Note 30 - Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser

Morbank   Konsern
31.12.19 31.12.20 Aksjer og andeler (mill. kr) 31.12.20 31.12.19
235 234 Til virkelig verdi over resultat 2.360 2.912
112 131 Børsnoterte 165 160
123 103 Unoterte 432 405
 -   -  Sparebank 1 Markets' tradingaktivitet 1.762 2.346
235 234 Sum aksjer og andeler 2.360 2.912
         
    Fondsobligasjoner    
- - Børsnoterte - -
120 85 Unoterte 6 41
120 85 Sum fondsobligasjoner 6 41
         
    Virksomhet holdt for salg - herav aksjer    
82 82 Unoterte 41 40
82 82 Sum aksjer holdt for salg (se note 39) 41 40
112 131 Sum børsnoterte selskaper 165 2.506
325 269 Sum unoterte selskaper 479 487

 

Spesifikasjon av morbank        
Børsnoterte selskap Eierandel
over 10%
Vår be-
holdning
(antall)
Ansk. Kost
(1.000 kr)
 Markedsverdi/
bokført verdi
(1.000 kr)
         
Solstad Farstad, A-aksjer   535 2.000 5.133
Visa Inc. C-aksjer   63.536 6.750 118.204
Sum børsnoterte aksjer     8.750 123.337
         
SpareBank 1 Nordvest   69.423 7.455 8.053
Sum børsnoterte finansinstitusjoner     7.455 8.053
         
         
Unoterte selskap        
VN Norge AS - SMN   26.373.402.000 37.338 24.791
Eksportfinans   1.857 12.888 36.286
Visa C preferanseaksje   1.298 20.255 30.411
Molde Kunnskapspark AS   2.000 2.030 2.083
Sparebankmateriell AS Spama   2.305 - 1.563
Swift eur   44 855 1.585
Diverse selskap     901 939
Sum ikke børsnoterte aksjer og andeler     74.268 97.657
         
SpareBank 1 Søre Sunnmøre   48.070 4.999 5.071
Sum ikke børsnoterte finansinstitusjoner     4.999 5.071
         
SpareBank 1 Finans Midt-Norge     77.496 78.604
DNB Bank ASA     5.110 5.089
Brage Finans AS     1.023 1.028
Sum ikke børsnoterte fondsobligasjoner     83.629 84.721
         
Sum aksjer, egenkapitalbevis og fondsobligasjoner morbank     179.101 318.839

 

 

 

Spesifikasjon av konsern        
Børsnoterte selskap Eierandel
over 10%
Vår be-
holdning
(antall)
Ansk. Kost
(1.000 kr)
 Markedsverdi/
bokført verdi
(1.000 kr)
Aker BP   50.000 2.334 10.790
Okea AS   1.679.760 31.809 17.134
Havila ASA       1.454.880 16.901 4.728
Diverse selskap        1.227
Sum børsnoterte aksjer     51.044 33.879
         
         
Unoterte selskap        
Viking Venture III 17,0 % 955.039 34.745 96.436
Sonoclear AS (tidl BrainImage AS) 12,3 % 935.671 3.424 7.550
Avexxin AB   184.505 6.445 1.209
Crayo Nano AS   13.876 8.436 14.129
Happybites AS   12.062 1.746 2.061
Idletechs AS   1.593 1.593 1.593
Norsk Innovasjonskapital III AS   600 7.950 12.885
North Bridge Nordic Property II AS   51.340 1.996 2.153
Novela Kapital AS   30.000 3.000 3.000
Novelda AS   18.280 7.163 11.988
Numascale AS   4.230.117 7.020 7.519
Piscada AS   3.709 500 1.834
Proventure Seed II AS   11.608.357 13.014 11.276
Real Estate Central Europe AS   3.000 5.500 4.000
Sentrumsbyen Molde AS   1.000 1.000 1.000
Sintef Venture IV   18.101 12.715 12.059
Sintef Venture V   9.000 7.293 7.293
Salvesen & Thams AS   22.300 45.733 104.743
Way AS (tidl Trafikkselskapet AS)   23.175 5.202 6.437
Vectron Biosolutions AS   220.000 6.000 2.750
Water Linked AS   166 1.041 1.336
Wellstarter AS   3.538 2.535 2.535
Proventure Seed III AS     4.560 4.560
Diverse selskap     14.889 9.200
Sum ikke børsnotere aksjer og andeler     203.502 329.544
         
Beholdning av aksjer som ledd i Sparebank 1 Markets' tradingaktivitet *       1.762.338
Eliminering av fondsobligasjon SpareBank 1 Finans Midt-Norge     -77.496 - 78.604
Sum aksjer, egenkapitalbevis og fondsobligasjoner konsern     356.152 2.365.997

*Denne beholdningen er knyttet til terminhandel som utøves i SpareBank 1 Markets. Disse eksponeringene representerer ingen aksjekursrisiko for SpareBank 1 Markets eller for SpareBank 1 SMN. Det er kjøper av aksjeterminene som i sin helhet har kursrisikoen på de underliggende aksjene. Kundene stiller i tillegg sikkerhet i form av kontanter, og det foretas daglig marginering mot kundene for å sikre at det ikke oppstår åpen kredittrisiko i forbindelse med terminhandelen.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN