Kontantstrømoppstilling

Morbank      Konsern
2019 2020 (mill. kr)  Noter 2020 2019
2.263 1.356 Resultat etter skatt   1.978 2.563
109 102 + Av- og nedskrivninger   166 172
245 902 + Tap på utlån/garantier   951 299
2.617 2.360 Tilført fra årets virksomhet   3.096 3.035
869 -4.093 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer   -4.681 1.235
-96 3.582 Økning/(reduksjon) annen gjeld   3.896 716
-4.613 -8.075 Reduksjon/(økning) utlån   -8.795 -5.843
1.998 -3.721 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner   -2.981 2.964
5.422 11.296 Økning/(reduksjon) innskudd kunder   11.611 5.302
-960 5.045 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner   4.242 -361
-2.766 -3.490 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner   -3.491 -2.766
2.471 2.905 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet   2.896 4.280
-66 -38 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler   -136 -120
84 -418 Netto innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper   -873 -312
36 37 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser   587 -1.080
54 -420 B) Netto likviditetsendring investeringer   -422 -1.512
-177 -295 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 38 -295 -177
1 3 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital   14 -33
-661 -647 Utbetalt utbytte   -647 -661
-373 -364 Gaveutdeling   -364 -373
250  - Ny hybridkapital 38  - 250
-47 -56 Betalte renter hybridkapital 38 -59 -49
-1.639 877 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 38 880 -1.846
-2.646 -482 C) Netto likviditetsendringer finansiering   -470 -2.890
-121 2.003 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året   2.003 -121
883 761 Likviditetsbeholdning per 1.1   761 883
761 2.764 Likviditetsbeholdning ved utgangen av året   2.764 761
-121 2.003 Endring   2.003 -121

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN