -18 Sum    -11 -58
           
    Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
-52 15 Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg 3,31 15 -50
- - Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet   4 -7
- - Skatt   - -
-52 15 Sum   19 -58
1.581 1.847 Totaltresultat for regnskapsåret   1.836 1.565
34 33 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat   33 34
989 1.160 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat   1.132 953
558 654 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat   638 537
    Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat   32 41
1.581 1.847 Totaltresultat for regnskapsåret   1.836 1.565
           
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN