Note 11 - Kreditteksponering for hver interne risikorating

Banken benytter eget klassifiseringssystem for overvåking av kredittrisiko i porteføljen. Risikoklasseinndeling skjer ut fra hvert enkelt engasjements sannsynlighet for mislighold. I tabellen er denne inndelingen sammenholdt med tilsvarende ratingklasser hos Moody’s.

Historisk mislighold er tall for morbank og viser default ratio (DR) per risikoklasse. Tallene er et uvektet snitt for normalscorede kunder i perioden 2014-2020.

Sikkerhetsdekning representerer forventet realisasjonsverdi (RE-verdi) på underliggende sikkerhetsverdier. Verdiene fastsettes etter faste modeller, og faktiske realisasjonsverdier valideres for å teste modellenes pålitelighet. I samsvar med kravene i kapitalkravsforskriften er estimatene «down-turn»-estimater. Basert på sikkerhetsdekningen (RE-verdi / EAD) klassifiseres engasjementet i en av sju klasser, hvor beste sikkerhetsklasse har en sikkerhetsdekning på over 120 prosent, og laveste sikkerhetsklasse har en sikkerhetsdekning på under 20 prosent.

 

  Misligholdssansynlighet         Sikkerhetsdekning  
Risiko-klasse  Fra  Til Moody's Historisk mislighold Mislighold 2020   Sikkerhets-klasse Nedre grense Øvre grense
                   
A 0,00 % 0,10 % Aaa-A3 0,01 % 0,02 %   1 120  
B 0,10 % 0,25 % Baa1-Baa2 0,04 % 0,05 %   2 100 120
C 0,25 % 0,50 % Baa3 0,08 % 0,08 %   3 80 100
D 0,50 % 0,75 % Ba1 0,28 % 0,48 %   4 60 80
E 0,75 % 1,25 % Ba2 0,41 % 0,60 %   5 40 60
F 1,25 % 2,50 %   0,95 % 1,52 %   6 20 40
G 2,50 % 5,00 % Ba2-B1 2,07 % 2,82 %   7 0 20
H 5,00 % 10,00 % B1-B2 4,47 % 6,05 %        
I 10,00 % 99,99 % B3-Caa3 12,19 % 15,95 %        
J mislighold                
K tapsutsatt                
                   

 Bankens engasjementer klassifiseres i risikogrupper på bakgrunn av risikoklasse.  

Risikoklasse Risikogrupper
 A - C  Laveste risiko
 D - E  Lav
 F - G  Middels
 H  Høy
 I  Høyeste risiko
 J - K  Mislighold og nedskrevet

 

  Gjennom-   Gjennom-  
  snittlig usikret Totalt snittlig usikret Totalt
Morbank eksponering i %  engasjement eksponering i %  engasjement
(mill. kr) 31.12.20 31.12.20 31.12.19 31.12.19
Laveste risiko 12,4 % 98.815 13,3 % 93.929
Lav risiko 4,6 % 25.920 9,6 % 21.242
Middels risiko 13,5 % 17.003 10,0 % 18.829
Høy risiko 10,2 % 2.851 11,6 % 3.093
Høyeste risiko 12,7 % 1.821 5,7 % 1.831
Mislighold og/eller tapsutsatt 25,1 % 2.277 15,1 % 2.972
Totalt   148.686   141.895

 

  Gjennom-   Gjennom-  
  snittlig usikret Totalt snittlig usikret Totalt
Konsern  eksponering i %  engasjement eksponering i %  engasjement
(mill. kr) 31.12.20 31.12.20 31.12.19 31.12.19
Laveste risiko 12,5 % 98.376 13,4 % 93.382
Lav risiko 5,1 % 27.851 9,3 % 22.698
Middels risiko 11,9 % 23.092 9,3 % 24.864
Høy risiko 10,9 % 3.665 11,9 % 3.811
Høyeste risiko 13,1 % 2.375 7,3 % 2.433
Mislighold og/eller tapsutsatt 25,8 % 2.449 16,0 % 3.124
Totalt   157.808   150.313

Realisasjonsverdien på stilte sikkerheter fastsettes slik at disse ut fra en konservativ vurdering reflekterer den antatte realisasjonsverdi i en nedgangskonjuktur. 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN