Note 33 - Leieavtaler

Morbank   Konsern
2019 2020 Bruksretteiendeler 2020 2019
379 392 Anskaffelseskost 1. januar 581 587
9 - Tilgang av bruksretteiendeler 43 32
- - Avhendinger - -43
4 5 Overføringer og reklassifiseringer 13 5
392 397 Anskaffelseskost 31. desember  636 581
         
 - 49 Akkumulerte av-og nedskrivninger 1. januar 82  -
49 50 Avskrivninger 84 87
- - Avhendinger -1 -4
49 99 Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. desember  166 82
         
342 298 Balanseført verdi av bruksretteiendeler 31. desember 470 499
         
         
    Leieforpliktelser    
         
2019 2020 Udiskonterte leieforpliktelser og forfall av betalinger 2020 2019
42 42 Mindre enn 1 år 82 78
41 37 1-2 år 71 72
37 36 2-3 år 66 63
36 28 3-4 år 54 59
31 53 4-5 år 77 51
197 170 Mer enn 5 år 230 245
383 366 Totale udiskonterte leieforpliktelser 31. desember  579 567
         
         
2019 2020 Endringer i leieforpliktelser 2020 2019
379 347 Ved førstegangsanvendelse 1. januar 505 587
12 - Nye/endrede leieforpliktelser innregnet i perioden  52 19
-44 -44 Betaling av hovedstol  -76 -76
-10 -9 Betaling av renter  -13 -13
10 9 Rentekostnad tilknyttet leieforpliktelser  13 13
 -  - Andre endringer -2 -25
347 303 Totale leieforpliktelser 31. desember  479 505
41 41 Kortsiktige leieforpliktelser (note 37) 63 65
306 263 Langsikige leieforpliktelser (note 37) 416 440
-43 -45 Netto kontantstrøm fra leieforpliktelser -79 -76
         
         
2019 2020 Andre leiekostnader innregnet i resultatet  2020 2019
9 10 Variable leiebetalinger kostnadsført i perioden  20 34
4 1 Driftskostnader i perioden knyttet til kortsiktige leieavtaler (inkludert kortsiktige leieavtaler av lav verdi) 7 11
 -  - Driftskostnader i perioden knyttet til eiendeler av lav verdi (ekskludert kortsiktige leieavtaler over) 1 1
13 11 Totale leiekostnader inkludert i andre driftskostnader 28 46

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN