Kontantstrømoppstilling

Morbank    Konsern 
2021 2022 (mill. kr) 2022 2021
2.242 2.494 Resultat etter skatt 2.785 2.902
95 77 + Av- og nedskrivninger 117 186
134 -37 + Tap på utlån/garantier -7 161
-419 -324 Inntekter fra tilknyttede selskaper og felleskontroller virksomhet -443 -705
-2.422 -2.420 Andre justeringer -2.436 -2.574
-370 -210 Tilført fra årets virksomhet 16 -30
3.842 -4.626 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -4.193 4.400
-2.993 5.155 Økning/(reduksjon) annen gjeld 5.136 -3.174
-11.686 -3.739 Reduksjon/(økning) utlån -5.643 -12.920
-288 -8.782 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -6.959 387
13.862 10.672 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 10.724 13.757
-290 294 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner -429 -32
-4.077 -7.310 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -7.311 -4.156
- - Reduksjon/(økning) aksjer holdt for omsetning - -59
-2.001 -8.546 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -8.658 -1.825
-75 -71 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -89 -145
60 -18 Salg bygninger/driftsmidler 276 4
- - Innbetalt kapital ved reduksjon eierandel datterselskaper -6 99
-73 -5 Utbetalinger av kapital ved økning eierandel datterselskap - -
419 324 Utbytte fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 324 419
548 6 Innbetalinger fra salg av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 6 544
-204 -479 Utbetalinger fra kjøp av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet -492 -307
672 813 Reduksjon/salg aksjer og eierinteresser 849 737
-766 -835 Økning/kjøp aksjer og eierinteresser -846 -826
581 -265 B) Netto likviditetsendring investeringer 33 526
- 1.000 Økning i ansvarlig lånekapital 1.000 -
- -750 Reduksjon i ansvarlig lånekapital -750 -
-0 -0 Utbetalinger knyttet til eierandelskapital -21 -5
- - Innbetalinger knyttet til eierandelskapital - -
-569 -970 Utbetalt utbytte -970 -569
- - Utbetalt utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser -162 -113
-321 -547 Gaveutdeling -547 -321
- 476 Ny hybridkapital 476 -
-48 -60 Betalte renter hybridkapital -63 -50
7.867 16.194 Økning annen langsiktig gjeld 16.194 7.867
-7.021 -6.613 Reduksjon annen langsiktig gjeld -6.613 -7.021
-92 8.729 C) Netto likviditetsendringer finansiering 8.544 -212
-1.512 -81 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -81 -1.512
2.764 1.252 Likviditetsbeholdning per 1.1 1.252 2.764
1.252 1.171 Likviditetsbeholdning ved utgangen av året 1.171 1.252
-1.512 -81 Endring -81 -1.512
Eksporter til Excel

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN