Note 19 - Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser

Morbank   Konsern
2019 2020 (mill. kr) 2020 2019
    Vurdert til virkelig verdi over resultatet    
         
-163 -74 Verdiendring på renteinstrumenter  103 -16
         
    Verdiendring på derivater/sikring    
-9 1 Netto verdiendring på sikrede obligasjoner og derivater 1 -9
9 -11 Netto verdiendring på sikrede fastrente utlån og derivater -11 9
132 32 Øvrige derivater 59 186
         
    Inntekter fra egenkapitalinstrumenter    
- - Inntekter fra eierinteresser 681 879
866 492 Utbytte fra eierinteresser - -
22 -15 Verdiendring og gevinst fra eierinteresser -9 1
18 36 Utbytte fra egenkapitalinstrumenter 39 15
44 -1 Verdiendring og gevinst på egenkapitalinstrumenter 5 119
918 460 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 868 1.183
         
    Vurdert til amortisert kost    
         
    Verdiendring på renteinstrumenter    
-6 -6 Verdiendring på renteinstrumenter holde til forfall -6 -6
-6 -6 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til amortisert kost -6 -6
         
24 89 Netto inntekter fra valutahandel 89 24
937 542 Sum netto resultat fra finansielle eiendeler 951 1.201

 

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN