Konsernsjefens forord

Vi har vært her i med- og motgang i snart 200 år

Året 2020 har vært et av de mest spesielle i vår levetid. COVID-19 har også preget oss i SpareBank 1 SMN. Samtidig er det godt å se at organisasjonen har opprettholdt et høyt aktivitetsnivå gjennom nye måter å arbeide på. Vi har også brukt krisen til å ta markedsandeler og utvikle oss.

Bank og finans er vant til økonomiske svingninger, men en pandemi som påvirker absolutt hele samfunnet med den frykt og de begrensningene vi nå ser er heldigvis svært sjelden kost. Da vi satte mål for 2020 var det med optimisme og sterk fremtidstro. I midten av mars måtte vi legge alle planene til side og ruste oss for en unntakstilstand ingen kunne ha planlagt for. Med ett unntak: vi var allerede før koronapandemien i gang med et større omstillingsprosjekt for å gi kundene en enda bedre opplevelse av sømløse tilbud fra alle forretningsområdene i Midt-Norges største og ledende finanshus.

I kriser er det en uvurderlig verdi å ha langsiktige eiere og lojale og motiverte ansatte med inngående kjennskap til folk, bedrifter og lokalsamfunn i hele Midt-Norge. Ved inngangen til året hadde vi en svært god soliditet. Ren kjernekapitaldekning var over 15 prosent etter mange år med oppbygging av egenkapitalen, gjennom lønnsom drift og kapitaleffektivisering.

Da Norge stengte ned var mitt budskap til organisasjonen at vi skulle håndtere krisen med is i magen og varme om hjertet. Dette var en videføring av en nesten 200 år lang tradisjon om å følge folk, bedrifter, byer og lokalsamfunn også gjennom kriser.  

Som ved tidligere kriser, har vi vist at det å leve i et skjebnefellesskap med regionen vi bor og virker i er mer enn ord. Da Norge bråstoppet i midten av mars ble rekordmange permittert og flere mistet jobbene sine. Det er flere tiår siden vi har hatt like høy arbeidsledighet i vår region. I påvente av at Staten klarte å ta unna alle søknadene om dagpenger, fikk vi som første bank i landet på plass en ordning hvor vi gav permitterte forskudd på dagpenger. SpareBank 1 SMN var også første bank i landet som utstedte et lån med den nye statlige garantiordningen. Det er i krisetider verdien av lokalt tilstedeværende ledelse med svært korte beslutningslinjer virkelig kommer til sin rett.

Det er ikke bare bedrifter og enkeltpersoner som har kjent det på kroppen denne gangen. Også for frivilligheten sa det bom stopp. Som sparebank er samfunnet vår største enkelteier. Fortsatt er nesten 40 prosent av SpareBank 1 SMN eid av samfunnet i Midt-Norge, komplettert med solide egenkapitalbeviseiere gjennom Oslo Børs. Det betyr også at en tilsvarende andel av utbyttet går tilbake til byer og lokalsamfunn i vår region. Takket være gode resultater og god soliditet kunne representantskapet beslutte et betydelig utbytte til eierne, hvorav hele 200 millioner kroner var utdeling av samfunnsutbytte. Av dette øremerket vi 100 millioner sårt tiltrengte kroner i koronadugnad til frivilligheten. Aldri før i vår nesten 200 år lange historie har vi fått så mange søknader fra kunst, kultur, idrett, friluftsliv og veldedige organisasjoner. Og aldri før har så mange fått ta del i samfunnsutbyttet.

Pandemien vil også prege mye av 2021. Heldigvis kom vaksinene tidligere enn forventet, og distribueres nå til hele verden i en logistikkoperasjon verden aldri før har sett maken til. Det er derfor grunn til å håpe at 2021 blir bedre enn året før. Og selv om pandemien har gitt store konsekvenser både for enkeltpersoner, bedrifter, samfunn, land og verdensøkonomien, ser landingen i økonomiske termer ut til å kunne bli mykere enn fryktet. Til tross for at vi har lagt bak oss et tøft år, har vi derfor også i år hatt god inntjening og bygd ytterligere soliditet. Finansdepartementet har imidlertid slått fast at det skal legges strenge utbyttebegrensninger på norske banker frem til pandemien er over. Dette gir begrenset handlingsrom til å utbetale utbytte til eierne de første tre kvartalene.

I SpareBank 1 SMN har vi brukt krisen til å ta offensive grep. Vi har gjennomført betydelige endringer i organisasjonen, hvor Regnskapshuset, EiendomsMegler 1, SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 Finans Midt-Norge er tettere integrert med bankvirksomheten. Det gir stordriftsfordeler og et bedre kundetilbud. Med et av landets sterkeste utviklingsmiljø i SpareBank 1-alliansen skal vi være det opplagte valget for folk og bedrifter i hele vårt nedslagsfelt. SpareBank 1 SMN har styrket posisjonen utover markedsveksten innfor alle forretningsområder og derved befestet posisjonen som det ledende finanshuset i regionen.

Et av eksemplene jeg vil trekke frem er Trondheim kommune, som like før årsskiftet valgte å inngå avtale med oss, både på bank og eiendomsmegling. Dette er en av de viktigste signalkundene i Midt-Norge. Særlig gledelig er det at et av de viktige kriteriene for at valget falt på oss var vårt arbeid med bærekraft og samfunnsansvar. Avtalen med Trondheim kommune viser at bærekraft har fått stor betydning for kundenes valg av bank. Bærekraft har også blitt et viktig kriterium for at vi skal kunne hente finansiering til konkurransemessige betingelser. I år er vårt arbeid med bærekraft omtalt gjennomgående i årsrapporten, med en oppsummering i en GRI-indeks som følger vedlagt. Vi vil også gjennomføre en mer løpende rapportering på vårt arbeid med bærekraft på konsernets nettsider.

Nå ser vi alle frem til at pandemien slipper taket og at vi kan leve som normalt. Jeg gleder meg til å reise rundt i Midt-Norge, til å treffe kunder, ansatte og eiere. Og snart, veldig snart, kan vi alle endelig gjøre det igjen. 2021 håper jeg blir annus mirabilis – et herlig år.

SpareBank 1 SMN er bedre rustet enn noen gang til å fortsette veksten og følge folk, bedrifter og lokalsamfunn i med og motgang, slik vi har gjort i nesten 200 år.

Jan-Frode Janson
Konsernsjef i SpareBank 1 SMN

Forrige

Årsregnskap og noter

  • Konsernsjef Jan-Frode Janson
    Konsernsjef Jan-Frode Janson
© SpareBank 1 SMN