Analyse av regnskapet (konsern)

Resultatanalyse, mill kr 1) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Renteinntekter 5.927 3.913 4.197 4.626 4.057 3.825 3 597 4 031 4 265 4 118
Rentekostnader 2.588 1.107 1.439 1.939 1.655 1.600 1 714 2 159 2 475 2 502
Rentenetto 3.339 2.805 2.759 2.687 2.403 2.225 1 883 1 872 1 790 1 616
Provisjonsinntekter 2.042 2.141 2.572 2.290 2.177 2.005 1 674 1 545 1 512 1 463
Resultat eierinteresser 442 705 681 879 423 443  423  448  527  355
Resultat finansielle investeringer -61 134 269 322 334 317  521  11  193  147
Sum inntekter 5.760 5.786 6.281 6.178 5.337 4.989 4 502 3 876 4 021 3 580
Personalkostnader 1.406 1.378 1.883 1.699 1.584 1.426 1 159 1 093 1 002  914
Andre driftskostnader 1.038 981 1.069 1.098 1.040 943  844  838  787  807
Sum kostnader 2.443 2.360 2.952 2.797 2.624 2.369 2 003 1 931 1 789 1 722
Resultat før tap 3.317 3.426 3.329 3.380 2.713 2.621 2 499 1 945 2 232 1 859
Tap på utlån og garantier -7 161 951 299 263 341  516  169  89  101
Resultat før skatt 3.324 3.266 2.378 3.081 2.450 2.279 1 983 1 776 2 143 1 758
Skatt 718 563 400 518 509 450  341  370  362  388
Resultat virksomhet holdt for salg 179 200 1 0 149 -1  4 - 1  0  30
Overskudd 2.785 2.902 1.978 2.563 2.090 1.828 1 647 1 406 1 782 1 400
                     
Utbytte 840 970 569 840 661 571  389  292  292  227
                     
                     
Balanseutvikling, mill kr                    
Kontanter og innskudd i finansinstitusjoner 12.834 5.956 7.856 2.871 5.957 7.527 4.207 5.677 5.965 5.984
Verdipapirer og derivater 53.792 44.024 43.522 35.508 32.438 31.672 29.489 30.282 27.891 26.358
Brutto utlån 152.629 147.301 134.648 126.277 120.473 112.071 102.325 93.974 90.578 80.548
- Tapsavsetninger / Individuelle nedskrivninger utlån 1.081 1.410 1.517 998 744 765 632 183 172 173
- Gruppevise nedskrivninger utlån 0 0 0 0 0 347 339 376 295 295
Øvrige aktiva 5.137 2.974 3.403 3.004 2.581 3.096 3.030 2.540 2.080 2.938
Eiendeler 223.312 198.845 187.912 166.662 160.705 153.254 138.080 131.914 126.047 115.360
                     
Innskudd fra finansinstitusjoner 14.636 15.063 13.095 8.853 9.214 9.607 10.509 8.155 9.123 6.581
Innskudd fra kunder 122.010 111.286 97.529 85.917 80.615 76.476 67.168 64.090 60.680 55.927
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og derivater 55.781 44.241 51.098 46.541 47.251 45.537 40.390 40.569 39.254 36.806
Øvrig gjeld 3.818 3.217 3.085 2.841 2.671 1.924 1.532 1.734 1.095 1.485
Ansvarlig lånekapital 2.058 1.796 1.795 2.090 2.268 2.201 3.182 3.463 3.371 3.319
Egenkapital 25.009 23.241 21.310 20.420 18.686 17.510 15.299 13.904 12.524 11.242
Gjeld og egenakapital 223.312 198.845 187.912 166.662 160.705 153.254 138.080 131.914 126.047 115.360
                     
Nøkkeltall                    
Forvaltningskapital 223.312 198.845 187.912 166.662 160.704 153.254 138.080 131.914 126.047 115.360
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 213.112 196.229 183.428 165.154 156.992 145.948 137.060 128.355 117.794 111.843
Brutto utlån 152.629 147.301 134.648 126.277 120.473 112.071 102.325 93.974 90.578 80.548
Brutto utlån inkl. lån solgt til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 211.244 195.353 182.801 167.777 160.317 148.784 137.535 127.378 120.435 112.283
Brutto utlån til lønnstakere 141.833 132.894 124.461 115.036 108.131 98.697 89.402 80.725 74.087 68.591
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor 69.411 62.458 58.340 52.740 52.186 50.087 48.133 46.653 46.348 43.692
Innskudd 122.010 111.286 97.529 85.917 80.615 76.476 67.168 64.090 60.680 55.927
Innskudd fra lønnstakere 48.316 44.589 40.600 35.664 33.055 31.797 29.769 28.336 26.496 23.891
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor 73.693 66.697 56.928 50.253 47.561 44.678 37.398 35.754 34.184 32.036
Innskuddsdekning (Innskudd / utlån i balansen) 80 % 76 % 72 % 68 % 67 % 68 % 66 % 68 % 67 % 69 %
Innskuddsdekning (Innskudd / utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskeditt)) 58 % 57 % 53 % 51 % 50 % 51 % 49 % 50 % 50 % 50 %
                     
Kapitaldekning                    
Ren kjernekapital 19.776 17.790 17.041 15.830 14.727 13.820 13.229 12.192 10.679 9.374
Kjernekapital 21.835 19.322 18.636 17.742 16.472 15.707 15.069 13.988 12.382 10.989
Ansvarlig kapital 24.147 21.333 20.759 19.854 18.743 17.629 17.185 16.378 14.937 12.417
Risikoveid volum 104.716 98.664 93.096 91.956 101.168 94.807 88.788 89.465 95.317 84.591
Ren kjernekapitaldekning 18,9 % 18,0 % 18,3 % 17,2 % 14,6 % 14,6 % 14,90 % 13,63 % 11,20 % 11,08 %
Kjernekapitaldekning 20,9 % 19,6 % 20,0 % 19,3 % 16,3 % 16,6 % 16,97 % 15,63 % 12,99 % 12,99 %
Kapitaldekning 23,1 % 21,6 % 22,3 % 21,6 % 18,5 % 18,6 % 19,36 % 18,31 % 15,67 % 14,68 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,1 % 6,9 % 7,1 % 7,5 % 7,4 % 7,2 % 7,4 % 6,7 % 6,0 %  
                     
Kostnader i % av inntekter 42 % 41 % 47 % 45 % 49 % 47 % 44 % 50 % 44 % 48 %
Tapsprosent utlån (inkl lån solgt til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 0,00 % 0,09 % 0,54 % 0,18 % 0,17 % 0,23 % 0,39 % 0,14 % 0,08 % 0,09 %
Egenkapitalavkastning 12,3 % 13,5 % 10,0 % 13,7 % 12,2 % 11,5 % 11,3 % 10,7 % 15,1 % 13,3 %
Utlånsvekst (brutto utlån inkl lån solgt til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 8,1 % 6,9 % 9,0 % 4,7 % 7,8 % 8,2 % 8,0 % 5,8 % 7,3 % 7,0 %
Innskuddsvekst 9,6 % 14,1 % 13,5 % 6,6 % 5,4 % 13,9 % 4,8 % 5,6 % 8,5 % 7,0 %
Antall ansatte 1) 1.498 1.449 1.653 1.654 1.588 1.482 1.328 1.298 1.273 1238
Antall årsverk 1)   1.432 1.340 1.560 1.509 1.493 1.403 1.254 1.208 1.192 1159
Antall bankkontor 40 40 45 46 48 48  48  49  49  50
                     

1) Historikk for 2021 er omarbeidet etter at datterselskapet SpareBank 1 Markets er reklassifisert til holdt for salg fra Q4 2022. Se nærmere informasjon i note 3. Historikk for tidligere år er ikke omarbeidet. 

Tilsvarende er tall for ansatte og årsverk for 2022 og 2021 ekskl. ansatte i SpareBank 1 Markets. 

   
Eksporter til Excel

 

 Resultat per år  

 Resultat_egenkap_650

Kapitaldekning i prosent 

Kapitaldekning


Utlån - innskudd (mrd kroner)

Utlån - innskudd

 

Årsverksutvikling

 Årsverksutvikling2

Tap på utlån

Tap på utlån

 

Utbytte og resultat per egenkapitalbevis

Utbytte_resultatperegenkap_650

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN