Note 23 - Skatt

Morbank   Konsern
2019 2020 (mill. kr) 2020 2019
2.715 1.641 Resultat før skattekostnad 2.378 3.081
-955 -447 +/- permanente forskjeller * -533 -1.091
139 161 +/- endring midlertidige forskjeller i henhold til spesifikasjon 142 124
- -  + underskudd til fremføring -118 37
1.899 1.355 Årets skattegrunnlag/skattepliktig inntekt 1.868 2.151
         
475 339 Herav betalbar skatt  422 547
4  - For mye/lite skatt avsatt tidligere år  -  -
479 339 Sum betalbar skatt  422 547
         
479 339 Betalbar skatt av årets overskudd 422 547
-28 -40 +/- endring i utsatt skatt -8 -30
 - -14 Skatt renter hybridkapital -14  -
452 284 Årets skattekostnad 400 518
         
         
    Endring i netto forpliktelse ved utsatt skatt    
-28 -32 Resultatført utsatt skatt -8 -30
-8 -8 Utsatt skatt ført mot egenkapital -8 -8
 -  - Korrigering betalbar skatt/utsatt skatt tidligere år *  - 23
-36 -40 Sum endring i netto forpliktelse ved utsatt skatt -16 -15
* Skyldes endringer i midlertidige forskjeller mellom avlagt årsregnskap og endelige ligningspapirer.

 

2019 2020 Sammensetning av balanseført utsatt skatt 2020 2019
    Midlertidige forskjeller på:    
 -  -  - Driftsmidler 14 14
- -  - Leasingobjekter 321 281
132 102  - Netto pensjonsforpliktelse 104 133
107 43  - Verdipapirer 45 109
125 604  - Sikringsinstrumenter 604 125
 -  -  - Andre midlertidige forskjeller 5 5
364 749 Sum skatteøkende midlertidige forskjeller 1.093 668
91 187 Utsatt skatt 273 169
         
    Midlertidige forskjeller på:    
-10 -17  - Driftsmidler -24 -28
 -  -  - Netto pensjonsforpliktelse - -
 -  -  - Verdipapirer -1 -
-156 -617  - Sikringsinstrumenter -617 -156
-6 -83  - Andre midlertidige forskjeller -181 -86
 -  -  - Fremførbart underskudd -470 -572
-172 -718 Sum skattereduserende midlertidige forskjeller -1.294 -842
-43 -179 Utsatt skattefordel -320 -212
48 8 Netto utsatt skatt (+)/skattefordel (-) -47 -43

Tabellen ovenfor består av midlertidige forskjeller fra alle konsoliderte selskaper vist brutto. På selskapsnivå er skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller nettoført. På konsernivå bruttoføres dette i samsvar med IAS 12 ved at hvert selskap presenteres separat ved beregning av konsernets skattefordel og utsatt skatt:  

  2020 2019
Skattefordel balanseført 31.12 129 158
Utsatt skatt balanseført 31.12 -81 -115

 

2019 2020 Avstemming av resultatført periodeskatt med resultat før skatt 2020 2019
679 407 25 % av resultat før skatt 546 775
-239 -109 Ikke skattepliktige resultatposter (permanente forskjeller) * -124 -272
8 -14 Skatteeffekt av poster ført direkte mot egenkapital -14 8
4  - For lite avsatt skatt i fjor -0 7
 -  - Endring i ikke innregnede skattefordeler  -8 -
452 284 Resultatført periodeskatt 400 518
17 % 17 % Effektiv skattesats i % 17 % 17 %
* Inkluderer ikke fradragsberettigede kostnader samt fradrag for resultatandel knyttet til tilknyttede og felleskontrollerte selskaper (resultatandeler trekkes ut ettersom de allerede er skattlagt hos det enkelte selskap)

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN