Note 31 - Immaterielle eiendeler

2020            
Morbank   Konsern
Andre
immatrielle
eiendeler
Goodwill Totalt (mill.kr) Totalt Goodwill Andre
immatrielle
eiendeler
194 447 640 Anskaffelseskost 1.1. 1.106 767 338
32 - 32 Tilgang 76 22 54
-1 - -1 Avgang -6 - -6
- - - Tilgang datter 3 - 3
225 447 671 Anskaffelseskost 31.12 1.179 790 389
             
128 - 128 Akkumulert av- og nedskrivning 01.01 233 34 199
28 - 28 Årets avskrivning 44 - 44
0 - 0 Årets nedskrivning 0 - 0
-1 - -1 Avgang -5 - -5
- - - Tilgang datter 3 - 3
156 - 156 Akkumulert av- og nedskrivning 31.12 274 34 241
             
69 447 515 Balanseført verdi 31.12 905 756 149

 

2019            
Morbank   Konsern
Andre
immatrielle
eiendeler
Goodwill Totalt (mill. kr) Totalt Goodwill Andre
immatrielle
eiendeler
175 447 622 Anskaffelseskost 1.1 1.034 730 303
19 - 19 Tilgang 60 21 39
- - - Avgang -4  - -4
 -  -  - Tilgang datter 16 16  -
194 447 640 Anskaffelseskost 31.12 1.106 767 338
             
89 - 89 Akkumulert av- og nedskrivning 1.1 183 34 149
34 - 34 Årets avskrivning 46 - 46
0 - 0 Årets nedskrivning 0 - 0
- - - Avgang -1 - -1
5 - 5 Tilgang datter 6 - 6
128 - 128 Akkumulert av- og nedskrivning 31.12 233 34 199
             
66 447 512 Balanseført verdi 31.12 872 734 139

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN