Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2019 2020 (mill. kr) Noter 2020 2019
           
3.732 3.274 Renteinntekter effektiv rentes metode 17 3.722 4.121
509 478 Andre renteinntekter 17  475 505
1.916 1.423 Rentekostnader  17 1.439 1.939
2.325 2.329 Netto renteinntekter 4  2.759 2.687
           
1.127 1.205 Provisjonsinntekter 18 1.510 1.437
95 97 Provisjonskostnader 18 207 193
30 41 Andre driftsinntekter 18 1.269 1.046
1.061 1.149 Netto provisjons- og andre inntekter 4 2.572 2.290
           
884 528 Utbytte 19,44 39 15
- - Netto resultat fra eierinteresser 19,39 681 879
54 14 Netto resultat fra finansielle instrumenter 19 230 307
937 542 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 4 951 1.201
           
4.324 4.019 Sum inntekter   6.281 6.178
           
614 732 Personalkostnader 20,22 1.883 1.699
750 744 Andre driftskostnader 21,31,32,33 1.069 1.098
1.364 1.477 Sum driftskostnader 4  2.952 2.797
           
2.960 2.543 Resultat før tap   3.329 3.380
           
245 902 Tap på utlån og garantier 4,10 951 299
2.715 1.641 Resultat før skatt    2.378 3.081
           
452 284 Skattekostnad 23 400 518
- - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 39 1 0
2.263 1.356 Resultat for regnskapsåret   1.978 2.563
           
47 56 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   59 49
1.417 831 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   1.147 1.572
799 469 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   646 886
    Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat 126 56
2.263 1.356 Resultat for regnskapsåret   1.978 2.090
    Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis   8,87 12,14

  

 

Totalresultat

Morbank     Konsern
2019 2020 (mill. kr) Noter 2020 2019
2.263 1.356 Resultat for regnskapsåret   1.978 2.563
           
    Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
-33 -34 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner 22 -34 -33
8 8 Skatt på estimatavvik pensjon   8 8
- - Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet   15 21
-25 -25 Sum    -11 -4
           
    Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
6 9 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat   9 6
- - Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet   16 -12
- - Skatt   - -
6 9 Sum   25 -5
-18 -16 Sum andre inntekter og kostnader   15 -9
2.245 1.340 Totalresultat for regnskapsåret   1.993 2.554
47 56 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat   59 49
1.405 821 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat   1.156 1.566
792 463 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat   652 883
    Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat   126 56
2.245 1.340 Totalresultat for regnskapsåret   1.993 2.554
 
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN