Egenkapitalbevis

Markedskursen for SpareBank 1 SMNs egenkapitalbevis (MING) var ved årsskiftet 82,25 kroner per bevis. Per 31. desember 2016 var kursen 64,75 kroner. Med et kontantutbytte på 4,40 kroner for 2017 blir direkteavkastningen for egenkapitalbeviset 5,3 prosent.

SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2017 en egenkapitalbeviskapital på 2597 millioner kroner fordelt på 129.836.443 egenkapitalbevis hvert pålydende 20 kroner. Banken hadde ved årsskiftet en egenbeholdning på 39.900 kroner fordelt på 1995 egenkapitalbevis.

Nøkkeltall  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Børskurs  82,25  64,75 50,50 58,50 55,00 34,80 36,31 49,89 45,06 21,00
Antall utstedte EKB, mill 129,38  129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 102,76 102,74 82,78 82,41
Børsverdi (mill kr) 10.679  8.407 6.556 7.595 7.141 4.518 3.731 5.124 3.749 1.750
Utbytte per EKB 4,40  3,00 2,25 2,25 1,75 1,50 1,85 2,77 2,10 2,77
Bokført verdi per EKB 78,81  73,26 67,65 62,04 55,69 50,09 48,91 46,17 42,11 38,07
Resultat per EKB   8,71  7,91 7,02 8,82 6,92 5,21 6,06 5,94 6,37 4,16
P/E (Børskurs / resultat per EKB) 9,44  8,19 7,19 6,63 7,95 6,68 5,99 8,40 7,29 5,09
P/BV (Børskurs / bokf EK per EKB) 1,04  0,88 0,75 0,94 0,99 0,69 0,74 1,07 1,09 0,57
Utdelingsforhold  50 %  38 % 25 % 25 % 25 % 29 % 30 % 47 % 34 % 34 %
Egenkapitalbevisprosent 64 %  64,0 % 64,0 % 64,6 % 64,6 % 64,6 % 60,6 % 61,3 % 54,8 % 56,3 %

Egenkapitalbeviskursen sammenlignet med hovedindeksen 

Aarsrapport_MING_2017_NO2

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. januar 2017) 

Utbyttepolitikk
Lov og forskrift om egenkapitalbevis som trådte i kraft 1. juli 2009 innebærer at egenkapitalbevis i sparebanker i større grad enn tidligere er sammenlignbare med aksjer. Regelverket medfører økt likebehandling av de ulike eiergrupperingene i sparebanker og minimerer i stor grad tidligere utfordringer knyttet til utvanning av egenkapitalbeviseierne ved betaling av kontantutbytte.

Som følge av den endrede lovgivningen ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009:

  • SpareBank 1 SMNs mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene
  • Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital
  • Banken legger til grunn at om lag* halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag* halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital

* Representantskapet besluttet i 2017 å justere utbyttepolitikk med å oppheve utbyttebegrensningen. Tidligere formulering var «opp til» i stedet for «om lag».

Investorpolitikk
Banken legger vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultater skal skape tillit overfor investormarkedet. Informasjon til markedet formidles gjennom kvartalsvise investorpresentasjoner og børsmeldinger. Det avholdes også regelmessige presentasjoner overfor internasjonale samarbeidspartnere, långivere og investorer.

På smn.no/ir er det til enhver tid oppdatert informasjon for investorer, analytikere og media.

Eierforhold
SpareBank 1 SMN har som mål å sikre god likviditet i egenkapitalbevisene og oppnå god spredning på eiere som representerer kunder, regionale investorer samt norske og utenlandske institusjoner.

 

Neste Forrige

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN