Bedriftsmarked

Is i magen-strategien har gitt flere kunder

Takket være tydelig lokal tilstedeværelse med 61 kontorer og hovedkontor i regionen, og ansatte som er en del av lokalsamfunnene, har SpareBank 1 SMN fulgt bedriftene i Midt-Norge gjennom nok en krise. Med flere kunder ved utgangen av året enn før koronapandemien, har nå 15.000 bedriftskunder og 11.000 regnskapskunder tilgang til bank- og regnskapstjenester under samme tak i regionens ledende finanshus.

Med nesten 200 års fartstid og som regionens ledende finanshus, har SpareBank 1 SMN en posisjon som forplikter. Som ved tidligere kriser, har strategien også denne gangen vært å ha is i magen.

Vegard Helland- 2020 har vært et brutalt år for næringslivet i Midt-Norge. Vi har aldri mistet fokus på det som er desidert viktigst for oss – å følge kundene våre gjennom en svært krevende tid for mange. Der vi ser konkurrentene trekke seg ut, tror vi på bedrifter og lokalsamfunn. Det er en innstilling vi kompromissløst tar med oss inn i 2021. Det fastslår Vegard Helland, konserndirektør Næringsliv og Arne Nypan, administrerende direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN.

De har begge brukt krisen til å hente flere kunder. I løpet av 2020 har konsernet fått 1.444 nye bedrifter som bankkunder og 641 nye bedrifter som regnskapskunder.

Utlån til bedrifter i Midt-Norge har i 2020 økt med 5,6 milliarder kroner. SpareBank 1 SMN var den første banken i landet til å innvilge lån gjennom den statlige lånegarantiordningen, og i løpet av året er det gitt i overkant av 500 millioner kroner i slik finansiering. SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har i tillegg bistått kunder med veiledning og søknad om støtte eller kompensasjon fra myndighetene.

Et komplett finanshus

Hos SpareBank 1 SMN får bedrifter i Midt-Norge tilgang på alt av finansiell kompetanse, produkter og tjenester de har behov for. Alle datterselskap og forretningsområder har gjennom 2020 blitt knyttet betydelig tettere sammen for å gjøre hverdagen for midtnorske bedriftskunder enklere.

Arne Nypan - Konsernets drøyt 1600 ansatte besitter kompetanse og erfaring som kommer våre kunder til gode. Og nå organiserer vi oss med utgangspunkt i kundens behov. Tar du kontakt med en ansatt i SpareBank 1 SMN, får du tilgang på alle tjenester innenfor bank, finans, eiendomsmegling og regnskap, sier Arne Nypan, administrerende direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. 

Regnskapshuset har siden etableringen utviklet seg til å bli en av landets største leverandører av regnskapstjenester. Bare siden 2007 er det gjennomført mer enn 50 oppkjøp av lokale regnskapskontor. Det gjør at selskapet per i dag er til stede fra Rørvik i nord til Lillehammer i sør. Etter ytterligere tre oppkjøp i 2020, er strategien nå større grad av organisk vekst.

SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 Kapitalforvaltning og SpareBank 1 Finans Midt-Norge gjør, i tillegg til bank, regnskap og eiendomsmegling, SpareBank 1 SMN til et komplett finanshus.

Bærekraft som konkurransefortrinn

I desember 2020 ble SpareBank 1 SMN ble valgt som ny hovedbankforbindelse til Trondheim kommune. For første gang deltok banken i en anbudskonkurranse hvor bærekraft ble vektet like tungt som pris. Avtalen anslås å ha en samlet verdi på 17 millioner kroner og omfatter blant annet betalingsløsninger, innskuddsbetingelser, kassekreditt, verdipapirtjenester og rådgivende tjenester. Avtalen er blant de aller største offentlige bankavtalene i landet, og viser at bærekraft har etablert seg som et konkurransefortrinn.

Jan-Frode JansonJan-Frode Janson, konsernsjef i SpareBank 1 SMN, er særlig fornøyd med at Trondheim kommune legger stor vekt på en samarbeidspartner med høye grønne ambisjoner.

- Dette er en stor avtale som vi har jobbet målrettet for å vinne. Vi er spesielt fornøyde med at Trondheim kommune legger så stor vekt på en samarbeidspartner med høye ambisjoner innenfor miljø og bærekraft. Her har vi et felles mål, og sammen skal vi bidra til at Trondheim blir et nasjonalt fyrtårn for miljø og bærekraft, sa konsernsjef i SpareBank 1 SMN, Jan-Frode Janson til Adresseavisen da avtalen ble signert.

I 2020 ble også grønne innskudd lansert som nytt produkt til bedriftskunder i Midt-Norge. SpareBank 1 Finans Midt-Norge tilbyr i dag gode betingelser på finansiering av elektriske og hybride kjøretøy, og har ved utgangen av 2020 finansiert 5.492 el- og hybridbiler. Det arbeides nå med å etablere tilsvarende grønne produkter for å finansiere flere typer kjøretøy, for eksempel el-båter til havbruksnæringen og elektriske gravemaskiner.

Fra rekordhøy pessimisme i mars til forsiktig optimisme

SpareBank 1 SMN har med lokal tilstedeværelse og nesten 200 års erfaring betydelig innsikt i midtnorsk næringsliv.

Koronapandemien påvirker næringslivet ulikt. Ti prosent av bedriftene rammes sterkt negativt, mens tre prosent har opplevd positiv effekt siden utbruddet i mars 2020. Utsiktene for bedriftene i regionen er imidlertid nå mer positive. Forventningene i næringslivet snudde fra rekordstor pessimisme i mars 2020, til normal optimisme på slutten av året. Det kom fram i en måling Sentio har gjennomført blant 600 bedriftsledere i regionen.

Vi har som ved tidligere kriser vist at vi ikke svikter folk, bedrifter eller lokalsamfunn i regionen når det blåser. I likhet med bedriftslederne i Midt-Norge, mener også vi at det er grunn til en forsiktig optimisme for 2021. Vi har fått mange nye kunder gjennom året vi har lagt bak oss, og er godt rustet til å ta enda flere markedsandeler når veksten etter hvert kommer tilbake, sier konserndirektør Helland. 

For andre år på rad ble bærekraft tatt opp som et eget tema i konjunkturbarometeret. Nytt av 2020 var at også offentlig sektor ble inkludert i undersøkelsen. Funnene ble presentert som et eget «Bærekraftsbarometer» i form av et webinar som kan ses i sin helhet på smn.no.

Hovedfunnene fra undersøkelsen er at arbeidet med langsiktig, grønn omstilling bør intensiveres blant bedrifter i Trøndelag og Møre og Romsdal. Samtidig ser kommuner i Midt-Norge ut til å ha kommet lengre i arbeidet med miljø og klima enn store deler av næringslivet – som virker å ha behov for rådgivning og ny kompetanse i sitt arbeid med grønn omstilling. Det er tegn på begrenset (klima)risikoforståelse blant små og mellomstore bedrifter i regionen, og omgivelsene har økende innflytelse på bedriftenes arbeid med miljø og klima. Undersøkelsen gir også indikasjoner på at næringslivet i Midt-Norge er lite forberedt på endringer i kundeadferd, lønnsomhet og forretningsmuligheter som følger av økt fokus på klima og miljø.

ESG-klassifisering av utlånsporteføljen i Næringsliv

Høsten 2020 startet arbeidet med å utvikle en ESG-analyse til bruk i kredittprosesser i SpareBank 1 SMN. Dette analyseverktøyet klassifiserer selskaper og objekter på en skala fra «mørk brun» til «mørk grønn». 

På bakgrunn av analysenes resultat, er hovedprinsippet at selskaper med en sterk ESG-profil vil få tilgang til produkter, tjenester og vilkår som er gunstigere enn selskaper med en svak ESG-profil. Ved å stille krav, gi gode råd og legge til rette for gode insentiver vil SpareBank 1 SMN hjelpe sine næringslivskunder med å ta bærekraftige og fremtidsrettede beslutninger.

ESG-analysen har tre pilarer; Klima og miljø (E), Samfunn (S) og Selskapsstyring (G). Risikofaktorene som legges til grunn for analysene i de ulike bransjene er identifisert gjennom dialog med SpareBank 1 SMNs egne bransjeansvarlige og kunnskap om EUs taksonomi. Analyseverktøyet gjør det også mulig å registrere nøkkeltall for CO2-ekvivalente utslipp og SpareBank 1 SMNs andel av selskapets karbonfotavtrykk. I tillegg gjøres en kvalitativ vurdering med utgangspunkt i flere temaer, samt en klimarisikovurdering.

Miljø Samfunn Styring
Ressursforvaltning Menneskerettigheter Planlegging og beslutning
Produksjon  Arbeidstakerrettigheter Gjennomføring/oppfølging
Sirkulær økonomi Likestilling og mangfold Rapportering eksternt
Fysisk klimarisiko Kjønnsfordeling styret Korrupsjon
Overgangsrisiko Kjønnsfordeling ledelse Økonomisk kriminalitet
Tonn CO2 Sykefravær Vesentlige arbeidsulykker per arbeidstime
CO2/verdiskaping    
CO2-avtrykk     

De fire største bransjene i porteføljen målt i utlånskroner er prioritert og analyseres først. Disse bransjene utgjør om lag 50 prosent av utlån, og omhandler næringseiendom, fiskeri, havbruk og offshore. Fiskeri er kommet lengst, og rundt 50 prosent av utlånsvolumet er analysert. I løpet av 2021 planlegger SpareBank 1 SMN å ESG-klassifisere alle vesentlige bransjer og kunder i utlånsporteføljen.

Kjernetall for Næringsliv og Regnskapshuset

Næringsliv 2020 2019
Innskudd 49,4 mrd 42,8 mrd
Utlån 44,8 mrd 40,2 mrd
Antall kunder 15.564 14.932
Antall årsverk 156 158
Resultat før skatt 113 mill 765 mill
     
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN 2020 2019
Antall kunder 9.707 10.264
Antall årsverk 443 435
Resultat før skatt 110 mill 108 mill

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN