GRI-indeks

Tabellen viser SpareBank 1 SMN sin rapportering for 2020 i henhold til GRI-standardens kjernekrav fra GRI Standards 2016.

GRI indikator  Navn på indikatoren Besvarelse/Kilde  Kommentar
       
 GENERELL INFORMASJON
 
Organisasjonsprofil
102-1 Navn på organisasjonen SpareBank 1 SMN  
102-2 Viktigste produkter og tjenester Årsrapport - Organisering og tilstedeværelse  
102-3 Adressse til organisasjonens hovedkontor Trondheim, Norge  
102-4 Antall land organisasjonen har virksomhet i Norge  
102-5 Eierskap og juridisk selskapsform Sparebank med egenkapitalbevis  
102-6 Beskrivelse av de markedene organisasjonen opererer i Midt-Norge  
102-7 Organisasjonens størrelse og omfang Årsrapport - Organisering og tilstedeværelse  
102-8 Totalt antall ansatte etter ansettelsesform og ansettelseskontrakt, fordelt på lokasjon og kjønn Årsrapport - Menneskene  
102-9 Beskrivelse av selskapets leverandørkjede Årsrapport - Bærekraft i innkjøp  
102-10 Vesentlige endringer i løpet av rapporteringsperioden som gjelder størrelse, struktur, eierskap eller leverandørkjede Ingen vesentlige endringer  
102-11 Beskrivelse av om og hvordan «føre-var»-prinsippet er implementert i organisasjonen Årsrapport - Eierstyring og selskapsledelse  
102-12 Eksterne initiativer eller prinsipper for det økonomiske, miljø- og samfunnsmessige arbeidet som organisasjonen har gitt sin tilslutning til Årsrapport - Bærekraft  
102-13 Medlemskap i bransjeorganisasjoner eller andre sammenslutninger, og nasjonale/internasjonale lobbyorganisasjoner Årsrapport - Om konsernet  
       
Strategi
102-14 Uttalelse fra konsernsjef Årsrapport - Konsernsjefen har ordet  
       
Etikk og integritet
102-16 Organisasjonens verdier, prinsipper, standarder og normer for adferd Årsrapport - Verdier, visjon og strategi  
       
Styring
102-18 Organisasjonens styringsstruktur, herunder øverste myndighet og komiteer som er ansvarlige for beslutninger på økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige temaer Årsrapport - Styring og ledelse  
       
Interessentdialog
102-40 Interessentgrupper som organisasjonen er i dialog med Årsrapport - Interessenter  
102-41 Prosent medarbeidere som er dekket av kollektive tariffavtaler Årsrapport - Menneskene  
102-42 Beskrivelse av hvordan organisasjonen identifiserer viktige interessenter Nettside smn.no/ om oss/bærekraft/strategi for bærekraft  
102-43 Tilnærming til interessentsamarbeid og hvor ofte organisasjonen involverer de ulike interessentene Nettside smn.no/ om oss/bærekraft/strategi for bærekraft  
102-44 Viktige temaer og spørsmål som er blitt tatt opp gjennom dialog med interessenter og selskapets respons Nettside smn.no/ om oss/bærekraft/strategi for bærekraft  
       
Praksis for rapportering
102-45 Oversikt over alle enhetene som omfattes av organisasjonens årsrapport Årsrappport - Resultatregnskap  
102-46 Beskrivelse av prosess for å definere rapportens innhold, avgrensninger og integrering av GRI-prinsippene Årsrapport - Resultatregnskap  
102-47 Oversikt over alle temaer som er identifisert som vesentlige Årsrapport - Resultatregnskap  
102-48 Endring av historiske data fra tidligere rapporter Årsrappport - Resultatregnskap  
102-49 Vesentlige endringer i rapportens innhold, omfang, avgrensning eller målemetoder Konsernet har i 2020 gjennomført en ny vesentlighetsvurdering som del av strategiprosessen. Dette har medført nye vesentlige temaer og indikatorer i GRI-indeksen  
102-50 Rapporteringsperiode Regnskapsåret 2020  
102-51 Dato for utgivelse av forrige rapport Mars 2020  
102-52 Rapporteringsfrekvens Årlig  
102-53 Kontaktperson for spørsmål vedrørende rapporten Jan-Eilert Nilsen  
102-54 Rapporteringsnivå Kjernekrav  
102-55 GRI-indeks GRI-indeks  
102-56 Ekstern verifikasjon av rapporteringen PwC  
       
SPESIFIKK INFORMASJON 
       
Grønn omstilling i egen drift
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Årsrapport - SpareBank 1 SMNs energi- og klimaregnskap  
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Årsrapport - SpareBank 1 SMNs energi- og klimaregnskap  
103-3 Evaluering av styringssystemet Årsrapport - SpareBank 1 SMNs energi- og klimaregnskap  
305-1 Direkte klimagassutslipp (Scope 1)  Årsrapport - SpareBank 1 SMNs energi- og klimaregnskap  
305-2 Indirekte klimagassutslipp fra energiforbruk (Scope 2) Årsrapport - SpareBank 1 SMNs energi- og klimaregnskap  
305-3 Andre indirekte klimagassutslipp (Scope 3) Årsrapport - SpareBank 1 SMNs energi- og klimaregnskap  
       
Stimulere grønn omstilling
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Årsrapport - Bærekraft  
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Vi er i ferd med å revidere styringsdokumenter og policier som skal sikre etterlevelse og kontroll. En helhetlig virksomhetsstyringsmodell er under utvikling for å iovervåke og rapportere vårt arbeid innenfor dette temaet.   
103-3 Evaluering av styringssystemet Relevant metodikk og klassifiseringsstandarder for våre økonomiske aktiviteter vil bli tatt i bruk etter hvert som de blir vedtatt i norsk lovgivning. Vårt internkontrollsystem vil bli utviklet for å sikre kvalitet og etterlevelse.   
FS8 Verdien / volum av produkter og tjenester utviklet i for å levere en miljømessig fordel  Privatmarked
(lån under dagens produkthierarki)
Grønne byggelån: 20.000.000 kr
Grønne boliglån: 114.000.000 kr
Grønne lån til energitiltak: 145.000 kr
Lån under grønne obligasjoner:
Privatmarked: 16.043.000.000 kr
Næringsliv: 8.121.000.000 kr
Privatmarked
Næringsliv
GRI-FS10 Andel og antall selskaper i porteføljen som virksomheten har samhandlet med om miljømessige forhold 11 kunder. Andel av porteføljen innenfor fiskeri: 34% Næringsliv
MRKT-1 Antall selskaper / volum transaksjoner tilrettelagt innen fornybar energi / med grønn profil i investment banking og fremmedkapital (Markets) Investment banking
25.563.000.000
Tilrettelagt for 25 emisjoner i 22 selskap innen fornybar energi/med grønn profil.
Fremmedkapital
2.200.000.000
Tilrettelagt for 5 emisjoner i 4 selskap innen fornybar energi/med grønn profil.
Markets
FS11 Andel av selskaper i investeringsporteføljen med positiv og negativ screening for miljø- og samfunnsmessige forhold (evt. ESG-screenet) Årsrapport - SpareBank 1 SMN Invest  
KAP-1 Antall selskaper i investeringsporteføljer som følges opp som følge av kontroverser på bakgrunn av ESG-screening På grunn av forsinket dataleveranse blir ikke denne indikatoren besvart, men vi vil publisere en egen rapport på smn.no/om oss/bærekraft når tallgrunnlaget er klart.  Kapital-
forvaltning
KAP-2 Vektet karbonavtrykk i aksjeinvesteringer På grunn av forsinket dataleveranse blir ikke denne indikatoren besvart, men vi vil publisere en egen rapport på smn.no/om oss/bærekraft når tallgrunnlaget er klart.  Kapital-
forvaltning
       
Kompetanseutvikling for egne ansatte
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Årsrapport - Menneskene  
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Kompetanseportalen Utsikt administrerer kurs og opplæringstiltak, og gir mulighet til å hente ut rapporter på gjennomførte kurs.  
103-3 Evaluering av styringssystemet Kompetanseportalen utvikles i samarbeid systemleverandøren etter hvert som organisasjonen endrer seg og nye fag og læringsformer tas i bruk.  
 404-2 Programmer for medarbeiderutvikling og livslang læring Årsrapport - Menneskene
Alle som sluttet med sluttpakke i 2020 fikk tilbud om støtte på inntil 1,5G til utdanning og kompetansehevende tiltak.
Alle som vurderte sluttpakke, inkludert ansatte over 62 år, fikk tilbud om privatøkonomisk rådgivning.
 
       
Likestilling og mangfold
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Årsrapport - Bærekraft, Menneskene  
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Årsrapport - Menneskene  
103-3 Evaluering av styringssystemet Årsrapport - Menneskene  
405-1 Mangfold i styrende organer og ulike ansattkategorier Årsrapport - Menneskene  
405-2 Lønnsforskjeller mellom menn og kvinner Årsrapport - Menneskene  
406-1 Identifiserte tilfeller av diskriminering og implementerte korrigerende tiltak Årsrapport - Menneskene  
       
Styrke sosiale rettigheter i produkter og tjenester
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Årsrapport - Bærekraft  
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Vi er i ferd med å revidere styringsdokumenter og policier som skal sikre etterlevelse og kontroll. En helhetlig virksomhetsstyringsmodell er under utvikling for å overvåke og rapportere vårt arbeid innenfor dette temaet.  
103-3 Evaluering av styringssystemet Relevant metodikk og klassifiseringsstandarder for våre økonomiske aktiviteter vil bli tatt i bruk etter hvert som de blir vedtatt i norsk lovgivning. Vårt internkontrollsystem vil bli utviklet for å sikre kvalitet og etterlevelse.   
FS10 Andel og antall selskaper i porteføljen som virksomheten har samhandlet med om samfunnsmessige forhold 42 kunder. 100% av kunder med innvilget byggelån over kr 10 mill.  Næringsliv
FS11 Andel av selskaper i investeringsporteføljen med positiv og negativ screening for miljø- og samfunnsmessige forhold (evt. ESG-screenet) Årsrapport - SpareBank 1 SMN Invest  
       
Stimulere innovasjon og bærekraftig økonomisk vekst
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Årsrapport - Bærekraft  
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Vi er i ferd med å revidere styringsdokumenter og policier som skal sikre etterlevelse og kontroll. En helhetlig virksomhetsstyringsmodell er under utvikling for å overvåke og rapportere vårt arbeid innenfor dette temaet.  
103-3 Evaluering av styringssystemet Relevant metodikk og klassifiseringsstandarder for våre økonomiske aktiviteter vil bli tatt i bruk etter hvert som de blir vedtatt i norsk lovgivning. Vårt internkontrollsystem vil bli utviklet for å sikre kvalitet og etterlevelse.   
FS7 Verdien / volum av produkter og tjenester utviklet for å levere en samfunnsmessig fordel Førstehjemslån: 13.000.000.000 kr
Tryggere boligbytte: 1.800.000.000 kr
Privatmarked
FS14 TiItak for å forbedre tilgangen til finansielle tjenester for spesielt utsatte grupper Samfinansiering(økonomisk nødhjelp og refinansiering, nytt produkt). Volum 20.000.000 kr Privatmarked
SMN-1 Digitaliseringstiltak for å økt effektivitet og bærekraftig utvikling av kundetilbudet 85% av alle lånesøknader i SMN er digitale lånesøknader. Dette gir en årlig besparelse på 9 mill kr.
10% av alle eiendomsoppgjør er elektroniske eiendomsoppgjør. Dette gir en årlig besparelse på 2 mill kr
Privatmarked
MRKT-2 Antall selskaper / volum transaksjoner tilrettelagt innen teknologi i investment banking og fremmedkapital Investment banking
8.926.000.000
Tilrettelagt for 14 emisjoner i 11 selskap innen teknologi
Markets
       
Etiske standarder
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Årsrapport - Bærekraft  
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Årsrapport - Menneskene  
103-3 Evaluering av styringssystemet Årsrapport - Menneskene  
205-2
Kommunikasjon og opplæring i policy og rutiner knyttet til anti-korrupsjon
Antikorrupsjon er en indikator vi skal rapportere på fremover. Vi har foreløpig ikke sikre tall på antall og andel som har fått opplæring i policy og rutiner knyttet til denne indikatoren, og veler derfor å ikke rapportere disse tallene for 2020.  
205-3 Antall bekreftede tilfeller av korrupsjon og korrigerende tiltak  Årsrapport - Antikorrupsjon  
       
Data- og cybersikkerhet
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Årsrapport - Bærekraft  
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Årsrapport - Informasjonssikkerhet  
103-3 Evaluering av styringssystemet Årsrapport - Informasjonssikkerhet  
418-1 Antall dokumenterte klager knyttet til brudd på personvernet eller tap av kundedata  Årsrapport - Personvern  
       
Standarder for innkjøp og ansvarlig markedsføring
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Årsrapport - Bærekraftsrapport  
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Årsrapport - Ansvarlig drift og forvaltning  
103-3 Evaluering av styringssystemet Årsrapport - Ansvarlig drift og forvaltning  
308-1 Andelen nye leverandører som er screenet på miljømessige kriterier 1 ny renholdseverandør for SMN er screenet iht konsernets retningslinjer Delvis
308-2 Betydelige faktiske og potensielle negative miljøkonsekvenser av arbeidspraksisen i leverandørkjeden og iverksatte tiltak  Årsrapport - Bærekraft i innkjøp
Ingen leverandører er ekskludert
Delvis
414-1 Andelen nye leverandører som er screenet på sosiale kriterier Årsrapport - Bærekraft i innkjøp
1 ny renholdseverandør for SMN er screenet iht konsernets retningslinjer
Delvis
414-2 Betydelige faktiske og potensielle negative sosiale konsekvenser av arbeidspraksisen i leverandørkjeden og iverksatte tiltak  Årsrapport - Bærekraft i innkjøp
Ingen leverandører er ekskludert
Delvis
417-2 Tilfeller av manglende overholdelse av krav knyttet til informasjon og merking av produkter og tjenester  Årsrapport - Ansvarlig markedsføring av produkter og tjenester  
 417-3 Tilfeller av manglende overholdelse av krav knyttet til kommunikasjon og markedsføring Årsrapport - Ansvarlig markedsføring av produkter og tjenester  
       
Økonomisk kriminalitet og korrupsjon
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Årsrapport - Bærekraft  
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Årsrapport - Ansvarlig drift og forvaltning  
103-3 Evaluering av styringssystemet Årsrapport - Ansvarlig drift og forvaltning  
SMN-2 Antall transaksjoner flagget som mistenkelig, undersøkt og innrapportert Årsrapport - Økonomisk kriminalitet  
205-3 Antall bekreftede tilfeller av korrupsjon og korrigerende tiltak  Årsrapport - Antikorrupsjon  

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN