Balanse

Morbank     Konsern
31.12.19 31.12.20 (mill. kr) Noter 31.12.20 31.12.19
           
    EIENDELER      
761 2.764 Kontanter og fordringer på sentralbanker 12,24 2.764 761
9.181 12.901 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7,12,13,24,26 5.091 2.110
117.033 124.214 Utlån til kunder 4,8,9,10,11,12,13,24,25,26 133.131 125.279
23.195 26.684 Sertifikater og obligasjoner 12,13,24,25,27 26.606 23.115
2.872 7.175 Derivater 12,24,25,28,29 7.226 2.972
355 319 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 24,25,30 2.366 2.953
4.526 4.933 Investering i eierinteresser 39,40,41,44 7.324 6.468
2.309 2.317 Investering i konsernselskaper 39,41 - -
82 82 Virksomhet holdt for salg 30,39 41 40
512 515 Immaterielle eiendeler 31 905 872
1.241 963 Øvrige eiendeler 4,12,22,23,24,26,32,33 2.457 2.092
162.066 182.870 Sum eiendeler 14,15 187.912 166.662
           
    GJELD      
7.585 12.630 Innskudd fra kredittinstitusjoner 7,24,26 13.095 8.853
86.870 98.166 Innskudd fra og gjeld til kunder 4,24,26,35 97.529 85.917
43.014 43.919 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 24,26,29,36 43.919 43.014
3.159 6.845 Derivater 24,25,28,29 7.179 3.528
1.570 1.466 Annen gjeld 22,23,24,25,26,37 3.084 2.841
- - Virksomhet holdt for salg 39 1 0
2.047 1.752 Ansvarlig lånekapital 5,24,26,38 1.795 2.090
144.245 164.778 Sum gjeld 16 166.602 146.243
           
    EGENKAPITAL      
2.597 2.597 Eierandelskapital 43 2.597 2.597
-0 -0 Egenbeholdning eierandelskapital 43 -9 -11
895 895 Overkursfond   895 895
6.144 6.556 Utjevningsfond   6.536 6.123
840 569 Avsatt utbytte   569 840
474 321 Avsatt gaver   321 474
5.432 5.664 Grunnfondskapital   5.664 5.432
189 239 Fond for urealiserte gevinster   239 189
- - Annen egenkapital   2.366 1.827
1.250 1.250 Hybridkapital 5,38 1.293 1.293
    Ikke-kontrollerende eierinteresser   838 761
17.822 18.092 Sum egenkapital 5 21.310 20.420
162.066 182.870 Sum gjeld og egenkapital 14,15 187.912 166.662

 

 

 

Trondheim, 4. mars 2021
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Bård Benum Christian Stav
Styrets leder Nestleder  
     
     
Mette Kamsvåg Tonje Eskeland Foss Morten Loktu
     
     
     
Janne T. Thomsen Christina Straub Inge Lindseth
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
     
    Jan-Frode Janson
    Konsernsjef

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN