Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2021 2022 (mill. kr) Noter 2022 2021
           
3.067 4.740 Renteinntekter effektiv rentes metode 17 5.207 3.521
395 724 Andre renteinntekter 17 720 392
1.109 2.583 Rentekostnader  17   2.588 1.107
2.353 2.880 Netto renteinntekter 4 3.339 2.805
           
1.306 1.192 Provisjonsinntekter 18 1.446 1.586
97 90 Provisjonskostnader 18   186 177
47 55 Andre driftsinntekter 18 781 731
1.256 1.156 Netto provisjons- og andre inntekter 4 2.042 2.141
           
733 677 Utbytte 19,44 33 22
- - Netto resultat fra eierinteresser 19,39 442 705
-53 -123 Netto resultat fra finansielle instrumenter 19 -94 112
680 554 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 4 380 840
           
4.289 4.590 Sum inntekter   5.760 5.786
           
650 661 Personalkostnader 20,22 1.406 1.378
745 841 Andre driftskostnader 21,31,32,33 1.038 981
1.395 1.502 Sum driftskostnader 4 2.443 2.360
           
2.895 3.088 Resultat før tap   3.317 3.426
           
134 -37 Tap på utlån og garantier 4,10 -7 161
2.760 3.125 Resultat før skatt    3.324 3.266
           
518 631 Skattekostnad 23 718 563
- - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 39 179 200
2.242 2.494 Resultat for regnskapsåret   2.785 2.902
           
48 60 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   63 50
1.403 1.557 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   1.658 1.722
791 877 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   934 971
    Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   130 160
2.242 2.494 Resultat for regnskapsåret   2.785 2.902
    Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis   12,82 13,31
Eksporter til Excel

  

 

Totalresultat

Morbank     Konsern
2021 2022 (mill. kr) Noter 2022 2021
2.242 2.494 Resultat for regnskapsåret   2.785 2.902
           
    Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
-49 177 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner 22 177 -49
12 -44 Skatt på estimatavvik pensjon   -44 12
- - Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet   4 4
-37 133 Sum    137 -33
           
    Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
-1 9 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat   9 -1
- - Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet   113 21
-1 9 Sum   122 20
-38 142 Sum andre inntekter og kostnader   259 -13
2.204 2.636 Totalresultat for regnskapsåret   3.044 2.889
48 60 Hybridkapitaleiernes andel av periodens totalresultat   63 50
1.379 1.647 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat   1.823 1.714
777 929 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat   1.028 966
    Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat   130 160
2.204 2.636 Totalresultat for regnskapsåret   3.044 2.889
           
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN