Bærekraft

I dette kapittelet omtales SpareBank 1 SMN sine mål og ambisjoner knyttet til bærekraft; finansielle så vel som sosiale, strukturelle og samfunnsmessige. Konsernets nylig etablerte bærekraftstrategi beskrives sammen med vesentlige temaer, bærekraftsaktiviteter og prioritering av bærekraftsmål. Kapittelet er av oppsummerende karakter, da spesifikke produkter og prosesser knyttet til bærekraft også omtales i rapportens øvrige kapittel. Det vises videre til SpareBank 1 SMNs egne nettsider om bærekraft på smn.no.

Ambisjoner og mål

SpareBank 1 SMN ønsker å stimulere til en bærekraftig utvikling av Midt-Norge. Konsernets ambisjon er å sette standarden for bærekraft innen finans i regionen, og har forpliktet seg til å integrere FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift i både forretningsstrategi og kjernevirksomhet.

Konsernets finansielle mål:

 Ansvarlig-finsnshus--NO

Ved inngangen til 2021 har konsernet fokus på konkretisering av mål på kort og mellomlang sikt som skal sikre realisering av de langsiktige målene.

SpareBank 1 SMNs bærekraftstrategi skal muliggjøre konsernets finansielle mål og skape verdier for kunder, eiere og ansatte gjennom å være en:

 • Pådriver for grønn omstilling
 • Partner for inkluderende samfunnsutvikling
 • Veiviser for ansvarlig forretningskultur

Mål i konsernets bærekraftsstrategi:

Pådriver Partner Veiviser
Redusere konsernets direkte og indirekte CO2-utslipp i tråd med nasjonale forpliktelser under Paris-avtalen. Synliggjøre internasjonale arbeidstaker-og menneskerettigheter. Konsernet fremmer inkluderende og bærekraftig innovasjon Etterleve en effektiv, ansvarlig og åpen forretningskultur på alle nivåer.Finanshuset 
Finanshuset  Finanshuset
Minst 50% reduksjon innen 2030.

Arbeidsstyrke som speiler mangfoldet i befolkningen innen 2030. Nulltoleranse på brudd på konsernets etiske standarder.

Kundetilbudet
Kundetilbudet Kundetilbudet
Andel utlån/omsetning som kvalifiserer som bærekraftig økonomisk aktivitet Andel utlån/omsetning som kvalifiserer som bærekraftig økonomisk aktivitet Andel utlån/omsetning som kvalifiserer som bærekraftig økonomisk aktivitet

 

Bærekraft er integrert i alle deler av konsernet gjennom et rammeverk som består av de tre grunnpilarene i virksomheten:

 • Daglig drift og organisasjonskultur i finanshuset
 • Produkter og tjenester i kundetilbudet
 • Eiermodell og samfunnsutbytte

Rammeverk for integrasjon av bærekraft:

Finanshusett-NO

Organisering

Bærekraftarbeidet er organisert gjennom en styringskomité. Komiteen består av nøkkelpersoner fra hvert enkelt forretningsområde i konsernet. Leder av komiteen er konsernets bærekraftsansvarlig. Bærekraftsansvarlig skal blant annet være:

 • Rådgiver for konsernsjefen og konsernledelsen
 • Leder av konsernets styringskomitè for bærekraft (ESG-komitè)
 • Samarbeidspartner for bærekraftansvarlige i forretningsområdene
 • Kontaktperson for kunder og leverandører i spørsmål om bærekraft
 • Lede arbeidet med å integrere bærekraft i konsernets forretningsområder

Bærekraftsansvarlig rapporterer til finansdirektør. Styringskomiteen rapporterer til konsernledelsen i SpareBank 1 SMN.

Forpliktelser, retningslinjer og policier

Konsernet støtter følgende nasjonale og internasjonale avtaler:

 • FNs bærekraftsmål
 • Paris-avtalen
 • ILO-konvensjon 100 og 111
 • FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
 • Arbeidsmiljøloven
 • Likestillings- og diskrimineringsloven

SpareBank 1 SMN har per 31.12.2020 signert og/eller støtter følgende prinsipper og standarder:

 • FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift
 • UN Global Compact
 • Task Force on Climate Related Financial Disclosure
 • Global Reporting Initiative (GRI)
 • Miljøfyrtårnstiftelsen

SpareBank 1 SMN har publisert et bærekraftsbibliotek på www.smn.no. Det gir oversikt over sentrale styringsdokumenter for etterlevelse av konsernets bærekraftstrategi.

Vesentlige temaer og konsernets påvirkning på omgivelsene

Vesentlige temaer i konsernets bærekraftsarbeid danner grunnlag for prioriteringer av nye tiltak: 

Prioriterte vesentlige temaer Tilleggstemaer
Forebygge økonomisk kriminalitet og korrupsjon Kompetanseløft for kundene
Stimulere grønn omstilling i kundetilbudet Etiske standarder
Stimulere innovasjon og bærekraftig økonomisk vekst Data- og cybersikkerhet
Likestilling og mangfold Standarder for innkjøp og markedsføring
Kompetanseutvikling for egne ansatte Grønn omstilling i finanshuset

Konsernet har gjennomført den første påvirkningsanalysen som kartlegger kundetilbudets positive og negative påvirkning på omgivelsene.

Oppsummert:

 • Dagens kundetilbud har både positiv og negativ påvirkning på omgivelsene
 • Den positive påvirkningen oppstår hovedsakelig innenfor den sosiale dimensjonen av bærekraft (S)
 • Den negative påvirkningen skjer hovedsakelig innenfor klima- og miljødimensjonen (E)
 • Selskapsstyringsdimensjonen (G) er i liten grad adressert som del av kundetilbudet

På overordnet nivå sammenfaller resultatene fra denne analysen med innsikten konsernet har tilegnet seg gjennom intervjuer i vesentlighetsvurderingen.

Prioriterte bærekraftsmål

Sparebank 1 SMN har en bred inngang på arbeidet med FNs bærekraftsmål, men basert på den kunnskap konsernet innehar, er følgende mål særlig viktige:

 • Positiv påvirkning

       8 anstendig arbeid og økonomisk vekst   9 innovasjon   10 mindre ulikhet   16 fred og rettferdighet

 • Redusere negativ påvirkning

       13 Stoppe klimaendringene

 • SpareBank 1 SMNs visjon  – Sammen får vi ting til å skje – understreker at bærekraftsmål nummer 17 er et sentralt prosessmål i konsernets arbeid med bærekraft.

       Mål 17

Klimarisikovurderinger

Konsernet legger til grunn både en vurdering av klimaendringenes påvirkning på selskapet (finansielt), og selskapets påvirkning på klimaendringene (miljømessig).

SpareBank 1 SMN benytter rammeverket fra TCFD for å identifisere, overvåke og håndtere klimarisiko. Arbeidet med klimarisikostrategi pågår og vil bli publisert i bærekraftsbiblioteket på smn.no etter vedtak i bankens styre. Status for konsernets klimarisikostrategi kan leses i et eget avsnitt i kapittelet Ansvarlig drift og forvaltning

Sentrale styringsindikatorer for bærekraft

Konsernet er i ferd med å utvikle en helhetlig virksomhetsstyringsmodell som sikrer oppfølging av både finansielle og ikke-finansielle mål. Forretningsområdene rapporterer på kvartalsvis basis, og bankens styre får halvårlige statusrapporter fra arbeidet med implementering av bærekraftstrategien.

Strategiprosessen og den oppdaterte vesentlighetsanalysen er tilpasset konsernets GRI-indeks. GRI-indeksen for 2020 er derfor endret sammenlignet med indeksen for 2019. Årets GRI-indeks ligger som vedlegg til årsrapporten.

Vesentlige bærekraftsaktiviteter i 2020

Beskrivelse av nye, vesentlige tiltak og aktiviteter i konsernets bærekraftsarbeid i 2020 er integrert i forretningsområdenes kapitler i årsrapporten.

Finanshuset Kundetilbudet Eiermodell og samfunnsutbytte
Revidert rammeverk og utstedelse av grønn obligasjon ESG analyseverktøy for klassifisering av næringslivsporteføljen  Koronadugnaden 

Konsernfelles klima- og energiregnskap  Utvikling av klimakalkulator for privatkunder  Ny investeringsstrategi og organisering av avdeling samfunnsutbytte 
Revidert kredittstrategi konsern  Bærekraftsbarometeret   
Klimarisikostrategi for konsernet  Bærekraftsmerking av fond 

 
E-læring for å styrke ansattes bærekraftskompetanse  Nye grønne produkter for bedrifter og privatkunder   
Endringer i innkjøpsstandarder 

Hovedbankavtalen Trondheim kommune   
  Avdragsfrihet bedrift-/og privatkunder   
  Forskuttering av dagpenger   
© SpareBank 1 SMN