Note 24 - Klassifisering av finansielle instrumenter

Konsern Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet Virkelig
verdi
over andre
inntekter og kostnader
Finansielle
instrumenter
målt til
amortisert kost
Total
31.12.20 (mill. kr) Øremerket virkelig verdi Obligatorisk Holdt for omsetning
Eiendeler            
Kontanter og fordringer på sentralbanker - - - - 2.764 2.764
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - - - - 5.091 5.091
Utlån til og fordringer på kunder  4.285 - - 74.761 54.086 133.131
Aksjer - 438 1.928 - - 2.366
Sertifikater og obligasjoner - 26.606 - - - 26.606
Derivater 921 - 6.305 - - 7.226
Opptjente ikke mottatte inntekter - - - - 185 185
Fordringer verdipapirer - - - - 678 678
Sum finansielle eiendeler 4.285 27.045 9.153 74.761 62.804 178.048
             
Forpliktelser            
Gjeld til kredittinstitusjoner - - - - 13.095 13.095
Innskudd fra og gjeld til kunder - - - - 97.529 97.529
Verdipapirgjeld  - - - - 43.919 43.919
Derivater 48 - 7.131 - - 7.179
Ansvarlig lånekapital  - - - - 1.795 1.795
Egenkapitalinstrumenter - - - - - -
Leieforpliktelser - - - - 479 479
Gjeld verdipapirer - - - - 568 568
Sum finansielle forpliktelser - - 7.179 - 157.385 164.564

 

Konsern Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet Virkelig
verdi over
andre
inntekter og kostnader
Finansielle
instrumenter
målt til
amortisert kost
Total
31.12.19 (mill. kr) Øremerket virkelig verdi Obligatorisk Holdt for omsetning
Eiendeler            
Kontanter og fordringer på sentralbanker - - - - 761 761
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - - - - 2.110 2.110
Utlån til og fordringer på kunder  4.678 - - 71.336 49.264 125.279
Aksjer - 447 2.506 - - 2.953
Sertifikater og obligasjoner - 23.115 - - - 23.115
Derivater 387 - 2.585 - - 2.972
Opptjente ikke mottatte inntekter - - - - 132 132
Fordringer verdipapirer - - - - 292 292
Sum finansielle eiendeler 5.066 23.562 5.091 71.336 52.560 157.614
             
Forpliktelser            
Gjeld til kredittinstitusjoner - - - - 8.853 8.853
Innskudd fra og gjeld til kunder - - - - 85.917 85.917
Verdipapirgjeld  - - - - 43.014 43.014
Derivater 216 - 3.312 - - 3.528
Ansvarlig lånekapital  - - - - 2.090 2.090
Egenkapitalinstrumenter - - 244 - 505 749
Gjeld verdipapirer - - - - 197 197
Sum finansielle forpliktelser 216 - 3.556 - 140.576 144.348

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN