Analyse av regnskapet (konsern)

Resultatanalyse, mill kr 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Renteinntekter 4.197 4.626 4.057 3.825 3 597 4 031 4 265 4 118 3 928 3 891
Rentekostnader 1.439 1.939 1.655 1.600 1 714 2 159 2 475 2 502 2 451 2 499
Rentenetto 2.759 2.687 2.403 2.225 1 883 1 872 1 790 1 616 1 477 1 392
Provisjonsinntekter 2.572 2.290 2.177 2.005 1 674 1 545 1 512 1 463 1 139  919
Resultat eierinteresser 681 879 423 443  423  448  527  355  244  248
Resultat finansielle investeringer 269 322 334 317  521  11  193  147  207  186
Sum inntekter 6.281 6.178 5.337 4.989 4 502 3 876 4 021 3 580 3 067 2 746
Personalkostnader 1.883 1.699 1.584 1.426 1 159 1 093 1 002  914  924  810
Andre driftskostnader 1.069 1.098 1.040 943  844  838  787  807  730  672
Sum kostnader 2.952 2.797 2.624 2.369 2 003 1 931 1 789 1 722 1 654 1 482
Resultat før tap 3.329 3.380 2.713 2.621 2 499 1 945 2 232 1 859 1 413 1 264
Tap på utlån og garantier 951 299 263 341  516  169  89  101  58  27
Resultat før skatt 2.378 3.081 2.450 2.279 1 983 1 776 2 143 1 758 1 355 1 236
Skatt 400 518 509 450  341  370  362  388  295  255
Resultat virksomhet holdt for salg 1 0 149 -1  4 - 1  0  30  16  43
Overskudd 1.978 2.563 2.090 1.828 1 647 1 406 1 782 1 400 1 077 1 024
                     
Utbytte 569 840 661 571  389  292  292  227  195  190
                     
                     
Balanseutvikling, mill kr                    
Kontanter og innskudd i finansinstitusjoner 7.856 2.871 5.957 7.527 4.207 5.677 5.965 5.984 4.091 4.075
Verdipapirer og derivater 43.522 35.508 32.438 31.672 29.489 30.282 27.891 26.358 25.614 21.485
Brutto utlån 134.648 126.277 120.473 112.071 102.325 93.974 90.578 80.548 74.943 73.105
- Tapsavsetninger / Individuelle nedskrivninger utlån 1.517 998 744 765 632 183 172 173 144 172
- Gruppevise nedskrivninger utlån - - - 347 339 376 295 295 295 290
Øvrige aktiva 3.403 3.004 2.581 3.096 3.030 2.540 2.080 2.938 3.766 3.251
Eiendeler 187.912 166.662 160.705 153.254 138.080 131.914 126.047 115.360 107.975 101.455
                     
Innskudd fra finansinstitusjoner 13.095 8.853 9.214 9.607 10.509 8.155 9.123 6.581 7.410 9.118
Innskudd fra kunder 97.529 85.917 80.615 76.476 67.168 64.090 60.680 55.927 52.252 47.871
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og derivater 51.098 46.541 47.251 45.537 40.390 40.569 39.254 36.806 33.121 31.306
Øvrig gjeld 3.085 2.841 2.671 1.924 1.532 1.734 1.095 1.485 2.070 2.122
Ansvarlig lånekapital 1.795 2.090 2.268 2.201 3.182 3.463 3.371 3.319 3.040 2.690
Egenkapital 21.310 20.420 18.686 17.510 15.299 13.904 12.524 11.242 10.082 8.348
Gjeld og egenakapital 187.912 166.662 160.705 153.254 138.080 131.914 126.047 115.360 107.975 101.455
                     
                     
Nøkkeltall                    
Forvaltningskapital 187.912 166.662 160.704 153.254 138.080 131.914 126.047 115.360 107.919 101.455
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 183.428 165.154 156.992 145.948 137.060 128.355 117.794 111.843 105.500 98.465
Brutto utlån 134.648 126.277 120.473 112.071 102.325 93.974 90.578 80.548 74.943 73.105
Brutto utlån inkl. lån solgt til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 182.801 167.777 160.317 148.784 137.535 127.378 120.435 112.283 104.925 95.232
Brutto utlån til lønnstakere 124.461 115.036 108.131 98.697 89.402 80.725 74.087 68.591 62.587 55.034
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor 58.340 52.740 52.186 50.087 48.133 46.653 46.348 43.692 42.322 40.198
Innskudd 97.529 85.917 80.615 76.476 67.168 64.090 60.680 55.927 52.252 47.871
Innskudd fra lønnstakere 40.600 35.664 33.055 31.797 29.769 28.336 26.496 23.891 22.279 20.860
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor 56.928 50.253 47.561 44.678 37.398 35.754 34.184 32.036 29.973 27.011
Innskuddsdekning (Innskudd / utlån i balansen) 72 % 68 % 67 % 68 % 66 % 68 % 67 % 69 % 70 % 65 %
Innskuddsdekning (Innskudd / utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskeditt)) 53 % 51 % 50 % 51 % 49 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %
                     
                     
Kapitaldekning                    
Ren kjernekapital 17.041 15.830 14.727 13.820 13.229 12.192 10.679 9.374 8.254 6.687
Kjernekapital 18.636 17.742 16.472 15.707 15.069 13.988 12.382 10.989 9.357 7.856
Ansvarlig kapital 20.759 19.854 18.743 17.629 17.185 16.378 14.937 12.417 10.943 9.055
Risikoveid volum 93.096 91.956 101.168 94.807 88.788 89.465 95.317 84.591 82.446 75.337
Ren kjernekapitaldekning 18,3 % 17,2 % 14,6 % 14,6 % 14,9 % 13,6 % 11,2 % 11,1 % 10,0 % 8,9 %
Kjernekapitaldekning 20,0 % 19,3 % 16,3 % 16,6 % 16,9 % 15,6 % 12,9 % 12,9 % 11,4 % 10,4 %
Kapitaldekning 22,3 % 21,6 % 18,5 % 18,6 % 19,4 % 18,3 % 15,7 % 14,7 % 13,3 % 12,0 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,1 % 7,5 % 7,4 % 7,2 % 7,4 % 6,7 % 6,0 %      
                     
Kostnader i % av inntekter 47 % 45 % 49 % 47 % 44 % 50 % 44 % 48 % 54 % 53 %
Tapsprosent utlån (inkl lån solgt til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 0,54 % 0,18 % 0,17 % 0,23 % 0,39 % 0,14 % 0,08 % 0,09 % 0,06 % 0,03 %
Egenkapitalavkastning 10,0 % 13,7 % 12,2 % 11,5 % 11,3 % 10,7 % 15,1 % 13,3 % 11,7 % 12,8 %
Utlånsvekst (brutto utlån inkl lån solgt til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 9,0 % 4,7 % 7,8 % 8,2 % 8,0 % 5,8 % 7,3 % 7,0 % 10,2 % 8,6 %
Innskuddsvekst 13,5 % 6,6 % 5,4 % 13,9 % 4,8 % 5,6 % 8,5 % 7,0 % 9,2 % 11,9 %
Antall ansatte 1.588 1588 1588 1482 1328 1298 1273 1238 1216 1153
Antall årsverk 1.560 1.509 1.493 1.403 1254 1208 1192 1159 1135 1109
Antall bankkontor 45 46 48 48  48  49  49  50  51  54

  

 Resultat per år  

 Resultat_egenkap_650

Kapitaldekning i prosent

Kapitaldekning


Utlån - innskudd (mrd kroner)

Utlån - innskudd

 

Årsverksutvikling

 Årsverksutvikling2

Tap på utlån

Tap på utlån

 

Utbytte og resultat per egenkapitalbevis

Utbytte_resultatperegenkap_650

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN