Note 21 - Andre driftskostnader

 

Morbank   Konsern
2019 2020 (mill. kr) 2020 2019
234 246 IT-kostnader 340 321
19 15 Porto og verditransport 19 23
63 52 Markedsføring 73 101
109 102 Ordinære avskrivninger (note 31,32 og 33) 166 172
42 39 Driftskostnader faste eiendommer 62 57
134 150 Kjøpte tjenester 221 193
149 140 Andre driftskostnader 187 231
750 744 Sum andre driftskostnader 1.069 1.098
         
    Godtgjørelse til revisor (i 1000 kroner)    
654 823 Lovpålagt revisjon 2.313 1.764
191 706 Andre attestasjonstjenester 843 279
14 - Skatterådgivning 91 47
301 556 Andre tjenester utenfor revisjonen 940 379
1.160 2.085 Sum inklusive merverdiavgift 4.187 2.468

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN