Dette er SpareBank 1 SMN

Fra Trondhjems sparebank til finanshuset SpareBank 1 SMN

Året var 1823. Fattigdom og nød herjet i store deler av landet. 44 av Trondhjems fremste menn bestemte seg for å reise kapital til et grunnfond - målet var å starte en sparebank for hele byens befolkning. Etter å ha samlet inn 1596 spesidaler, ble Trondhjem Sparebank stiftet den 26. mai 1823.

Det var ikke de 44 mennene som startet banken som satt med eierskapet. De ønsket at samfunnet skulle eie banken. Formålsparagrafen gjenspeilet det de ønsket å utrette for lokalsamfunnet sitt:

«...stimulere allmuen til sparing slik at den mindre formuende kan have noget at tage til, med
at begynde en næringsvei, inntre i ekteskap, på nødens dag eller den besværlige alderdom.»

Bankens første leder var Jacob Roll, som senere ble byens første ordfører. I løpet av de neste hundre årene ble det startet sparebanker over hele regionen. De siste 30 årene har mange av disse sparebankene blitt slått sammen med Trondhjems Sparebank, og utgjør i dag SpareBank 1 SMN. I 1996 befestet de regionale sparebankene ytterligere sin slagkraft da de etablerte en felles, landsdekkende allianse. Alle bankene som nå inngår i den nasjonale SpareBank 1-alliansen har gleden av felles utviklingskraft, samtidig som den lokale tilhørigheten og selvstendigheten er ubestridt.

Slik begynner historien om det som skulle bli mer enn en bank - og veien fram til det som i dag er SpareBank 1 SMN.

Det verdisettet som ble befestet i 1823 står ved lag i SpareBank 1 SMN, i oppturer så vel som nedturer i regionen. Samfunnet er fortsatt den største eieren, og å gi god økonomisk rådgivning for å sikre hverdagsøkonomien til folk og bedrifter er fremdeles hovedmålet.

Tidslinje

Visjon og verdier

Selskapene i SpareBank 1 SMN-konsernet har i dag ulike visjoner og verdier. I strategiperioden frem mot 2023 er ambisjonen å samle hele konsernet under samme visjon og verdier.

«Sammen får vi ting til å skje» er i dag visjonen til SpareBank 1 SMN, med mål om å skape energi, resultater, endring og utvikling. At sammen står først er ikke tilfeldig. Det er en erkjennelse av at alle lykkes bedre når man samarbeider med andre. Med kolleger, kunder, leverandører, partnere og andre gode krefter lokalt og regionalt. Ved å bygge relasjoner og være på lag. Får vi ting til å skje handler om at SpareBank 1 SMN skaper energi, resultater, endring og utvikling.

Verdiene i SpareBank 1 SMN er:

 • Helhjerta: Det er herlig å være sammen med engasjerte folk, og ingenting er mer inspirerende enn å jobbe med helhjerta kolleger. Det er kraft og lidenskap i et helhjerta menneske.
 • Ansvarlig: Integritet, troverdighet, tillit, vidsyn og kunnskap er alle viktige egenskaper. I SpareBank 1 SMN er dette oppsummert i ett ord: Ansvarlig. Å være ansvarlig er å si ja når det er riktig og nei når det er nødvendig.
 • Likandes: Er man positiv er man også lett å like. Ansatte i SpareBank 1 SMN er jordnære og ujålete. De skal være hel ved og på kundens parti.
 • Dyktig: Dyktige folk har beina på jorda og trenger ikke å slå om seg med storslagne ord og begreper. De utstråler profesjonalitet og kompetanse uten å skape kunstig avstand. Dyktige folk vinner kundenes tillit.

Strategisk retning mot 2023

SpareBank 1 SMN skal være det ledende finanskonsernet i Midt-Norge, og blant de best presterende i Norden. Konsernet skal skape finansielle verdier, bygge samfunnet i regionen og ta sin del av ansvaret for en bærekraftig utvikling.

Det innebærer:

 • Lønnsom med 12 prosent egenkapitalavkastning
 • Solid med ren kjernekapitaldekning på 16,9 prosent. Utdelingsgrad om lag 50 prosent
 • Effektiv. Årlig kostnadsvekst i konsernet skal begrenses til 2,0 prosent innenfor eksisterende virksomhet
 • Styrket markedsposisjon. Ambisjon om å være nummer én innen konsernets virksomhetsområder
 • Flere fornøyde kunder. Ambisjon om å ha de mest fornøyde kundene innen alle virksomhets- og markedsområder
 • Stolte og engasjerte ansatte. Ambisjon om å ha de mest engasjerte medarbeiderne i finansbransjen i Norge
 • Kvalitet i alt arbeid

SpareBank 1 SMN har levert høy avkastning over tid og har sterke kunderelasjoner. Det skal konsernet bygge videre på. Fem strategiske prioriteringer løftes i strategiperioden:

 • Skape «Ett SMN»
 • Øke digitaliseringen og bruk av innsikt
 • Lede an i utviklingen av Sparebank-Norge
 • Integrere bærekraft i forretningen
 • Utnytte kraften i eiermodellen

For å realisere målene i konsernstrategien og øke konkurransekraften ble det i 2020 gjennomført et forbedringsprogram kalt Ett SMN. Dette var et omfattende program for lønnsomhetsforbedring gjennom økt synergiuttak, økte inntekter, kostnadseffektivisering og bedret kapitalutnyttelse. Forbedringsprogrammet og dets resultater er nærmere beskrevet i påfølgende delkapittel.

SpareBank 1 SMN befester posisjonen som regionens ledende finanskonsern

SpareBank 1 SMN bygger nå forretningsområdene og datterselskapene tettere sammen for å styrke kundetilbudene, forenkle prosessene og gjøre SpareBank 1 SMN til en enda mer attraktiv arbeidsplass. Gjennom økt synergi, økte inntekter, reduserte kostnader og bedre kapitalutnyttelse er målet en resultatforbedring på 400 millioner kroner etter skatt.

Mer effektiv distribusjon

Kundenes behov endres. De har ikke lenger det samme behovet for å oppsøke fysiske kontorer i takt med at stadig flere tjenester blir mer effektivt løst for kunden gjennom selvbetjening. Samtidig er konkurransen i markedet sterk, noe som øker behovet for økt effektivitet og lønnsomhet. For å møte kundenes nye behov, og samle kraften som ligger i bredden av kompetanse i konsernet, samlokaliseres SpareBank 1 SMN nå i 13 markedsområder, samtidig som seks mindre kontorer blir lagt ned.

Sterk lokal tilstedeværelse står fortsatt sentralt for SpareBank 1 SMN. Konsernet vil derfor være til stede i hele Midt-Norge med 61 kontorer når ny kontorstruktur er på plass. Gjennom å bygge sterkere fagmiljøer lokalt, sikres et enda bedre tilbud til enda flere kunder. 90 prosent av kundene vil fortsatt ha mindre enn én time til nærmeste kontor. Med dette befestes SpareBank 1 SMNs posisjon som regionens ledende finanshus.

Tilstedeværelse SpareBank 1 SMN

Konsernets tilstedeværelse per 31. desember 2020

Større kraft i felles funksjoner

11. august 2020 tok SpareBank 1 SMN et viktig skritt for å skape større kunde- og forretningsfokus, da konsernets største datterselskaper EiendomsMegler 1 og Regnskapshuset gikk inn i konsernledelsen. Dette sikrer også sterkere samhandling på tvers av konsernet, og større kraft til å møte behovene til både personkunder og bedriftskunder.

Det er også gjennomført omorganisering av konsernets stab-, støtte- og utviklingsmiljø for å øke effektiviteten og utnytte ressursene bedre på tvers. Dette gir spissede fagmiljø som skal bistå både kunder og forretningsområdene i konsernet. Det er etablert slike konsernfelles miljø på flere områder, blant annet digital- og forretningsutvikling, data og analyse, merkevare, marked og digitalt salg, HR og IT.

Nye kompetansebehov

Stadige endringer i kundebehov og økte krav til effektivitet, innebærer en reduksjon i SpareBank 1 SMNs bemanning. Derfor reduseres det med om lag 100 årsverk i konsernet i løpet av det neste året. Reduksjonen vil i hovedsak skje i banken og i stab- og støttemiljø i konsernet, og løses med frivillighet. På enkelte områder vil det være behov for mer og ny kompetanse for å lykkes med effektivisering og økt kraft til å ta flere markedsandeler. Dette gjøres gjennom en kombinasjon av kompetanseutvikling, mobilitet i konsernet og nyrekruttering.

Organisering av SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper omtrent 1600 ansatte. SpareBank 1 SMN er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring. Gjennom SpareBank 1-alliansen og egne datterselskaper har SpareBank 1 SMN sikret seg tilgang til konkurransedyktige produkter innen finansiering, sparing, forsikring, betaling samt eiendomsmegling, leasing, regnskapstjenester og kapitalmarkedstjenester. Konsernets organisering bygger på følgende struktur: 

Organisasjonskart

SpareBank 1 Markets

SpareBank 1 Markets AS er et verdipapirforetak med et komplett produktspekter. Selskapets ambisjon er å være et ledende norsk kapitalmarkedsmiljø som i samarbeid med eierbankene kan levere alle kapitalmarkedstjenester. Rådgivning og tilrettelegging av fremmed- og egenkapitalfinansiering for kunder er viktige tjenesteområder. Det utføres også både kunde- og egenhandel i aksjer og aksjederivater, rente- og valutainstrumenter, samt obligasjoner. Datterselskapet SpareBank 1 Kapitalforvaltning AS tilbyr aktiv forvaltning. SpareBank 1 SMN eier 66,70 prosent av selskapet. Selskapet har i 2020 styrket sin markedsposisjon og hatt en betydelig inntektsvekst. 2020 har vært preget av økte inntekter innenfor alle forretningsområder. Det har vært et godt samarbeid med eierbankene, og dette har generert inntekter innenfor alle forretningsområder. SpareBank 1 Markets har tatt en betydelig posisjon for innhenting av kapital til teknologiselskaper og selskaper som bidrar til en bærekraftig økonomi. Totalt deltok selskapet i emisjoner pålydende NOK 37 milliarder innenfor disse sektorene. Ved utgangen av 2020 var det 151 ansatte i selskapet.

SpareBank 1 Kapitalforvaltning

SpareBank 1 Kapitalforvaltning forvalter diskresjonære porteføljer for sine kunder. Kundene, som blant annet omfatter privatpersoner, bedrifter, stiftelser og kommuner, får forvaltet sine midler ut i fra en risikoprofil som definerer fordelingen mellom aksjer- og rentebærende plasseringer. SpareBank 1 Kapitalforvaltning tilpasser kundenes porteføljer gjennom taktiske avvik fra den langsiktige fordelingen mellom aksjer og rente, samt bistår kundene med implementering gjennom valg av fond og/eller direkteinvesteringer i aksjer/obligasjoner.

Selskapet har etablert en metodikk for kartlegging av ESG-relaterte problemstillinger og gjør en selvstendig vurdering av både enkeltselskapet og verdipapirfond sin etterlevelse på området. Fokuset er å utøve et aktivt eierskap for å påvirke aktørenes etterlevelse. SpareBank 1 Kapitalforvaltning har blant annet utarbeidet en egen ESG-rapport hvor en oppsummerer denne analysen slik at kundene får en god innsikt arbeidet. Selskapet forvalter ved inngangen til 2021 om lag 20 milliarder kroner på vegne av sine kunder.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge

SpareBank 1 Finans Midt-Norge tilbyr leasing, salgspantlån og fakturasalg til om lag 38.000 privatkunder og 4000 bedriftskunder. Selskapet formidler sine produkter via eierbanker, bilforhandlere og noe direktesalg. SpareBank 1 Finans Midt-Norge har en forvaltningskapital på 9.6 milliarder kroner og er representert i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Vestfold og Telemark, Innlandet og Viken. 

Andelen objekter som finansieres med elektriske eller hybride drivlinjer er sterkt økende, dette gjelder både leasing og salgspantlån. Vel 20 prosent av porteføljen til privatmarked består av elektriske eller hybride drivlinjer, og andelen er økende også innenfor bedriftsmarked. SpareBank 1 Finans Midt-Norge er opptatt av å tilby konkurransedyktige produkt gjennom Grønn finansiering. Kredittpolicyen i selskapet gir tydelige retningslinjer for ulike krav til virksomheter, produkter og bransjer. Det er også tatt inn særlige hensyn til bærekraft knyttet til både objekter og kunder, og bærekraft/ESG er en viktig del av malverket for kredittvurderinger i selskapet.

SpareBank 1 SMN Invest

SpareBank 1 SMN Invest sin strategi har vært å investere i regionale såkorn-, venture- og private-equity fond og direkte i vekstselskaper med nasjonalt og internasjonalt potensial. Selskapet har aksjer til en verdi av 468 millioner kroner ved utgangen av 2020. Investering i aksjer er ikke lenger innenfor konsernets strategi, og SpareBank 1 SMN Invest vil avvikles. Porteføljen vil forvaltes sammen med andre anleggsaksjer i banken og nedtrappes over tid.

SpareBank 1 SMN Invest hadde 48 selskap i sin portefølje ved utgangen av 2020. Av disse rapporterer 13 selskap ESG-status enten via årsrapport, hjemmeside eller via samtaler med SpareBank 1 SMN Invest. Disse selskapene utgjør 58 prosent av investert kapital. Av den resterende porteføljen har 29 selskap vært gjennom en skjønnsmessig screeningprosess. Ti av disse selskapene er vurdert til å bidra positivt til bærekraftsmålene (positiv screening), mens 19 er vurdert til ikke å påvirke bærekraftsmålene negativt (negativ screening). Den gjenværende porteføljen på seks selskap har verken formalisert ESG-rapportering eller vært gjennom screeningsprosess ved investering.

SpareBank 1-alliansens selskap
SpareBank 1 SMN sin eierandel i SpareBank 1 Gruppen er 19,5 prosent. SpareBank 1 Gruppen eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring, ODIN Forvaltning, SpareBank 1 Factoring og Modhi Finance. SpareBank 1 Gruppen eier 65 prosent av forsikringsselskapet Fremtind, I tillegg har SpareBank 1 SMN, sammen med andre SpareBank1 -banker, direkte eierskap i SpareBank 1 Boligkreditt, SpareBank 1 Næringskreditt, SpareBank 1 Kreditt, SpareBank 1 Betaling og BN Bank. I desember 2020 ble det bestemt at SpareBank 1-bankene forener kreftene i en felles satsing på sparing, og etablerer SpareBank 1 Forvaltning. Selskapet vil omfatte datterselskapene ODIN Forvaltning, SpareBank 1 Kapitalforvaltning og SpareBank 1 Verdipapirservice.

Spare- og plasseringsutvalget i SpareBank 1 Gruppen gjør en kvalitetsvurdering av alle spare- og plasseringsprodukter som distribueres fra Gruppen. Utvalget er ansvarlig for en årlig revisjon av produktporteføljen.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN