Note 39 - Investering i eierinteresser

Datterselskaper, tilknyttede selskaper, felleskontrollert virksomhet og selskaper holdt for salg.

Firma Org.nr Forretningskontor Eierandel i prosent
Investering i datterselskaper      
EiendomsMegler 1 Midt-Norge  936159419 Trondheim 87,0
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  936285066 Trondheim 88,7
SpareBank 1 Invest  990961867 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  938521549 Trondheim 61,2
SpareBank 1 SMN Kvartalet 990283443 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Bygget Steinkjer  934352718 Trondheim 100,0
St. Olavs Plass  999263380 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Bilplan 979945108 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Markets  992999101 Oslo 66,7
       
Aksjer eid av datter- og datterdatterselskaper       
GMA Invest 994469096 Trondheim 100,0
Sentrumsgården  975856828 Leksvik 35,3
Aqua Venture  891165102 Trondheim 37,6
Omega-3 Invest  996814262 Namsos 33,6
Tjeldbergodden Utvikling  979615361 Aure 23,0
Grilstad Marina  991340475 Trondheim 35,0
GMN 6  994254707 Trondheim 30,0
GMN 51  996534316 Trondheim 30,0
GMN 52  996534413 Trondheim 30,0
GMN 53  996534502 Trondheim 30,0
SpareBank 1 SMN Spire Finans 916585837 Trondheim 100,0
Brauten Eiendom  917066221 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Kapitalforvaltning  980300609 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Capital Markets    New York 100,0
Leksvik Regnskapskontor 980491064 Leksvik 50,0
       
Investeringer i felleskontrollert virksomhet       
SpareBank 1 Gruppen  975966372 Tromsø 19,5
SpareBank 1 Utvikling 986401598 Oslo 18,0
       
Investeringer i tilknyttede selskaper       
SpareBank 1 Boligkreditt  988738387 Stavanger 22,4
BN Bank  914864445 Trondheim 35,0
SpareBank 1 Næringskreditt  894111232 Stavanger 31,0
Bjerkeløkkja 998534976 Oppdal 40,7
SpareBank 1 Kredittkort 975966453 Trondheim 17,5
SMB Lab  917143501 Trondheim 20,0
SpareBank 1 Betaling  919116749 Oslo 21,5
SpareBank 1 Gjeldsinformasjon 924911719 Oslo 16,9
       
Investering i selskaper holdt for salg      
Mavi XV  890899552 Trondheim 100,0
Byscenen Kongensgt 19  992237899 Trondheim 94,0

Aksjer i datterselskaper morbank

Investeringen er bokført til anskaffelseskost i morbanken. Det foretas full konsolidering i konsernregnskapet. Sum kostnader er inkludert skattekostnad. Bokført verdi av datterselskaper i tabellene under er morbankens bokførte verdi. Resultatkolonnen viser selskapets årsresultat.   

2020 (mill. kr) Selskapets aksjekapital (1.000 kr) Antall aksjer Pålydende verdi (1.000 kr) Eiendeler Gjeld EK IKE av EK *) Sum inntekter Sum kostnader Resultat IKE av res. *) Bokført 31.12
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  922.590 56.262 16,4 9.598 8.263 1.335 474 349 218 131 60 666
Sum investeringer i kredittinstitusjoner 666
EiendomsMegler 1 Midt-Norge  66.611 4.788 13,9 357 148 210 27 394 354 41 5 155
SpareBank 1 SMN Kvartalet  30.200 30.200 1,0 117 24 93 0 9 5 4 - 126
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  19.992 211 94,7 592 172 420 48 533 446 86 10 276
SpareBank 1 Invest  457.280 914.560 0,5 538 38 500 - 4 -2 6 - 540
SpareBank 1 Bygget Steinkjer  1.000 100 10,0 38 2 36 - 4 3 1 - 40
St. Olavs Plass  1.000 100.000 0,1 56 3 53 - 6 5 2 - 50
SpareBank 1 Bilplan  5.769 41.206 0,1 9 0 9 - 0 1 0 - 9
SpareBank 1 Markets  529.221 2.113.736 0,2 3.265 2.395 870 290 830 676 154 51 456
Sum investering i andre datterselskaper 1.652
Sum investeringer i konsernselskap morbank 2.317
                         
*) IKE: Ikke-kontrollerende eier-interesser             

 

2019 (mill. kr) Selskapets aksjekapital (1.000 kr) Antall aksjer Pålydende verdi (1.000 kr) Eiendeler Gjeld EK IKE av EK 1) Sum inntekter Sum kostnader Resultat IKE av res. 1) Bokført 31.12
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  922.590 92.259 10,0 8.861 7.567 1.295 458 527 413 114 43 666
Sum investeringer i kredittinstitusjoner 666
EiendomsMegler 1 Midt-Norge  66.611 5.505 12,1 309 140 169 22 390 389 1 0 155
SpareBank 1 SMN Kvartalet  30.200 30.200 1,0 318 221 97 0 34 26 7 - 126
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  19.278 238 81,0 527 161 367 42 505 420 85 10 231
SpareBank 1 Invest  457.280 457.280 1,0 603 39 564 - 52 6 47 - 540
SpareBank 1 Bygget Steinkjer  6.100 100 61,0 50 14 36 - 4 3 1 - 40
St. Olavs Plass  10.000 100.000 0,1 80 26 54 - 7 5 3 - 50
SpareBank 1 Bilplan  5.769 41.206 0,1 5 1 4 - 4 2 1 - 4
SpareBank 1 Markets  529.221 3.168.991 0,2 3.669 2.950 718 239 626 583 43 14 456
SpareBank 1 SMN Spire Finans 4.503 75.044.932 0,0 106 56 51 - 21 40 -20 - 41
Sum investering i andre datterselskaper 1.643
Sum investeringer i konsernselskap morbank 2.309
1) IKE: Ikke-kontrollerende eierinteresser 

Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet

Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er bokført til anskaffelseskost i selskapsregnskapet. Konserntall er presentert etter egenkapitalmetoden.

Morbank   Konsern
31.12.19 31.12.20 (mill. kr) 31.12.20 31.12.19
4.309 4.526 Balanseført verdi per 1.1. 6.468 6.098
221 423 Tilgang/avgang 430 210
0 -15 Nedskrivning   -12 0
- - EK-føringer 30 -15
- - Resultatandel 681 879
- - Utbetalt utbytte -272 -704
4.526 4.933 Balanseført verdi per 31.12 7.324 6.468

 

Spesifikasjon av årets endring på konsern Tilgang/avgang EK-endring
SpareBank 1 Gruppen  195 21
SpareBank 1 Boligkreditt  230 16
SpareBank 1 Næringskreditt  1 -
SpareBank 1 Kredittkort  2 -8
Sparebank 1 Betaling  2 -
BN Bank  - 5
Øvrige selskap -0 -4
Sum  430 30


Utbytte fra investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 

(mill. kr) 2020 2019
SpareBank 1 Gruppen  195 663
SpareBank 1 Boligkreditt  19 -
BN Bank  37 -
SpareBank 1 Næringskreditt  21 15
SpareBank 1 Kredittkort - 25
Sum utbytte fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 272 704

Konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper og felleskontrollet virksomhet

Tabellene nedenfor inneholder selskaps- eller konsernregnskapstall hundre prosent andel, med unntak av resultatandel som oppgis som SMN-konsernets andel. Badwill og amortiseringseffekter knyttet til oppkjøp er inkludert i resultatandelen. Bokført verdi er konsernverdi i SMN-konsernet.

2020 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Bokført
verdi 31.12
Antall aksjer
SpareBank 1 Gruppen  108.461 93.894 24.580 23.176 534*) 2.164 420.498
SpareBank 1 Boligkreditt  271.286 258.919 260 92 18 2.564 17.431.133
SpareBank 1 Næringskreditt  12.000 9.911 92 30 18 648 2.496.504
SpareBank 1 Kredittkort  5.831 4.839 438 473 2 173 504.277
Sparebank 1 Betaling  772 3 - 8.550 -2 165 4.012.753
BN Bank  35.767 31.219 768 441 120 1.514 4.943.072
Øvrige selskaper         -11 96  
Sum 681 7.324  
               
*) Inkl gevinst Fremtind Forsikring 340 mill. kr              

 

 

2019 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Bokført
verdi
31.12
Antall aksjer
SpareBank 1 Gruppen  93.560 82.689 25.820 24.317 712*) 1.609 381.498
SpareBank 1 Boligkreditt  245.621 233.340 260 92 26 2.319 15.898.802
SpareBank 1 Næringskreditt  11.411 9.316 92 30 21 650 5.034.161
SpareBank 1 Kredittkort  5.817 4.794 548 473 13 177 498.720
Sparebank 1 Betaling  773 4 0 58 3 166 3.980.651
BN Bank  31.917 27.620 768 441 107 1.425 4.943.072
Øvrige selskaper         -2 123  
Sum 879 6.468  
       
*) Inkl gevinst salg eierandel til DNB i Fremtind Forsikring 460 mill. kr      

Selskaper holdt for salg

SpareBank 1 SMN eier 100% av Mavi XV AS som følge av misligholdt engasjement. Bankens strategi er at denne type eierskap i utgangspunktet skal ha kort varighet, normalt ikke lenger enn et år. Investeringen bokføres til virkelig verdi i morbankens regnskap, mens det i konsernregnskapet foretas en enlinjes konsolidering (skatteeffekt hensyntatt). 

2020 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Eierandel
Mavi XV AS konsern 41 1 4 4 1 100 %
             
2019 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Antall aksjer
Mavi XV AS konsern 40 0 5 5 0 100 %

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN