Balanse

Morbank     Konsern
31.12.21 31.12.22 (mill. kr) Noter 31.12.22 31.12.21
           
    EIENDELER      
1.252 1.171 Kontanter og fordringer på sentralbanker 12,24 1.171 1.252
13.190 21.972 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7,12,13,24,26 11.663 4.704
135.766 139.550 Netto utlån til kunder 4,8,9,10,11,12,13,24,25,26 151.549 145.890
30.762 38.072 Sertifikater og obligasjoner 12,24,25,28,29   38.073 30.762
3.192 6.804 Derivater 12,24,25,28,29 6.804 3.224
402 417 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 24,25,30 840 2.654
4.590 5.063 Investering i eierinteresser 39,40,41,44 8.075 7.384
2.374 1.924 Investering i konsernselskaper 39,41 -0 -
98 553 Virksomhet holdt for salg 30,39 1.919 59
458 467 Immaterielle eiendeler 31 663 853
1.082 2.092 Øvrige eiendeler 12,22,23,24,26,32,33 2.555 2.062
193.165 218.085 Sum eiendeler 14,15 223.312 198.845
           
    GJELD      
14.342 14.636 Innskudd fra kredittinstitusjoner 7,24,26 14.636 15.065
112.028 122.699 Innskudd fra og gjeld til kunder 4,24,26,35 122.010 111.286
40.332 47.474 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 4,26,29,36 47.474 40.332
3.500 8.307 Derivater 24,25,28,29     8.307 3.909
1.855 2.067 Annen gjeld 22,23,24,25,26,37 2.725 3.215
- - Virksomhet holdt for salg 39 1.093 1
1.753 2.015 Ansvarlig lånekapital 5,24 ,26,38 2.058 1.796
173.809 197.199 Sum gjeld 16 198.303 175.603
           
    EGENKAPITAL      
2.597 2.597 Eierandelskapital 43 2.597 2.597
-0 -0 Egenbeholdning eierandelskapital 43 -11 -9
895 895 Overkursfond   895 895
7.007 7.877 Utjevningsfond   7.828 6.974
970 840 Avsatt utbytte   840 970
547 474 Avsatt gaver   474 547
5.918 6.408 Grunnfondskapital   6.408 5.918
171 70 Fond for urealiserte gevinster   70 171
- -0 Annen egenkapital   3.142 2.896
1.250 1.726 Hybridkapital 5,38 1.769 1.293
    Ikke-kontrollerende eierinteresser   997 989
19.356 20.887 Sum egenkapital 5 25.009 23.241
193.165 218.085 Sum gjeld og egenkapital 14,15 223.312 198.845
Eksporter til Excel

 

 

 

Trondheim, 1. mars 2023
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Christian Stav Freddy Aursø
Styrets leder Nestleder  
     
     
Mette Kamsvåg Tonje Eskeland Foss Morten Loktu
     
     
     
Eli Skrøvset Christina Straub Inge Lindseth
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
     
    Jan-Frode Janson
    Konsernsjef

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN