Note 18 - Netto provisjons- og andre inntekter

Morbank   Konsern
2019 2020 (mill. kr) 2020 2019
         
     Provisjonsinntekter     
61 59  Garantiprovisjon  58 59
 -  -  Meglerprovisjon  251 252
48 56  Provisjon spareprodukter  123 117
349 408  Provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt  408 349
16 13  Provisjon fra SpareBank 1 Næringskreditt  13 16
397 393  Betalingsformidling  390 393
183 195  Provisjon fra forsikringstjenester  195 183
74 80  Andre provisjonsinntekter  71 67
1.127 1.205  Sum provisjonsinntekter  1.510 1.437
         
     Provisjonskostnader     
84 83  Betalingsformidling  112 101
11 14  Andre provisjonskostnader  95 92
95 97  Sum provisjonskostnader  207 193
         
     Andre driftsinntekter     
21 22  Driftsinntekter fast eiendom  21 25
- -  Eiendomsforvaltning og -omsetning  142 138
 -  -  Verdipapiromsetning  583 383
- -  Regnskapsførerhonorarer  506 473
9 19  Andre driftsinntekter  18 28
30 41  Sum andre driftsinntekter  1.269 1.046
1.061 1.149  Sum netto provisjons- og andre driftsinntekter  2.572 2.290

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN