Note 40 - Oppkjøp av virksomheter og virksomhetssammenslutning

Generelt
Ved oppkjøp av selskaper utarbeides oppkjøpsanalyse i samsvar med IFRS 3 hvor identifiserbare eiendeler og forpliktelser vurderes til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet.

Oppkjøp av regnskapskontor
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har i 2020 overtatt samtlige aksjer i Skjåk Regnskap AS, Orion Regnskap AS og Orkla Økonomi AS. Selskapene innfusjoneres og integreres fullt ut i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS fra 2021.

Reinheim Regnskap AS og Viken Regnskap AS er innfusjonert i 2020.

Det er utarbeidet oppkjøpsanalyser i samsvar med IFRS 3 hvor identifiserbare eiendeler og forpliktelser er vurdert til virkelg verdi på overtakelsestidspunktet. Forskjellen mellom konsernets anskaffelseskost og bokført verdi av netto eiendeler er allokert til goodwill.  

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN