Note 43 - Resultat per aksje

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet er beregnet som resultat etter skatt fordelt i forhold til gjennomsnittlig antall egenkapitalbevis i regnskapsåret. Det foreligger ikke opsjonsavtaler knyttet til egenkapitalbevisene slik at utvannet resultatet er overensstemmende med resultat per egenkapitalbevis. 

(mill. kr) 2020 2019
Grunnlag resultat som fordeles mellom EK-beviseiere og grunnfondskapital 1.793 2.458
Resultat til egenkapitalbeviseiere, fordelt etter egenkapitalbevisbrøk  1.147 1.572
Gjennomsnittlig antall utstedte egenkapitalbevis fratrukket egne bevis  129.347.626 129.496.367
Resultat per egenkapitalbevis 8,87 12,14

 

1) Korrigert resultat  2020 2019
Konsernets resultat i perioden 1.978 2.563
-ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat -126 -56
- korrigert for renter på hybridkapital ført direkte mot EK -59 -49
Korrigert resultat i perioden 1.793 2.458

 

     
2) Beregning av egenkapitalbevisbrøk (morbank)  31.12.20 31.12.19
Eierandelskapital 2.597 2.597
Utjevningsfond 6.556 6.144
Overkursfond 895 895
Fond for urealiserte gevinster 153 121
Annen egenkapital - -
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 10.201 9.758
Grunnfondskapital 5.664 5.432
Fond for urealiserte gevinster 86 68
Annen egenkapital - -
B. Sum grunnfondskapital 5.750 5.500
Avsetning gaver 321 474
Avsatt utbytte 569 840
Egenkapital ekskl. hybridkapital  16.842 16.572
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 64,0 % 64,0 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 64,0 % 64,0 %

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN