Note 10 - Tap på utlån og garantier

 Morbank 2020 2019
Tap på utlån (mill. kr) Privat-
marked
Nærings-
liv
Totalt Privat-
marked
Nærings-
liv
Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 49 666 715 28 205 234
Mertap ved konstatering  14 197 212 10 9 19
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -7 -18 -25 -5 -1 -7
Sum tap på utlån og garantier  56 846 902 32 213 245

 

 Konsern 2020 2019
Tap på utlån (mill. kr) Privat-
marked
Nærings-
liv
Totalt Privat-
marked
Nærings-
liv
Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 48 681 729 34 212 246
Mertap ved konstatering  55 213 268 40 22 62
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -25 -21 -46 -6 -2 -8
Sum tap på utlån og garantier  78 873 951 68 231 299

 

Morbank (mill. kr) 1.1.20 Endring
avsetning
for tap
Endring som
skyldes
konstatering
 31.12.20
Utlån til amortisert kost Næringsliv 916 667 -206 1.377
Utlån til amortisert kost Privatmarked 34 12 -11 35
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 109 38 - 147
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -1 - 0
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.060 715 -217 1.559
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 937 725 -217 1.446
Annen gjeld - avsetninger 100 -19 - 81
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 23 9 - 32

 

Konsern (mill. kr) 1.1.20 Endring
avsetning
for tap
Endring som
skyldes
konstatering
         31.12.20
Utlån til amortisert kost Næringsliv 948 682 -209 1.421
Utlån til amortisert kost Privatmarked 63 10 -11 62
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 109 38 - 147
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -1 - 0
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.121 729 -220 1.630
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 998 739 -220 1.517
Annen gjeld - avsetninger 100 -19 - 81
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 23 9 - 32

 

Morbank (mill. kr) 1.1.19 Endring
avsetning
for tap
Endring
som skyldes
konstatering
   31.12.19
Utlån og garantier til amortisert kost Næringsliv 742 201 -27 916
Utlån og garantier til amortisert kost Privatmarked 45 -6 -5 34
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 75 34 - 109
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  862 230 -32 1.060
         
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 697 272 -32 937
Annen gjeld - avsetninger 148 -48 - 100
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 17 6 - 23

 

Konsern (mill. kr) 1.1.19 Endring
avsetning
for tap
Endring som
skyldes
konstatering
 31.12.19
Utlån til amortisert kost Næringsliv 766 212 -31 948
Utlån til amortisert kost Privatmarked 68 0 -5 63
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 75 34 - 109
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv - 1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  909 248 -36 1.121
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 744 290 -36 998
Annen gjeld - avsetninger 148 -48 - 100
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 17 6 - 23

 

Utvikling i tapsavsetning fra inngående til utgående balanse 
  2020 2019
Morbank (mill.kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Balanse 1. januar 25 73 45 143 27 62 31 120
Overført til (fra) trinn 1  14 -13 -0 - 10 -10 -  - 
Overført til (fra) Trinn 2 -1 2 -0 - -2 2 -  - 
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -3 3 - - -3 3  - 
Netto ny måling av tap  -17 12 9 5 -11 24 18 30
Nye utstedte eller kjøpte utlån 13 13 0 26 13 17 1 31
Utlån som har blitt fraregnet -8 -23 -2 -33 -11 -20 -1 -33
Endring som skyldes endrede forutsetninger 10 38 2 50
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) 0 0 -11 -11  -   -  -5 -5
Balanse 31. desember 35 97 47 180 25 73 45 143
Næringsliv                
Balanse 1. januar 66 210 540 816 64 148 382 594
Overført til (fra) Trinn 1  14 -14 -0 - 19 -19 -  - 
Overført til (fra) Trinn 2 -4 4 -0 - -8 8  -   - 
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -1 1 - - - 1  - 
Netto ny måling av tap  -2 72 486 556 -17 98 185 266
Nye utstedte eller kjøpte utlån 45 99 1 144 27 20 1 48
Utlån som har blitt fraregnet -30 -96 -1 -127 -20 -43 - -63
Endring som skyldes endringer i forutsetninger 0 113 2 115 - -
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -206 -206  -   -  -27 -27
Balanse 31. desember 88 387 823 1.299 66 210 541 817
Total balanseført tapsavsetning  123 484 870 1.478 91 283 586 961

  

Utvikling i tapsavsetning fra inngående til utgående balanse
  2020 2019
Konsern (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Balanse 1. januar 32 84 56 172 33 71 39 143
Overført til (fra) trinn 1  16 -15 -1 - 12 -11 -  - 
Overført til (fra) Trinn 2 -2 3 -1 - -2 4 -1  - 
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -4 5 - - -3 4  - 
Netto ny måling av tap  -18 15 14 11 -14 24 22 32
Nye utstedte eller kjøpte utlån 15 15 3 34 17 23 3 44
Utlån som har blitt fraregnet -11 -28 -10 -49 -13 -23 -5 -41
Endring som skyldes endrede forutsetninger 10 38 2 50
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -11 -11  -   -  -5 -5
Balanse 31. desember 42 107 58 207 32 84 56 172
Næringsliv                
Balanse 1. januar 71 218 560 849 70 152 397 619
Overført til (fra) Trinn 1  16 -16 -0 - 20 -20 -  - 
Overført til (fra) trinn 2 -4 5 -0 - -9 9  -   - 
Overført til (fra) trinn 3  -0 -1 1 - - -1 1  - 
Netto ny måling av tap  -1 77 488 563 -19 100 188 268
Nye utstedte eller kjøpte utlån 49 102 10 161 30 21 7 59
Utlån som har blitt fraregnet -32 -98 -7 -136 -20 -44 -2 -66
Endring som skyldes endrede forutsetninger -0 113 2 115
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -209 -209  -   -  -31 -31
Balanse 31. desember 98 399 845 1.342 71 218 560 849
Total balanseført tapsavsetning  140 507 902 1.549 104 302 616 1.021

 

Utvikling i brutto utlån fra inngående til utgående balanse 
  2020 2019 
Morbank (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Balanse 1. januar 69.045 5.129 487 74.661 65.403 4.366 320 70.089
Overført til (fra) trinn 1  1.050 -1.019 -31 - 893 -877 -16 -
Overført til (fra) Trinn 2 -1.433 1.470 -38 - -1.847 1.872 -25 -
Overført til (fra) Trinn 3  -30 -47 77 - -60 -135 195 -
Netto økning/reduksjon saldo eksisterende utlån -2.093 -136 -7 -2.237 -1.843 -123 -21 -1.986
Nye utstedte eller kjøpte utlån 49.001 1.464 111 50.575 43.549 1.588 178 45.315
Utlån som har blitt fraregnet -42.243 -2.429 -196 -44.867 -37.050 -1.562 -145 -38.756
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -1 -2 -22 -24 -
Balanse 31. desember 73.297 4.430 381 78.108 69.045 5.129 487 74.661
Næringsliv                
Balanse 1. januar 33.190 3.971 1.470 38.632 32.055 5.521 1.223 38.800
Overført til (fra) Trinn 1  521 -521 -0 - 1.586 -1.561 -26 -
Overført til (fra) trinn 2 -2.605 2.614 -9 - -1.405 1.446 -41 -
Overført til (fra) trinn 3  -70 -685 754 - -8 -227 234 -
Netto ny måling av tap  -1.541 -208 38 -1.711 -1.638 -91 -7 -1.736
Nye utstedte eller kjøpte utlån 17.141 1.672 328 19.141 11.323 205 319 11.848
Utlån som har blitt fraregnet -11.046 -753 -862 -12.662 -8.723 -1.324 -232 -10.279
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -2 -111 -19 -132 -
Balanse 31. desember 35.587 5.979 1.702 43.268 33.190 3.971 1.470 38.632
Utlån til virkelig verdi over resultatet 4.285 4.285 4.677 4.677
Brutto utlån 31. desember 113.169 10.409 2.083 125.660 106.912 9.101 1.957 117.970

 

Utvikling i brutto utlån fra inngående til utgående balanse
  2020 2019
Konsern (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Balanse 1. januar 73.675 5.924 570 80.169 69.736 4.951 386 75.073
Overført til (fra) trinn 1  1.260 -1.225 -35 - 1.053 -1.034 -19 -
Overført til (fra) Trinn 2 -1.731 1.785 -54 - -2.184 2.217 -33 -
Overført til (fra) Trinn 3  -44 -89 133 - -84 -164 248 -
Netto ny måling av tap  -2.136 -196 -15 -2.346 -2.867 -277 -31 -3.175
Nye utstedte eller kjøpte utlån 51.383 1.702 119 53.204 45.617 1.901 196 47.715
Utlån som har blitt fraregnet -43.512 -2.624 -239 -46.375 -37.596 -1.669 -165 -39.430
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -689 -70 -25 -784 -2 -1 -12 -14
Balanse 31. desember 78.206 5.208 453 83.867 73.675 5.924 570 80.169
Næringsliv                
Balanse 1. januar 35.466 4.426 1.539 41.431 33.897 5.881 1.299 41.076
Overført til (fra) Trinn 1  693 -690 -4 - 1.659 -1.631 -28 -
Overført til (fra) trinn 2 -2.897 2.909 -11 - -1.681 1.736 -55 -
Overført til (fra) trinn 3  -107 -695 801 - -42 -237 279 -
Netto ny måling av tap  -1.589 -265 34 -1.819 -1.682 -164 -22 -1.868
Nye utstedte eller kjøpte utlån 18.238 1.875 349 20.462 12.682 261 326 13.269
Utlån som har blitt fraregnet -11.287 -815 -883 -12.985 -9.367 -1.414 -230 -11.011
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -410 -159 -24 -593 0 -5 -30 -35
Balanse 31. desember 38.107 6.587 1.802 46.496 35.466 4.426 1.539 41.431
Utlån til virkelig verdi over resultatet 4.285 4.285 4.677   - 4.677 
Brutto utlån 31. desember 120.598 11.794 2.255 134.648 113.817 10.350 2.110 126.277

 

Avsetning til tap på garantier og ubenyttede kreditter 2020 2019
Morbank og konsern (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Balanse 1. januar 14 29 57 100 11 47 90 148
Overført til (fra) Trinn 1  2 -2 -0 - 3 -3 -0 -
Overført til (fra) Trinn 2 -0 0 -0 - -1 1 - -
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -0 0 - -0 -0 0 -
Netto ny måling av tap  2 16 -54 -36 -2 3 -33 -33
Nye utstedte eller kjøpte utlån 11 8 0 19 7 1 0 8
Utlån som har blitt fraregnet -5 -13 -0 -19 -3 -20 -0 -24
Endring som skyldes modifikasjoner som
ikke har resultert i fraregning
3 12 0 16 - - - -
Balanse 31. desember 27 50 4 81 14 29 57 100
Herav                
Privatmarked       2       2
Næringsliv       79       98

 

Avsetning til tap på utlån fordelt på næring 2020  2019
Morbank (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 2 34 5 41 2 21 7 30
Fiske og fangst 6 2 - 8 2 1 0 3
Havbruk 2 0 3 5 1 0   1
Industri og bergverk 8 25 2 35 5 9 5 20
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 11 27 17 55 10 5 11 26
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 10 30 17 58 10 8 11 28
Sjøfart og offshore 10 180 614 804 9 87 471 568
Eiendomsdrift 20 56 38 114 16 45 23 83
Forretningsmessig tjenesteyting 12 56 142 210 7 50 22 79
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 8 10 2 19 7 4 3 14
Offentlig forvaltning 0 - - 0 - - - -
Øvrige sektorer 0 0 - 0 - - - -
Lønnstakere 2 65 31 97 - 52 33 86
Sum avsetning til tap på utlån 91 484 870 1.446 68 283 586 937
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32     32 23     24
Total balanseført tapsavsetning  123 484 870 1.478 91 283 586 961

 

Avsetning til tap på utlån fordelt på næring  2020  2019
Konsern (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 3 36 5 44 2 22 8 32
Fiske og fangst 6 2 - 8 2 1 0 3
Havbruk 3 1 3 6 1 0 - 1
Industri og bergverk 10 27 7 44 6 11 9 27
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 13 31 20 64 11 8 16 35
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 12 31 19 62 11 8 11 30
Sjøfart og offshore 10 180 614 804 9 87 471 568
Eiendomsdrift 20 56 39 115 16 45 23 84
Forretningsmessig tjenesteyting 13 57 143 213 8 51 24 82
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 10 12 10 32 8 5 8 21
Offentlig forvaltning 0 - - 0 - - - -
Øvrige sektorer 0 0 2 2 2 0 0 2
Lønnstakere 7 73 41 122 6 63 44 112
Sum avsetning til tap på utlån 108 507 902 1.517 81 302 615 998
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32     32 23 - - 24
Total balanseført tapsavsetning  140 507 902 1.549 104 302 615 1.021

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN