Note 32 - Eiendom, anlegg og utstyr

2020        
Morbank   Konsern
Bygg, tomter og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Totalt (mill.kr) Totalt Maskiner, inventar og transportmidler Bygg, tomter og annen fast eiendom
119 165 284 Anskaffelseskost 1.1. 580 255 325
3 7 9 Tilgang 19 11 8
-11 -5 -16 Avgang -28 -8 -19
- - - Tilgang datter 2 2 -
110 168 278 Anskaffelseskost 31.12 574 260 314
             
71 128 199 Akkumulert av- og nedskrivning 01.01 358 204 154
9 14 23 Årets avskrivning 36 20 16
-0 0 0 Årets nedskrivning 0 0 -0
-9 -3 -12 Avgang -16 -7 -9
- - - Tilgang datter 2 2 -
71 139 210 Akkumulert av- og nedskrivning 31.12 380 219 160
             
39 28 67 Balanseført verdi 31.12 194 41 153

  

2019        
Morbank   Konsern
Bygg, tomter og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Totalt (mill. kr) Totalt Maskiner, inventar og transportmidler Bygg, tomter og annen fast eiendom
104 181 285 Anskaffelseskost 1.1 569 268 301
- - - Ansk. kost. som følge av virksomhetssammenslutninger 3 3 -
15 11 26 Tilgang 44 19 25
- -27 -27 Avgang -35 -35 -1
- - - Korreksjon - -0 -0
119 165 284 Anskaffelseskost 31.12 580 255 325
             
58 130 188 Akkumulert av- og nedskrivning 1.1 336 201 135
- - - Akk. avskr. som følge av virksomhetssammenslutninger 3 3 -
9 18 26 Årets avskrivning 39 24 15
2 0 3 Årets nedskrivning 3 0 3
- -19 -19 Avgang -24 -24 -
2 - 2 Reversering av akk av- og nedskrivninger 1 - 1
71 128 199 Akkumulert av- og nedskrivning 31.12 358 204 154
             
48 37 85 Balanseført verdi 31.12 222 52 171

 

 

 

Avskrivning
Med utgangspunkt i anskaffelseskost fratrukket eventuell restverdi avskrives eiendelene lineært over forventet levetid innenfor følgende rammer:

  • Maskiner 3-5 år
  • Inventar 5-10 år
  • Teknisk anlegg 5-10 år
  • Transportmidler 10 år
  • Bygg og annen fast eiendom 25 år

Sikkerhetsstillelse
Konsernet har ikke pantsatt eller akseptert andre rådighetsbegrensninger for sine anleggsmidler med unntak av SpareBank 1 Markets som har sikkerhetsstilt blant annet driftsmidler til DNB i forbindelse med banktjenester tilknyttet verdipapiroppgjøret.

Anskaffelseskost av avskrevne eiendeler
Anskaffelseskost av fullt ut avskrevne eiendeler som fortsatt er i bruk i banken i 2020 utgjør 119 millioner kroner (183 millioner).

Bruttoverdi av anleggsmidler som er midlertidig ute av drift
Konsernet har ikke vesentlige anleggsmidler som midlertidig er ute av drift per 31. desember 2020.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN