Note 41 - Vesentlige transaksjoner med nærstående selskaper

Med nærstående parter menes her datterselskaper, tilknyttede selskaper, felleskontrollerte virksomheter og selskaper holdt for salg hvor morbanken har betydelig innflytelse. I tillegg medregnes SpareBank 1 SMN Pensjonskasse og selskaper eid av morbankens personlige nærstående. Morbankens mellomværende med ansatte og medlemmer av styret vises i note 8 utlån til og fordringer på kunder samt i note 20 personalkostnader og ytelser til ledende ansatte og tillitsvalgte. Inngående balanse kan avvike fra utgående balanse året før da utgående balanse kan inkludere selskaper som i løpet av regnskapsåret er kommet til som bankens nærstående.

 

  Datterselskaper Øvrige nærstående selskaper
Lån (mill. kr) 2020 2019 2020 2019
Lån utestående pr 1.1. 7.850 6.833 4.581 4.583
Lån innvilget i perioden 619 1.617 5 1
Tilbakebetaling 0 600 3 3
Lån per 31.12 8.468 7.850 4.582 4.581
         
Renteinntekter  147 140 6 139
         
Obligasjoner og ansvarlige lån pr. 31.12 157 159 1.509 623
         
Innskudd (mill. kr)        
Innskudd per 1.1. 1.547 1.292 961 1.388
Nye innskudd i perioden 46.949 45.304 290.229 55.805
Uttak  47.032 45.047 289.255 56.242
Innskudd per 31.12. 1.464 1.549 1.934 951
         
Rentekostnader 14 27 8 13
         
Verdipapirhandel 8 348  - 108
Provisjonsinntekt SpareBank 1 Boligkreditt - - 408 348
Provisjonsinntekt SpareBank 1 Næringskreditt - - 13 16
Utstedte garantier og kausjonsansvar 110 111 20 20

Lån og innskudd

Alle lån og innskudd for nærstående parter er bokført i morbanken.

Handel med verdipapirer

SpareBank 1 SMNs finansavdeling og SpareBank 1 Markets, via utkontrahert virksomhet, utfører et betydelig antall transaksjoner med bankens nærstående selskaper. Det gjøres løpende transaksjoner innenfor rente- og valutaområdet, betalingsformidling, obligasjonshandel mv. Disse inngår som en del av den ordinære bankdrift og alle avtaler er inngått på markedsmessige vilkår. Rapporterte tall i tabellen ovenfor inkluderer nettoinvestering i derivater, kjøp og salg av obligasjoner og deposit.

Andre transaksjoner

SpareBank 1 SMN har inngått leveranseavtaler med med flere nærstående selskaper for å sikre ordinær bankdrift og videreutvikling av SpareBank 1-alliansen. Dette omfatter utvikling av datatekniske løsninger i alliansesamarbeidet, provisjoner fra forsikrings- og spareprodukter, administrative tjenester, leie av lokaler mv. Avtalene er vurdert å være på markedsmessige vilkår. I tillegg deltar banken i kapitalforhøyelser i nærstående selskaper, se note 39 om investering i eierinteresser. 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN