Note 26 - Virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost

Finansielle instrumenter til amortisert kost

Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi regnskapsføres enten til amortisert kost eller er i sikringsrelasjon. For nærmere beskrivelse se note 2 Regnskapsprinsipper IFRS. Amortisert kost er det beløp som den finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen måles til ved førstegangsinnregning, minus tilbakebetalinger på hovedstolen, pluss eller minus kumulativ amortisering ved en effektiv rente-metode av enhver differanse mellom dette førstegangsbeløpet og forfallsbeløpet, og, for finansiell eiendeler, justert for eventuelle tapsavsetninger. Amortisert kost vil ikke alltid gi verdier som er i samsvar med markedets vurderinger av de samme finansielle instrumentene. Dette kan bl.a skyldes ulik oppfatning av markedsforhold, risikoforhold og avkastningskrav.

Hvilke metoder  som ligger til grunn for å fastsette virkelig verdi for finansielle instrumenter som er vurdert til amortisert kost beskrives nedenfor:

Utlån til og fordringer på kunder
P.T. prisede utlån er utsatt for konkurranse i markedet. Dette tilsier at mulige merverdier i porteføljen ikke vil bli opprettholdt over lengre tid. Virkelig verdi av p.t.-prisede utlån er derfor satt til amortisert kost. Effekten av endringer i kredittkvaliteten i porteføljen hensyntas gjennom gruppevise nedskrivninger, og gir derfor et godt uttrykk for virkelig verdi i den delen av porteføljen hvor det ikke er foretatt individuelle nedskrivninger.

Individuelle nedskrivninger fastsettes gjennom en vurdering av fremtidig kontantstrøm, neddiskontert med effektiv rente. Nedskrevet verdi gir derfor et godt uttrykk for virkelig verdi av disse utlånene.

Verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital

Verdivurderingen i nivå 2 baseres på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver og kredittmarginer der det er tilgjengelig.

Øvrige finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost

For utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, estimeres virkelig verdi til å samsvare med amortisert kost.

 

Morbank          
    31.12.20 31.12.19
(mill. kr) Nivå 1) Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi
Eiendeler          
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 12.901 12.901 9.181 9.181
Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost 2 45.169 45.260 41.105 41.173
Opptjente ikke mottatte inntekter 2 135 135 107 107
Fordringer verdipapirer 2 11 11 13 13
Sum finansielle eiendeler til amortisert kost   58.216 58.307 50.406 50.474
           
Forpliktelser          
Gjeld til kredittinstitusjoner 2 12.630 12.630 7.585 7.585
Innskudd fra og gjeld til kunder 2 98.166 98.166 86.870 86.870
Verdipapirgjeld til amortisert kost 2 10.750 10.619 9.440 9.425
Verdipapirgjeld, sikring 2 33.301 33.300 33.573 33.374
Ansvarlig lånekapital til amortisert kost 2 1.752 1.752 1.831 1.826
Ansvarlig lånekapital, sikring 2 0 0 216 212
Leieforpliktelse 2 303 303 347 347
Gjeld verdipapirer 2 13 13 9 9
Sum finansielle forpliktelser til amortisert kost   156.915 156.783 139.872 139.649

  

 

Konsern          
    31.12.20 31.12.19
(mill. kr)   Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi
Eiendeler          
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 5.091 5.091 2.110 2.110
Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost 2 54.086 54.193 49.351 49.431
Opptjente ikke mottatte inntekter 2 185 185 132 132
Fordringer verdipapirer 2 678 678 292 292
Sum finansielle eiendeler til amortisert kost   60.040 60.147 51.886 51.966
           
Forpliktelser          
Gjeld til kredittinstitusjoner 2 13.095 13.095 8.853 8.853
Innskudd fra og gjeld til kunder 2 97.529 97.529 85.917 85.917
Verdipapirgjeld til amortisert kost 2 10.750 10.619 9.440 9.425
Verdipapirgjeld, sikring 2 33.301 33.300 33.573 33.374
Ansvarlig lånekapital til amortisert kost 2 1.795 1.795 1.874 1.869
Ansvarlig lånekapital, sikring 2 0 216 212
Leieforpliktelser 2 479 479 505 505
Gjeld verdipapirer 2 568 568 197 197
Sum finansielle forpliktelser til amortisert kost   157.517 157.385 140.576 140.352

 1) Virkelig verdi fastsettes etter ulike metoder innenfor tre nivåer. Se note 25 vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter for nærmere definisjon av nivåene

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN