Styrets årsberetning

Makroøkonomiske forhold

Nok et turbulent år

Internasjonal økonomi ble i 2022 preget av den høyeste inflasjonen på flere tiår. De større sentralbankene strammet inn pengepolitikken raskere og sterkere enn hva prognosene tilsa ved inngangen til året. Russlands invasjon av Ukraina ga ytterligere forsyningsproblemer og bidro til økte energi- og matpriser. Kinas koronarestriksjoner har isolert sett ført til lavere etterspørsel etter råvarer og redusert global vekst og inflasjon.

Norsk økonomi var i 2022 preget av høy aktivitet, lav arbeidsledighet, høye strømpriser og inflasjon langt over sentralbankens operative mål. Verdiskapningen i fastlandsøkonomien økte med 3,8 prosent i løpet av året og andelen helt ledige av arbeidsstyrken falt fra 2,2 prosent til 1,6 prosent. Lønnsveksten endte på 4,4 prosent i 2022.

Prisveksten var tiltakende gjennom 2022, men den avtok noe mot slutten av året. Konsumprisindeksen (KPI) gikk opp 5,8 prosent fra 2021 til 2022, det høyeste nivået siden 1980-tallet. Justert for avgiftsendringer og energivarer ble prisveksten 3,9 prosent. Norges Bank signaliserte i slutten av 2021 at styringsrenten ville økes til i overkant av 1 prosentpoeng mot utgangen av 2022. Den sterke prisveksten førte til raskere og kraftigere innstramming, med en styringsrente på 2,75 prosent ved utgangen av året. Bankene har hevet utlånsrentene i takt med Norges Banks rentehevinger.

Kredittveksten til husholdninger (K2) gikk ned fra 5,0 prosent i 2021 til 4,2 prosent i 2022. Regjeringen vedtok i desember 2022 å videreføre utlånsforskriften med moderate lettelser, men kredittveksten til husholdninger forventes fortsatt å reduseres i 2023.

Norges Banks pengepolitiske rapport per desember 2022 indikerte en styringsrente på 3 prosent i 2023. Økonomiske nøkkeltall som har kommet i ettertid kan tyde på at styringsrenten øker utover 3 prosent i 2023.

Utsiktene for 2023 er usikre. Inflasjonen forventes å reduseres både internasjonalt og i Norge. IMF venter at global vekst faller fra 3,4 til 2,9 prosent i 2023. Videre er det stor usikkerhet knyttet til de økonomiske effektene av sentralbankenes innstrammende pengepolitikk og krigen i Ukraina.

Regionalt: Trøndelag og Møre og Romsdal

Aktiviteten og optimismen var høy i etterkant av pandemien. Arbeidsledigheten har fortsatt nedover i takt med den nasjonale ledigheten, til rekordlave nivåer. Andelen av arbeidsstyrken som var helt ledige var henholdsvis 1,2 og 1,5 prosent i Trøndelag og Møre og Romsdal ved utgangen av 2022.

Midt-Norge har i stor grad vært skjermet for de høye strømprisene som har preget Europa, men regionen opplevde unormalt høye strømpriser i desember. Etter en lang periode med oppgang ble boligprisene noe redusert i andre halvår 2022. 

SpareBank 1 SMNs konjunkturbarometer viser at framtidsforventningene til bedrifter i Midt-Norge er på et lavt nivå. Likevel er risikoutviklingen i SMNs næringslivsportefølje akseptabel. Det er fortsatt bedring innen offshore, men økt risiko i øvrig næringsliv på grunn av høy inflasjon og økte renter. Næringer som vurderes som mer utsatt enn andre er bygg og anlegg og næringseiendom.

Regnskap 2022

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt og virksomhet holdt for salg 3.324 millioner kroner (3.266 millioner)
 • Resultat 2.785 millioner kroner (2.902 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 12,3 prosent (13,5 prosent)
 • Vekst i utlån 8,1 prosent (6,9 prosent) og innskudd 9,6 prosent (14,1 prosent)
 • Vekst i utlån til personkunder var på 6,7 prosent (6,8 prosent) og i utlån til næringsliv 11,1 prosent (7,1 prosent)
 • Privatmarkedslån utgjør 67 prosent (68 prosent) av totale utlån
 • Innskudd fra personkunder økte med 8,4 prosent (9,8 prosent) og innskudd fra næringslivskunder med 10,5 prosent (17,2 prosent)
 • Netto resultat eierinteresser på 442 millioner kroner (705 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) minus 61 millioner (gevinst 134 millioner)
 • Det ble netto inngang på tap på utlån og garantier med 7 millioner kroner (tap 161 millioner), 0 prosent (0,09 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 12,82 kroner (13,31)
 • Styret foreslår et utbytte på 6,50 kroner per egenkapitalbevis (7,50 kroner) som er 50,7 prosent av resultatet, og 474 millioner kroner (547 millioner) som samfunnsutbytte

SpareBank 1 Markets

Fra fjerde kvartal 2022 er datterselskapet SpareBank 1 Markets regnskapsmessig klassifisert som holdt for salg.  Dette innebærer at inntekter og kostnader fra selskapet er reklassifisert til linjen «Resultat virksomhet holdt for salg» i resultatregnskapet. Konsernets resultat er uendret. Historikk er omarbeidet. 

22. juni 2022 meldte SpareBank 1 SMN at SpareBank 1 Markets styrker satsingen innenfor kapitalmarkedet. SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Nord-Norge overdrar sin kapitalmarkedsvirksomhet til SpareBank 1 Markets, og kjøper seg i tillegg opp i selskapet i form av et kontantvederlag. Etter gjennomføringen av transaksjonen vil SpareBank 1 SMN eie 39,4 prosent og SpareBank 1 Markets vil behandles som et tilknyttet selskap. Transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet, og er planlagt gjennomført i andre kvartal 2023.

Hendelse etter 31. desember 2022: Grovt underslag i SpareBank 1 SMN 

SpareBank 1 SMN anmeldte torsdag 19. januar 2023 en innleid vikar etter å ha blitt utsatt for grovt underslag. Ingen kunder er berørt. Politiet har pågrepet og siktet den mistenkte, og banken bidrar aktivt i den pågående etterforskningen. Banken ble selv oppmerksom på forholdet og anmeldte saken til Politiet og Økokrim. 

Politiets etterforskning og bankens egne undersøkelser viser at underslaget er på 75 millioner kroner. Siktede har tilbakeført om lag 9 millioner kroner til SpareBank 1 SMN før pågripelsen. Nettobeløpet ut fra SpareBank 1 SMN er derfor i overkant av 66 millioner kroner. Av dette beløpet er det sikret 15 millioner kroner. Ut ifra de opplysninger politiet og banken nå er kjent med har omtrent 50 millioner kroner av det underslåtte beløpet gått tapt. Selv om beløpet er stort, påvirker det ikke bankens finansielle situasjon. Banken har forsikring mot økonomisk kriminalitet, inkludert underslag. Forsikringen har en egenandel på 5 millioner kroner. Styret i SpareBank 1 SMN har besluttet at hendelsen skal gjennomgås av et eksternt fagmiljø.

Godt resultat

SpareBank 1 SMN oppnådde et resultat på 2.785 millioner kroner (2.902 millioner), og en egenkapitalavkastning på 12,3 prosent (13,5 prosent). Resultatet er 117 millioner kroner lavere enn i 2021 som følge av redusert resultat i SpareBank 1 Gruppen og svakere avkastning på finansielle investeringer. Økte driftsinntekter og lavere tap styrker resultatet. Resultatet per egenkapitalbevis ble 12,82 kroner (13,31).  

Netto renteinntekter ble 3.339 millioner kroner (2.805 millioner). Bankens finansieringskostnad uttrykt ved NIBOR økte betydelig i løpet av 2022 noe som medførte endringer i bankenes marginer på utlån og innskudd. Forrentningen på egenkapitalen økte.

Netto provisjonsinntekter ble 2.042 millioner kroner (2.141 millioner). Inntektsnedgang på 99 millioner kroner skyldes lavere marginer på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og reduserte inntekter fra eiendomsmegling, mens inntekter fra bank- og regnskapstjenester økte.

Avkastning på finansielle investeringer (inkludert utbytte) var minus 61 millioner kroner (134 millioner). Nedgangen er i stor grad følge av redusert avkastning på aksjeporteføljen i SpareBank 1 SMN Invest.

Resultat fra tilknyttede selskaper ble 442 millioner kroner (705 millioner). Det var svake resultater både i Fremtind Forsikring og SpareBank 1 Forsikring i 2022.

Driftskostnadene ble 2.443 millioner (2.360 millioner), en økning på 83 millioner kroner eller 3,5 prosent. Det var kostnadsvekst i banken på 107 millioner kroner i stor grad som følge av lønns- og prisvekst. I tillegg er det økte IT kostnader og kjøpte tjenester, hvorav 22 millioner kroner kostnader til planlagt fusjon med SpareBank 1 Søre Sunnmøre. Det var kostnadsnedgang i datterselskapene som følge av reduserte avskrivninger.

Det var netto inngang på tap på utlån med 7 millioner kroner (tap 161 millioner). Tapene er lave på grunn av tilbakeføringer innen offshore og fortsatt lave tap innen øvrig næringsliv og personmarked.

Det var god vekst i utlån og innskudd også i 2022. Utlånsveksten var 8,1 prosent (6,9 prosent) og innskuddsveksten 9,6 prosent (14,1 prosent).   

Ren kjernekapitaldekning var per 31. desember 2022 18,9 prosent (18,0 prosent). Målsatt ren kjernekapitaldekning er 17,2 prosent.  

Bokført verdi per egenkapitalbevis var 109,86 kroner (103,48) inklusive foreslått utbytte på 6,50 kroner (7,50 kroner) for 2022.

Kursen på bankens egenkapitalbevis (MING) var ved årsskiftet 127,40 kroner (149,00).

Forslag til overskuddsdisponering

Det er konsernets resultat fratrukket renter på hybridkapitalen og ikke-kontrollerende eierinteressers andel av resultatet, som danner grunnlag for disponering av årsoverskuddet, og disponeringen gjennomføres i morbanken. 

Resultatet er fordelt mellom grunnfondet og eierkapitalen i henhold til deres relative andel av egenkapitalen, slik at utbytte og avsetning til utjevningsfond utgjør 64,0 prosent av det disponerte resultatet.

Resultat per egenkapitalbevis ble 12,82 kroner. I tråd med bankens utbyttepolitikk foreslår styret overfor bankens representantskap et utbytte på 6,50 kroner per egenkapitalbevis, totalt 840 millioner. Dette gir en utdelingsgrad på 50,7 prosent. Videre foreslår styret at det avsettes 474 millioner kroner i samfunnsutbytte.

Av dette beløpet overføres 230 millioner til allmennyttige formål og 244 millioner kroner til Sparebankstiftelsen SMN. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 781 millioner kroner og 440 millioner kroner.

  2022 2021
Årsoverskudd konsern  2.785 2.902
Renter hybridkapital  -60 -48
Årsoverskudd konsern ekskl renter hybridkapital 2.725 2.854
Resultat i datterselskaper -479 -693
Utbytte og konsernbidrag datterselskap 422 309
Resultatandel tilknyttede selskaper -442 -705
Utbytte fra tilknyttede selskaper 224 418
Elimineringer konsern -15 11
Årsoverskudd morbank ekskl. renter hybridkapital 2.434 2.194
     
Overskuddsdisponering 2022 2021
Årsoverskudd morbank ekskl. renter hybridkapital 2.434 2.194
Overført fond for urealiserte gevinster 101 68
Årsoverskudd til disponering 2.535 2.262
Utbytte 840 970
Utjevningsfond 781 476
Grunnfondskapital 440 268
Samfunnsutbytte 474 547
Sum disponert 2.535 2.262
Eksporter til Excel

Morbankens disponible resultat inkluderer mottatt utbytte fra datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet, og er korrigert for rentekostnader på hybridkapital etter skatt.

I konsernregnskapet foretas full konsolidering av datterselskaper, mens resultatandel fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet konsolideres etter egenkapitalmetoden. Utbytte inkluderes derfor ikke i konsernresultatet. 

Årsoverskudd til disponering fremkommer etter endringer i fond for urealiserte gevinster på 101 millioner kroner.

Samlet beløp til disponering er med dette 2.535 millioner kroner.

Etter disponering av resultatet for 2022 er egenkapitalbevisbrøken fortsatt 64,0 prosent.  

Netto renteinntekter

Netto renteinntekter ble 3.339 millioner kroner (2.805 millioner). NIBOR økte med om lag 240 punkter i løpet av 2022, og var i gjennomsnitt om lag 160 punkter høyere enn året før. Utlånsmarginene målt mot NIBOR ble i 2022 redusert med i overkant av 65 punkter, mens innskuddsmarginene økte med 75 punkter. Både utlån og innskudd har økt, som sammen med økt forrentning på egenkapitalen styrket netto renteinntekter.

Norges Bank økte styringsrenten flere ganger i 2022, sist i desember til 2,75 prosent. Banken økte rentene på utlån og innskudd i takt med endringene i styringsrenten i 2022, sist med virkning fra 1. februar 2023 etter Norges Banks renteendring den 15. desember 2022.  

Provisjons- og andre driftsinntekter

Høy produktdekning hos kundene bidrar til høy kundetilfredshet og en diversifisert inntektsstrøm for konsernet

Provisjons- og andre driftsinntekter (mill. kr) 2022 2021 Endring
Betalingstjenester 329 283 46
Kredittkort 62 41 21
Sparing og forvaltning 40 59 -18
Forsikring 236 214 22
Garantiprovisjoner 70 67 3
Eiendomsmegling 418 441 -23
Regnskapstjenester 564 529 34
Øvrige provisjoner 51 43 8
Prov.innt. eks. Bolig/Næring 1.770 1.677 93
Provisjoner Boligkreditt 256 450 -194
Provisjoner Næringskreditt 16 14 2
Sum provisjonsinntekter 2.042 2.141 -99
Eksporter til Excel

Netto provisjonsinntekter ble 2.042 millioner kroner (2.141 millioner).

Det var i 2022 økte inntekter fra betalingstjenester, kredittkort, forsikring og regnskapstjenester, mens inntekter fra spareprodukter og eiendomsmegling ble redusert. Økt forbruk etter pandemien slo positivt ut på inntekter fra betaling og kredittkort.   

Rentenetto fra lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt inntektsføres som provisjonsinntekter. Provisjonsinntektene utgjorde 272 millioner kroner (464 millioner), og er svekket som følge av reduserte marginer på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt.

Avkastning finansielle investeringer

Avkastning på finansielle investeringer (eksklusive utbytte) var minus 94 millioner kroner (gevinst 112 millioner). Nedgangen er i stor grad følge av redusert avkastning på aksjeporteføljen i SpareBank 1 SMN Invest. Finansielle instrumenter, herunder obligasjoner og sertifikater, hadde tap på 126 millioner kroner (tap 58 millioner), nedgangen tilskrives endringer i kredittmarginer på bankens likviditetsbeholdning. Inntekter fra valuta på 19 millioner kroner (1 million) er inntekter på næringslivskunders valutaforretninger og agio på bankens finansiering i utenlandsk valuta. 

Avkastning finansielle investeringer (mill kr) 2022 2021 Endring
Gevinst / (tap) på aksjer 13 169 -156
Gevinst/ (tap) på finansielle instrumenter -126 -58 -68
Gevinst/ (tap) på valuta 19 1 18
Netto resultat fra finansielle instrumenter -94 112 -206
Eksporter til Excel

 

Produktselskaper og andre tilknyttede selskaper

Produktselskapene tilfører SpareBank 1 SMN et bredt produktspekter og provisjonsinntekter, samt avkastning på investert kapital. Samlet resultatandel fra produktselskapene og andre tilknyttede selskaper ble 442 millioner kroner (705 millioner). 

Resultat fra eierinteresser (mill kr) (SMNs eierandel i parentes) 2022 2021 Endring
SpareBank 1 Gruppen (19,5 %) 175 471 -296
SpareBank 1 Boligkreditt (22,6 %) 1 16 -16
SpareBank 1 Næringskreditt (16,3 %) 3 7 -4
BN Bank (35,0 %) 203 164 39
SpareBank 1 Kreditt (18,7 %) 9 13 -4
SpareBank 1 Betaling (20,8 %) 13 -15 28
SpareBank 1 Forvaltning (19,6%) 33 32 1
Andre selskaper 5 17 -11
Sum tilknyttede selskaper 442 705 -263
Eksporter til Excel

SpareBank 1 Gruppen 

Selskapet eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring, SpareBank 1 Factoring og Sparebank 1 Spleis. Gruppen er majoritetseier i Fremtind Forsikring med 65 prosent. Selskapet eier også 50% av Kredinor.

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i 2022 ble 1.196 millioner kroner (3.250 millioner). Av resultatet tilfaller 895 millioner kroner (2.415 millioner) majoritetseierne i SpareBank 1. Egenkapitalavkastningen i 2022 ble 8,0 prosent (21,9 prosent). 

Konsernets resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen ble 175 millioner kroner (471 millioner).

Fremtind Forsikring oppnådde et resultat på 859 millioner kroner (2.386 millioner). Resultatsvekkelsen skyldes både et svakere forsikrings- og finansresultat. Forsikringsresultatet ble 1.263 millioner kroner (2.457 millioner), en svekkelse på 1.193 mill. kroner sammenlignet med fjoråret. Skadeprosenten i 2022 var 65,5 prosent mot 57,6 prosent i 2021. Økningen i skadeprosenten knytter seg til branner både tidlig på året og i desember, samt økt skadeprosent på PM bil og reise. Netto finansinntekter ble minus 106 millioner kroner (618 millioner), 724 millioner kroner lavere enn i 2021. Finansresultatet er negativt påvirket av svak utvikling i aksjemarkedene og svakere renteavkastning knyttet til økte renter og kredittmarginer, samt nedskrivning av investeringseiendommer.

SpareBank 1 Forsikrings resultat etter skatt ble 53 millioner kroner (778 millioner).  Risikoresultatet ble 219 millioner kroner (143 millioner), en forbedring på 76 millioner kroner. Det er bedret erstatningsprosent for uførerisiko og etterlatte som hittil i år utgjør 77,1prosent.

Administrasjonsresultatet ble minus 137 millioner kroner (pluss 205 millioner), en forverring med 342 millioner kroner fra 2021.  I 2021 ble det foretatt en oppløsning av administrasjonsreserven på 270 millioner kroner.

Det var svake finansresultater også i SpareBank 1 Forsikring av samme årsak som i Fremtind Forsikring.

 

Modhi og Kredinor

Den 30. september 2022 gav Finanstilsynet tillatelse til at Modhi og Kredinor kunne slåes sammen med virkning fra 1. oktober 2022. Fra samme dato foretok SpareBank 1 Gruppen et tingsinnskudd av Modhi verdsatt til 1,7 milliarder kroner og deltok i tillegg i en emisjon på 117 millioner kroner. Dette medførte at SpareBank 1 Gruppen ble eier av 50 prosent av aksjene i det nye sammenslåtte Kredinor. Det betyr at Modhi ikke lenger er et datterselskap av SpareBank 1 Gruppen. Fraregning av Modhi ga en gevinst på 382 millioner kroner. Kredinor er regnskapsmessig behandlet som felleskontrollert virksomhet fra første oktober 2022.  

Inkassoselskapet Modhi Finance oppnådde et resultat i 2022 på 130 millioner kroner (20 millioner), blant annet som følge av justering av porteføljeverdier.

SpareBank 1 Factoring hadde i 2022 et resultat på 54 millioner kroner (53 millioner).

SpareBank 1 Forvaltning 

Selskapet ble etablert i 2021 for å styrke SpareBank 1 bankenes konkurransekraft i sparemarkedet. Odin Forvaltning, SpareBank1 Kapitalforvaltning, SpareBank 1 SR Forvaltning og Sparebank 1 verdipapirservice inngår i konsernet SpareBank 1 Forvaltning.

SpareBank 1 SMN eier 19,6 prosent av selskapet, og resultatandelen i 2022 var 33 millioner kroner (32 millioner). 

Konsernets resultat etter skatt per 31.12.22 ble 171,2 mill. kroner. Resultatet i 2022 ble påvirket av lavere inntekter som følge av at markedsusikkerhet reduserte gjennomsnittlig kapital under forvaltning, og noe høyere kostnader.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er etablert av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger godt sikrede boliglån til selskapet og oppnår reduserte finansieringskostnader.

Per 31. desember 2022 har banken solgt lån på samlet 56,9 milliarder kroner (46,7 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt tilsvarende 40,1 prosent (35,1 prosent) av bankens samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens andel av resultatet i selskapet ble 1 million kroner (16 millioner).

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. Per 31. desember 2022 er utlån på 1,7 milliarder kroner (1,4 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 3 millioner kroner (7 millioner). 

 

SpareBank 1 Kreditt

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i 2022 ble 9 millioner kroner (13 millioner), og SpareBank 1 SMN sine kunders portefølje av kredittkort og forbrukslån var 1.248 millioner kroner (998 millioner) og eierandelen 18,7 prosent.

Samlet portefølje i selskapet var per 31. desember 2022 7,3 milliarder kroner (5,8 milliarder). Veksten er i all hovedsak kommet på refinansieringslån.

BN Bank

BN Bank tilbyr boliglån og lån til næringseiendom med hovedmarked i Oslo og Østlandsområdet. BN Bank oppnådde god vekst i utlån til personmarkedskunder med 10,0 prosent i 2022 (13,8 prosent) og vekst på utlån til næringslivskunder på 10,3 prosent i 2022 (6,3 prosent). Samlede utlån er 57 milliarder kroner (52 milliarder).

Resultatet i BN Bank ble 595 millioner kroner (478 millioner) i 2022, og en avkastning på egenkapitalen på 11,7 prosent (10,0 prosent). Økte netto renteinntekter er hovedårsaken til resultatforbedringen. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank var 203 millioner kroner (164 millioner).

SpareBank 1 Betaling

SpareBank 1 Betaling er SpareBank 1-bankenes eierselskap i Vipps AS. Vipps inngikk 30. juni 2021 en avtale om å slå mobilbetalingsdelen av Vipps sammen med danske MobilePay og finske Pivo, som åpner for mobilbetaling på tvers av landegrensene. I tredje kvartal 2022 ble det kjent at fusjonen vil skje uten Pivo etter at EU-kommisjonen reiste bekymringer knyttet til konsolideringen av mobillommebøker i Finland. 

Selskapene har fått godkjenning fra EU-kommisjonen i fjerde kvartal 2022, men fusjonen er ikke gjennomført. Parallelt med sammenslåingen vil BankAxept og BankID skilles ut fra Vipps, og blir et nytt norskeid selskap som fortsatt skal eies 100 prosent av de norske bankene.

Det ble i fjerde kvartal 2022 innregnet en gevinst knyttet til fusjonen på 140 millioner kroner. Resultatet i SpareBank 1 Betaling i 2022 ble 65 millioner kroner, og SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet utgjorde 13 millioner kroner (minus 15 millioner).

Driftskostnader

Driftskostnadene ble 2.443 millioner (2.360 millioner), som gir en økning på 83 millioner kroner eller 3,5 prosent. Det var kostnadsvekst i banken på 107 millioner kroner mens kostnadene i datterselskapene ble redusert med 24 millioner kroner.

Økt pris- og lønnsvekst gir isolert en kostnadsvekst i banken og datterselskapene på henholdsvis om lag 78 og 50 millioner kroner. I tillegg har teknologikostnader, konsulentbruk og forbruksrelaterte kostnader økt noe i banken. Kostnadene i banken inkluderer også 22 millioner kroner knyttet til planlagt fusjon med SpareBank 1 Søre Sunnmøre. Reduserte kostnader i datterselskapene skyldes først og fremst at det i 2021 ble gjennomført nedskrivning av IT-systemer i SpareBank 1 Finans Midt-Norge i 2021.

 

Driftskostnader (mill. kr) 2022 2021 endring
Personalkostnader 1.406 1.378 27
IT-kostnader 355 320 35
Markedsføring 86 75 11
Avskrivninger 117 170 -53
Driftskostnader faste eiendommer 55 53 2
Kjøpte tjenester 195 173 22
Fusjonskostnader 22 22
Øvrige driftskostnader 208 192 17
Sum driftskostnader 2.443 2.360 83
Eksporter til Excel

Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 42 prosent (41 prosent), i morbanken 33 prosent (33 prosent). 

Reduserte tap 

Det ble netto inngang på tap på utlån med 7 millioner kroner (tap 161 millioner). Tap på utlån utgjør 0,00 prosent (0,09 prosent) av totale utlån.

Tap  2022 2021 Endring
Privatmarked 44 1 43
Næringsliv -51 159 -211
Sum tap -7 161 -168
Eksporter til Excel

På utlån til næringsliv var det netto inngang på tap på 51 millioner kroner (tap 159 millioner). hvorav netto inngang på 159 millioner kroner (netto inngang 27 millioner) innen offshoreporteføljen og økte tap på 108 millioner kroner på øvrig næringsliv. Tapene fordeler seg på et bredt antall kunder og næringer som følge av risikoutviklingen i porteføljen.

På utlån til personmarked ble det netto tap på 44 millioner kroner (1 million), hvorav 28 millioner kroner er relatert til landbrukskunder, og 16 millioner kroner relatert til SpareBank1 Finans Midt-Norge.  

Som følge av bedrede markedsutsikter for offshore er det lagt til grunn økte ratenivå i nedskrivingssimuleringene for offshore-porteføljen, i tillegg til at vekt for lavt scenario er redusert for supply og subsea. Dette bidrar vesentlig til lavere nedskrivninger. I tillegg er den særskilte behandlingen av kunder innenfor hotell/reiseliv i forbindelse med pandemien avsluttet. For øvrig bedriftsmarked samt personmarked er det ikke gjort endringer i scenariovektene. PD-bane for øvrig bedriftsmarked er økt tidlig i simuleringsperioden i det lave scenariet, og dette har gitt noe økte nedskrivninger. 

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier utgjør 1.188 millioner kroner (1.520 millioner).

Problemlån (Trinn 3) utgjør 2.044 millioner kroner (3.290 millioner) tilsvarende 0,97 prosent (1,68 prosent) av brutto utlån, inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. En vesentlig del av nedgangen skyldes at et større offshore engasjement var ferdig med karensperioden i andre kvartal 2022.

 

Forvaltningskapital 223 milliarder kroner

Bankens forvaltningskapital var 223 milliarder kroner (199 milliarder) og har økt som følge av høyere utlån og høyere likviditetsbeholdning.

Utlån på til sammen 59 milliarder kroner (48 milliarder) er solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler utlån inkluderer solgte utlån.

Utlån

Totale utlån økte i 2022 med 15,9 milliarder kroner (12,6 milliarder), tilsvarende 8,1 prosent (6,9 prosent) og var 211,2 milliarder (195,4 milliarder) ved årsskiftet.

 • Utlån til personkunder økte siste 12 måneder med 8,9 milliarder kroner (8,4 milliarder) til 141,8 milliarder (132,9 milliarder). Vekst på 6,7 prosent (6,8 prosent).
 • Utlån til næringslivskunder økte siste 12 måneder med 7,0 milliarder kroner (4,1 milliarder) til 69,4 milliarder (62,5 milliarder). Vekst på 11,1 prosent (7,1 prosent).
 • Utlån til personkunder utgjorde 67 prosent (68 prosent) av totale utlån til kunder 

Det er god, men noe avtagende vekst i utlån til personkunder. Veksten har over tid vært høyere enn kredittveksten til husholdningene (K2), og konsernet styrker sin markedsposisjon. Veksten er fordelt på ulike bransjer og bransjemessige eller størrelsesmessige konsentrasjoner søkes unngått.

(Fordelt i henhold til sektor – se note 8).

Innskudd

Innskudd fra kunder økte i 2022 med 10,7 milliarder kroner (13,8 milliarder) til 122,0 milliarder (111,3 milliarder). Dette tilsvarer en vekst på 9,6 prosent (14,1 prosent).

 • Innskudd fra personkunder økte med 3,7 milliarder kroner (4,0 milliarder) til 48,3 milliarder (44,6 milliarder), tilsvarende 8,4 prosent (9,8 prosent).
 • Innskudd fra bedriftskunder økte med 7,0 milliarder kroner (9,8 milliarder) til 73,7 milliarder (66,7 milliarder), tilsvarende 10,5 prosent (17,2 prosent).
 • Innskuddsdekningen inklusiv SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 58 prosent (57 prosent)

Innskuddsveksten var svært høy under pandemien, men normaliserte seg i 2022. Innskudd er en viktig finansieringskilde for banken og banken har lagt planer for å styrke innskuddsveksten innenfor personmarkedet.  

 

Personkunder

Personmarkedsdivisjonen og EiendomsMegler 1 tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester. Forbedring av samhandlingen mellom bank og eiendomsmegler gir kundene et bedre tjenestetilbud og bidrar til økt vekst og lønnsomhet.

Resultat før skatt (mill. kr)  2022 2021
Personmarked 1.296 1.167
EiendomsMegler 1 Midt-Norge (87%) 58 71
Eksporter til Excel

Personmarked i banken oppnådde et resultat før skatt på 1.296 millioner kroner (1.167 millioner) i 2022. Avkastning på anvendt kapital i privatmarkedssegmentet ble 13,6 prosent (13,4 prosent).

Samlede driftsinntekter ble 2.283 millioner kroner (2.074 millioner). Netto renteinntekter utgjorde 1.491 millioner kroner (1.165 millioner) og provisjonsinntektene 792 millioner (908 millioner). Reduserte utlånsmarginer reduserte rentenettoen, mens vekst i utlån og innskudd, økte innskuddsmarginer og økt forrentning på personmarkeds andel av egenkapitalen styrke rentenettoen. Provisjonsinntektene er redusert som følge av lavere marginer på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt, samtidig som det er økte inntekter fra betaling og forsikring.

Utlån i personmarkedsdivisjonen var ved årsskiftet 147 milliarder kroner (138 milliarder) og innskudd 55 milliarder kroner (51 milliarder). Dette er utlån til og innskudd fra lønnstakere, landbrukskunder og enkeltpersonsforetak. Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet ble henholdsvis 7,1 prosent (6,6 prosent) og 8,4 prosent (6,8 prosent) i 2022.

Utlånsmarginen ble 0,72 prosent (1,53 prosent), mens innskuddsmarginen ble 1,34 prosent (0,13 prosent) målt mot tremåneders NIBOR. Utlånsmarginene ble redusert med 83 punkter i 2022, mens innskuddsmarginene økte med 121 punkter. Norges Banks styringsrente økte flere ganger i 2022, og NIBOR økte betydelig i løpet av året. Det er gjennomført renteendringer i 2022 i takt med Norges Bank økninger i styringsrenten.

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til personkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap. Låneporteføljen er i stor grad sikret med pant i boligeiendom. Tap på utlån ble 29 millioner kroner (netto inngang 10 millioner) i 2022.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Driftsinntektene ble 429 millioner kroner (453 millioner), mens driftskostnadene var 371 millioner kroner (382 millioner). EiendomsMegler 1 Midt-Norge sitt resultat før skatt ble 58 millioner kroner (71 millioner). 

Svakt fallende boligpriser som følge av økte boliglånsrenter preget andre halvår i 2022 hvor transaksjonsvolumet også gikk noe ned sammenliknet med fjoråret. Noe lavere aktivitet i 2022 resulterte i 6 887 salg mot 7 771 i 2021. Selskapets markedsandel per 31. desember 2022 var 37 prosent (36 prosent).

Bedriftskunder

Bedriftsmarkedet i SpareBank 1 SMN består av Næringsliv i banken, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN og SpareBank 1 Finans Midt-Norge. Disse forretningsområdene betjener næringslivet med et komplett tilbud av regnskaps-, bank- og kapitalmarkedstjenester. 

Resultat før skatt (mill. kr) 2022 2021
Næringsliv 1.403 795
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  96 86
SpareBank 1 Finans Midt-Norge (56,5%)  191 198
Eksporter til Excel

Næringsliv i banken oppnådde et resultat før skatt på 1.403 millioner kroner (795 millioner) i 2022. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak økte netto renteinntekter og lavere tap. Avkastning på anvendt kapital for næringslivssegmentet ble 20,8 prosent (11,5 prosent). 

Totale utlån til næringslivskunder i banken er 52 milliarder kroner (46 milliarder) og totale innskudd 63 milliarder (60 milliarder) per 31. desember 2022. Porteføljen er diversifisert med utlån til og innskudd fra næringslivskunder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Utlånene økte med 8,9 prosent (6,1 prosent) og innskuddene økte med 5,5 prosent (20,6 prosent) i 2022. Veksten var fordeler seg relativt jevnt mellom markedsområder og bransjer.

Driftsinntektene ble 1.804 millioner kroner (1.386 millioner). Netto renteinntekter ble 1.505 millioner kroner (1.120 millioner). Netto renteinntekter økte som følge av vekst i utlån og innskudd, økte innskuddsmarginer og høyere forrentning på Næringslivs andel av egenkapitalen. Rentene på utlån og innskudd er justert i takt med Norges Banks endringer i styringsrenten. Provisjonsinntektene (inklusive inntekter fra valutaforretninger) ble 299 millioner (266 millioner). 

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,31 prosent (2,61 prosent) og 0,15 prosent (minus 0,29 prosent). Utlånsmarginene ble redusert med 30 punkter i 2022, innskuddsmarginene økte med 44 punkter.

Det ble netto inngang på tap i næringslivssegmentet i banken på 66 millioner kroner (tap 145 millioner), hvor nedgangen i stor grad skyldes tilbakeføring av tidligere nedskrivninger på offshoreporteføljen i 2022.

SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har hver for seg en stor andel av bedriftene i markedsområdet som kunder. Utvikling av kundetilbudet slik at kundene ser nytte i å benytte seg av begges tjenester prioriteres.

Som et resultat av forsterket satsing på små og mellomstore bedrifter har mange nye kunder i 2022 og 2021 valgt SpareBank 1 SMN som bank. Næringslivskundene har sterk tilknytning til banken og kundeavgangen er svært lav. 

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat før skatt på 191 millioner (198 millioner) inkludert en resultatandel fra eierposten i bilabonnementsselskapet Fleks på minus 23 millioner kroner.

Selskapets inntekter ble 329 millioner kroner (364 millioner). Kostnadene per 31. desember 2022 ble 108 millioner kroner (141 millioner) og er redusert i hovedsak som følge av nedskriving av IT system i 2021. Tap ble 30 millioner kroner (25 millioner).

Selskapet har leasingavtaler og lån til næringslivskunder på 5,2 milliarder kroner (4,2 milliarder) og billån 7,0 milliarder kroner (6,0 milliarder). Vekst i 2022 var henholdsvis 23,8 prosent og 16,7 prosent.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge og andre SpareBank 1 banker eier 47 prosent av aksjene i bilabonnement-selskapet Fleks. Selskapet tilbyr fleksible bilabonnement-løsninger. Elektrifisering av bilparken og abonnementsordningen bidrar til reduserte utslipp. Fleks har i dag 3000 biler og er markedsleder i Norge.

 

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et resultat før skatt på 96 millioner kroner (86 millioner).

Driftsinntektene ble 607 millioner kroner (562 millioner) og kostnadene 511 millioner kroner (476 millioner).

Selskapet gjennomfører en betydelig endring av forretningsmodellen som innebærer digitalisering og omstilling av organisasjonen. Det tilbys moderne skybaserte abonnementsløsninger og et bredt tilbud av regnskapsnære rådgivningstjenester.

Selskapet gjennomførte oppkjøp av fem regnskapskontor i 2022 for økt tilstedeværelse i selskapets nedslagsfelt, og hadde en organisk omsetningsvekst på 8 prosent. 

Kunderekrutteringen har økt, samtidig som selskapet har redusert kundeavgang. Inntektene fra rådgivningstjenester økte med 22 prosent i 2022, samtidig som et høyt antall selskaper er flyttet over på moderne skybaserte regnskapssystemer per 31. desember 2022.

Selskapets markedsandel i Trøndelag, Møre og Romsdal og Gudbrandsdal er 25 prosent.

SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim, Ålesund og Stavanger. Det er 160 årsverk i selskapet.

Resultat før skatt for 2022 ble 206 millioner kroner (254 millioner). Selskapets inntekter i 2022 var på 780 millioner kroner (901 millioner), kostnadene var 574 millioner kroner (633 millioner). Høy aktivitet i forretningsområdene har gitt høye inntekter og gode resultater både i 2021 og 2022.

SpareBank 1 Markets har utviklet seg til å bli et av de største norske meglerhusene med en sterk posisjon innenfor flere produktområder, og er det ledende kapitalmarkedsmiljøet i SpareBank 1 SMN sitt markedsområde. Den varslede transaksjonen om sammenslåing av kapitalmarkedsmiljøene i SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Nord-Norge forberedes og forventes å bidra til økte og mer diversifiserte inntekter. Sammenslåingen er  planlagt gjennomført i andre kvartal 2023, men dette er avhengig av myndighetenes behandling.

SpareBank 1 SMN Invest 

Selskapet eier aksjer i regionale virksomheter. Porteføljen blir forvaltet sammen med øvrige anleggsaksjer i banken og vil trappes ned.

Resultatet i selskapet før skatt var 52 millioner kroner (187 millioner kroner) hvorav resultatandelen fra eierandelen i Grilstad Marina var 22 millioner kroner. 

Selskapets aksjer er verdsatt til 580 millioner kroner (592 millioner) per 31. desember 2022.

God finansiering og likviditet 

Prisveksten skjøt fart gjennom 2022. Sentralbankene hevet styringsrentene mye på kort tid og signalisert videre renteoppgang. Høy prisvekst og økte renter har bidratt til å dempe den økonomiske aktiviteten. Det er nå tegn til at prisveksten har nådd toppen i mange land. Mot slutten av året var aktiviteten i norsk økonomi fortsatt høy og arbeidsmarkedet stramt. Mange bedrifter venter lavere aktivitet fremover. Usikkerhet om vekst- og inflasjonsutsikter og den geopolitiske situasjonen har bidratt til store svingninger i finansmarkedene gjennom året. Kredittpåslagene har økt markant, men kom noe ned mot slutten av året.

Banken har god likviditet og god tilgang til langsiktig finansiering. Banken følger en konservativ likviditetsstrategi, med likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i tolv måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere for å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon.

LCR er 239 prosent per 31. desember 2022 (138 prosent). Kravet er 100 prosent.

Konsernets innskuddsdekning per 31. desember 2022 var 58 prosent (57 prosent).

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter.

SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt er viktige finansieringskilder og lån på 59 milliarder kroner (48 milliarder) er solgt til kredittforetakene per 31. desember 2022.

SpareBank 1 SMN hadde per 31. desember 2022 7,1 milliarder kroner i etterstilt senior gjeld (MREL). SpareBank 1 SMN vil tilfredsstille kravene til MREL innen utgangen av 2023.

Rating

Bankens kredittrating hos Moody’s er A1 (outlook positive).  

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 31. desember 2022 ble 18,9 prosent (18,0 prosent). Krav til ren kjernekapital er 15,4 prosent, inkludert kombinerte bufferkrav, og et Pilar 2-krav på 1,9 prosent. Finanstilsynet fastsatte den 30. april 2022 SpareBank 1 SMN et nytt pilar 2-krav. Satsen på 1,9 prosent er uendret, men banken skal ha et midlertidig tillegg på 0,7 prosent i pilar 2-krav frem til søknad om justering av IRB-modeller er behandlet. Det midlertidige tillegget på 0,7 prosent er ikke inkludert i bankens langsiktige mål. 

Finanstilsynet har besluttet at SpareBank 1 SMN skal ha en pilar 2 guidance på 1,25 prosent over samlede kapitalkrav. Med dette er bankens langsiktige mål på ren kjernekapitaldekning 17,2 prosent. 

Ren kjernekapitaldekning hadde en økning på 0,9 prosentpoeng i 2022. Beregningsgrunnlaget økte med 6,1 prosent. Et godt årsresultat styrket soliditeten. Det er lagt til grunn en utdelingsgrad på 50,7 prosent av konsernresultatet for 2022. 

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på 7,1 prosent (6,9 prosent) viser at banken er svært solid. Se note 5 for ytterligere detaljer. 

Bærekraft

SpareBank1 SMN har ferdigstilt sine beregninger for 2022 av klimagassutslipp fra utlånsporteføljen og fra egen drift. Tallene viser at utlånsporteføljen representerer et klimagassutslipp på 1,1 millioner tonn CO2 i 2022, omlag 98 prosent av konsernets totale utslipp. Utslippene økte med 5,6 prosent fra året før, hovedsakelig som følge av økt utlånsvolum. Konsernets utslipp fra egen drift utgjør om lag 20.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2022. Økningen fra 2021 på om lag 8.000 tonn skyldes endring i beregningsmetodikk.  

Arbeidet med utarbeidelse av overgangsplaner for bankens utlånssegmenter er intensivert. Dette vil sammen med et godt datagrunnlag være et viktig fundament for konsernets arbeid med å nå målsetningen om netto null innen 2050.

Konsernets vesentlighetsanalyse er oppdatert ved årsskiftet. I tråd med beste praksis er det gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse, som både hensyntar miljø og samfunnsmessig vesentlighet og finansiell vesentlighet. Analysen viser at flere av forventningene fra forrige vesentlighetsanalyse står ved lag, men at konsernet i større grad bør bidra til regional utvikling, sirkulærøkonomi og folkehelse.

I kapittelet bærekraft og samfunnsansvar er det redegjort nærmere for konsernets arbeid med bærekraft i 2022. 

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Børskurs per 31. desember 2022 var 127,40 (149,00) kroner, og bokført verdi per egenkapitalbevis var 109,86 kroner (103,48). Resultat per egenkapitalbevis ble 12,82 kroner (13,31). Det er i 2022 utbetalt 7,50 kroner i utbytte per egenkapitalbevis.

Pris/Inntjening var 9,94 (11,19) og pris/bok 1,16 (1,44).

SpareBank 1 SMNs vedtekter inneholder ikke begrensninger for eierne på omsetning av egenkapitalbevis.

Ved emisjoner rettet mot ansatte tilbys ansatte deltakelse etter gitte retningslinjer. I de tilfeller det gis rabatter i emisjoner rettet mot ansatte, vil bindingstid før eventuelt salg foreligge. Rettighetene til egenkapitalbevis utstedt ved emisjoner rettet mot ansatte kan ikke overdras.

SpareBank 1 SMN er ikke kjent med at det foreligger avtaler mellom egenkapitalbeviseierne som begrenser mulighetene til å omsette eller utøve stemmerett for egenkapitalbevis.

Se for øvrig kapittelet Eierstyring og selskapsledelse.

Forsikring for styrets medlemmer og daglig leder

Det er tegnet ansvarsforsikring for styremedlemmer og daglig leder.

Forsikringen dekker sikredes ansvar for formueskade som skyldes krav fremsatt i forsikringsperioden som følge av en påstått ansvarsbetingende handling eller unnlatelse. I tillegg til å dekke selve formueskaden, omfatter forsikringen de nødvendige saksomkostninger for å avgjøre erstatningsspørsmålet forutsatt at erstatningskravet er omfattet av forsikringen. Forsikringen dekker også rimelige og nødvendige kostnader til rådgiver ved offentlig undersøkelser. Dette vil være utgifter som sikrede pådrar seg før det fremmes et krav mot vedkommende. Videre dekker forsikringen krav rettet mot sikrede av eller på vegne av en ansatt som følge av diskriminering, trakassering eller andre ulovligheter begått under ansettelsen eller unnlatelse av å innføre eller gjennomføre en adekvat personalpolitikk eller prosedyrer. 

 

Utsikter

SpareBank 1 SMN oppnådde i 2022 et meget godt resultat, og er måloppfyllende på lønnsomhet og soliditet. Forretningsområdene har prestert godt og konsernets markedsposisjon er styrket. 

Ved inngangen til 2023 er det fortsatt usikkerhet i økonomien med redusert kjøpekraft hos husholdningene og økt pessimisme i næringslivet. Det er like fullt fortsatt svært lav arbeidsledighet i Midt-Norge, samtidig som det er tegn til utflating av inflasjonen og forventninger om at styringsrenten er nær toppen.

Risikoutviklingen i SpareBank 1 SMNs utlånsportefølje er tilfredsstillende. Det er fortsatt bedring innen offshore, men tegn til økt risiko innenfor næringseiendom og bygg og anlegg. Samtidig signaliserer næringslivet økt pessimisme. Dette har ennå ikke påvirket observert mislighold i utlånsporteføljen. Det er usikkerhet knyttet til boligprisutviklingen og avtagende etterspørsel etter boliglån. Flere kunder er i dialog med banken for økonomisk rådgivning, og det er noe økning i henvendelser om avdragsutsettelse. Bankens rådgivere har høy kompetanse innenfor personlig økonomi, er tett på kunden og til stede i hele Trøndelag og Møre og Romsdal.

SpareBank 1 SMN har en bred produktplattform med lønnsomme datter- og produktselskaper som forventes å levere gode resultater også i en situasjon med lavere økonomisk vekst. I løpet av andre kvartal 2023 skal SpareBank 1 Markets slå seg sammen med kapitalmarkedsmiljøene i SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Nord-Norge, og med det danne grunnlag for en større og mer diversifisert inntektsbase.

SpareBank 1 SMN er en av landets største sparebanker. Denne posisjonen skal styrkes ytterligere både gjennom organisk og strukturell vekst. Fusjonen med SpareBank 1 Søre Sunnmøre er viktig i denne sammenhengen og forventes sluttført i begynnelsen av mai 2023.

Styret vil overfor bankens representantskap foreslå et utbytte på 6,50 kroner per egenkapitalbevis (7,50 kroner) som er 50,7 prosent av resultatet, og 474 millioner kroner (547 millioner) som samfunnsutbytte. Samfunnsutbyttet bidrar til å styrke regionen og bankens markedsposisjon. Forslaget til disponering er i tråd med konsernets utbyttepolitikk.

Markedets avkastningsforventning har økt blant annet som følge av økt rentenivå og generelt økende inntjening i bankene. SpareBank 1 SMN skal være blant de best presterende i Norden. Styret har vedtatt å øke konsernets lønnsomhetsmål til 13 prosent avkastning på egenkapitalen. Samtidig er det foretatt en tilpasning av kostnadsmålet som understøtter avkastningsmålet. SpareBank 1 SMN sin konsernstrategi står fast for å oppnå bærekraftig og lønnsom vekst, ytterligere effektivisering og god risikostyring. Styret er godt fornøyd med oppnådde resultater for 2022, og forventer at 2023 også vil bli et godt år for SpareBank 1 SMN.

 

Trondheim, 1. mars 2023
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Christian Stav Freddy Aursø
Styrets leder Nestleder  
     
     
Mette Kamsvåg Tonje Eskeland Foss Morten Loktu
     
     
     
Eli Skrøvset Christina Straub Inge Lindseth
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
     
    Jan-Frode Janson
    Konsernsjef
Forrige

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN