Note 22 - Pensjon

Ytelsesbasert ordning

Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon og uførepensjon etter nærmere bestemte regler. Konsernets ytelsesbaserte pensjonsordning sikrer de fleste ansatte en pensjon på 68 prosent av sluttlønn opptil 12 G. Ytelsesordningen er lukket for nye medlemmer. I tillegg ble det i styremøte i oktober 2016 besluttet at ansatte som var igjen i den sikrede ytelsesbaserte pensjonsavtalen må gå over til innskuddsbasert pensjonsordning fra første januar 2017. Ved overgang til innskuddsbasert pensjonsordning  fikk ansatte som var med i ytelsesordningen fripolise på opptjente rettigheter fra ytelsesordningen. Endringen har medført reduksjon i pensjonsforpliktelsen. Dette ble behandlet som en avviklingsgevinst og reduserte pensjonskostnaden i 2016.

Fripoliser forvaltes av pensjonkassen som fra første januar 2017 er en fripolisekasse. Det er opprettet en rammeavtale mellom SpareBank 1 SMN og pensjonskassen som blant annet omhandler finansiering, kapitalforvaltning mv. På grunn av ansvaret

SpareBank 1 SMN fremdeles har, vil fremtidig forpliktelse måtte innarbeides i regnskapet. Ved utgangen av 2020 er ordningen overfinansiert med  112 millioner.

Styret i pensjonskassen skal være sammensatt av representanter fra konsernet og deltakere i pensjonsordningene i henhold til vedtektene i pensjonskassen.

I tillegg til pensjonsforpliktelsene som dekkes gjennom pensjonskassen, har konsernet udekkede pensjonsforpliktelser som ikke kan dekkes av midlene i de kollektive ordningene. Forpliktelsene gjelder personer som ikke er innmeldt i pensjonskassen, tilleggspensjoner utover 12 G, ordinære førtidspensjoner og førtidspensjoner etter AFP (Avtalefestet pensjon).

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 20 personalkostnader. 

      2020 2019
Økonomiske forutsetninger Kostnader Forpliktelser Kostnader Forpliktelser
Diskonteringsrente 2.3 % 1.5 % 2.6 % 2.3 %
Forventet avkastning på midlene 2.3 % 1.5 % 2.6 % 2.3 %
Forventet fremtidig lønnsutvikling 2.00 % 2.00 % 2.50 % 2.00 %
Forventet G-regulering 2.00 % 2.00 % 2.50 % 2.00 %
Forventet pensjonsregulering 0%/2,0% 0%/2,0% 0%/2,5% 0%/2,0%
Arbeidsgiveravgift 19.1 % 19.1 % 19.1 % 19.1 %
Forventet frivillig avgang før/etter 50 år 2/0 % 2/0 % 2/0 % 2/0 %
Forventet AFP-uttak fra 62/64 år  25/50 % 25/50 % 25/50 % 25/50 %
             
Dødelighetstabell   K2013BE      
Uførhet      IR73      

 

Morbank    Konsern 
2019 2020 Netto pensjonsforpliktelse i balansen (mill. kr). Finansiell status 1.1 2020 2019
588 608 Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 608 588
-749 -743 Virkelig verdi av pensjonsmidler -743 -749
- - Korrigering mot EK IB           - -
         
-161 -135 Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift -135 -161
3 3 Arbeidsgiveravgift 3 3
- - Planendring/ avkortning          - -
-158 -132 Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravgift -132 -158

   

 

Fordeling av forpliktelsen mellom usikret og sikret pensjonsordning konsern 1.1
 
Konsern 2020   2019
  Sikret Usikret Sum   Sikret Usikret Sum
Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 595 13 608   570 17 588
Virkelig verdi av pensjonsmidler -743 - -743   -749 - -749
Korrigering mot EK IB - - -   - - -
                    
Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift -148 13 -135   -179 17 -161
Arbeidsgiveravgift - 3 3   - 3 3
Planendring/ avkortning     - - -   - - -
Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravg. -148 16 -132   -179 21 -158

 

2019 2020 Periodens pensjonskostnad  2020 2019
0 0 Ytelsesbasert pensjon opptjent i perioden  0 0
-4 -3 Netto renteinntekt -3 -4
-4 -3 Netto ytelsesbasert pensjonskostnad uten arbeidsgiveravg. -3 -4
0 0 Periodisert arbeidsgiveravgift 0 0
-4 -3 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad  -3 -4
7 8 Avtalefestet pensjon, ny ordning 12 12
43 51 Innskuddsbasert pensjonskostnad 98 96
46 56 Periodens pensjonskostnad 107 105

 

 Aktuarielle tap og gevinster ført over andre inntekter og kostnader 2020 2019
  Usikret  Sikret  Sum Usikret  Sikret  Sum
Endring diskonteringsrente 1 74 75 0 26 26
Endring i andre økonomiske forutsetningene - - - 0 - 0
Endring i dødelighetstabell - - - - - -
Endring i andre demografiske forutsetninger - - - - - -
Endring i andre forhold DBO -7 -18 -25 -3 14 12
Endring i andre forhold pensjonsmidler - -16 -16 - -3 -3
Aktuarielle tap (gevinst) i perioden -6 40 34 -3 37 34

 

2019 2020 Bevegelse i netto pensjonsforpliktelse i balansen 2020 2019
-158 -132 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 1.1 -132 -158
33 34 Aktuarmessige tap og gevinster gjennom året 34 33
-4 -3 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad inkl curtailment/settlement -3 -4
-3 -1 Utbetalinger over drift -1 -3
-132 -102 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 31.12 -102 -132
         
         
2019 2020 Finansiell status 31.12 2020 2019
608 640 Pensjonsforpliktelse 640 608
-743 -743 Verdi av pensjonsmidler -743 -743
-135 -104 Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift  -104 -135
3 2 Arbeidsgiveravgift 2 3
-132 -102 Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift * -102 -132
* Presenteres brutto i konsernregnskapet

   

 

Fordeling av finansiell status 31.12 mellom sikret og usikret pensjonsordning konsern
 
Konsern 2020   2019
  Sikret Usikret Sum   Sikret Usikret Sum
Pensjonsforpliktelse 631 8 640   595 13 608
Verdi av pensjonsmidler -743 - -743   -743 - -743
Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift -112 8 -104   -148 13 -135
Arbeidsgiveravgift - 2 2   - 3 3
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift   -112 10 -102   -148 16 -132

 

Virkelig verdi av pensjonsforpliktelsen konsern 2020 2019
IB pensjonsforpliktelser (PBO) 608 588
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 0 0
Utbetaling/utløsning fra ordning -27 -29
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 14 15
Planendring/ avkortning            - -
Aktuariell tap/(gevinst) 45 34
UB pensjonsforpliktelser (PBO) 640 608

 

Virkelig verdi av pensjonsmidlene konsern 2020 2019
IB pensjonsmidler 743 749
Innbetalinger  1 3
Utbetalinger/utløsning fra fond -27 -29
Forventet avkastning 17 19
Planendring/ avkortning            - -
Aktuarielle endringer 10 1
UB markedsverdi av pensjonsmidler 743 743

 

 

Sensitivitet konsern   + 1 %-poeng diskonteringsrente  - 1 %-poeng diskonteringsrente  + 1 %-poeng lønnsjustering  - 1 %-poeng lønnsjustering  + 1 %-poeng pensjonsregulering
2020          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året - - - - -
Endring i pensjonsforpliktelse -93 117 1 -1 116
           
2019          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året - - - - -
Endring i pensjonsforpliktelse -81 101 0 0 103

  

2019 2020 Medlemmer 2020 2019
749 740 Antall personer som er med i pensjonsordningen 740 749
242 233 herav aktive 233 242
507 507 herav pensjonister og uføre 507 507

  

 

Plassering av pensjonsmidlene i pensjonskassen, prosentvis fordeling 2020 2019
Omløpsobligasjoner 40 % 38 %
Anleggsobligasjoner 5 % 5 %
Pengemarked 18 % 24 %
Aksjer 28 % 27 %
Eiendom 7 % 6 %
Annet 1 % 0 %
Sum 100 % 100 %

Pensjonsordningen er plassert i egen pensjonskasse, som har en langsiktig horisont på forvaltning av kapitalen. Pensjonskassen søker å oppnå en høyest mulig avkastning ved å sette  sammen en investeringsportefølje som gir den maksimale risikojusterte avkastningen.  Pensjonskassen søker å spre plasseringene på ulike utstedere og aktivaklasser for å redusere den selskaps- og markedspesifikke risikoen.Porteføljen er således sammensatt av aksjeinvesteringer i norske og utenlandske aksjer. Obligasjonsporteføljen er i all hovedsak plassert i norske obligasjoner. Bankinnskudd er plassert norske banker.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN