Samfunnsutbytte

Det midtnorske samfunnet er vår største enkelteier og lokalsamfunnenes andel av vårt overskudd kalles samfunnsutbytte. Samfunnsutbyttet har lange tradisjoner, helt siden 1847 har deler av overskuddet vårt gått til allmennyttige og veldedige formål som bygger og utvikler regionen.

Som regionens ledende finanskonsern lever vi tett på menneskene i samfunnet vi er en del av. Vi brenner for hele regionens utvikling, fra Rørvik i nord til Førde i sør, og har et stort hjerte for lokalsamfunnet. Vi heier på alt det fantastiske som skjer rundt oss – fra det frivillige arbeidet, talentutvikling og kulturopplevelser, til det å skape bolyst og omfavne omsorg for fellesskapet.

Spesielt legger vi stor vekt på fremtidige generasjoner og har derfor høy oppmerksomhet på tiltak og aktiviteter som kommer barn og unge til gode.

https://aarsrapport.smn.no/2022/multimedia/1324/Samfunnet-illustrasjon_NO.jpg

Midlene fra samfunnsutbytte skal gå til å støtte gode prosjekter som bygger og utvikler Midt-Norge, og gjør regionen til en bedre plass å bo og leve.

Vi skal styrke samfunns- og næringsutviklingen gjennom å bygge kunnskap, innovasjonskultur og kapital. Slik kan nye investeringer bli gjort og grunnlaget for nye arbeidsplasser lagt.

En av de største private bidragsyterne i vår region

Samfunnsutbyttet var i 2022 på 547 millioner kroner. Av dette ble 250 millioner kroner avsatt til investering i ulike prosjekter i regionen. Videre ble 297 millioner kroner tilført Sparebankstiftelsen SMN, samfunnets «sparebøsse», og betyr at vi har en betydelig styrket muligheten til å støtte lokalsamfunnene i Midt-Norge.

I desember 2021 ble det vedtatt en ny delstrategi for samfunnsutbytte hvor fellesskap, bærekraft, idrett og friluftsliv, kunst og kultur og innovasjon og verdiskaping ble definert som egne satsingsområder. 

Innen sistnevnte er ambisjonen å bidra til at Midt-Norge er ledende på bærekraftig nyskaping og grønn omstilling. Fire strategiske roller er definert: Vi skal være en arenabygger, nyskaper, investor og grønn pådriver.

I 2022 har vi jaktet på gode partnere og relevante tiltak, noe som ført til både forsterkede og nye samarbeid. Fremover vil vi bli en enda større og viktigere aktør for gründere i Midt-Norge – helt fra gründerspirer på videregående skole til mer etablerte gründermiljø i Ålesund, Molde, Åndalsnes, Trondheim, Verdal og Steinkjer. I tillegg samarbeider vi tett med næringsforeninger og lignende organisasjoner i hele regionen. Alt dette for å bidra til at Midt-Norge har mange og gode arbeidsplasser også i årene som kommer.

Folk i Midt-Norge ønsket seg levende nabolag

I 2021 innhentet vi over 10.000 innspill til hva samfunnsutbyttet bør investeres i. Mange var som ventet opptatt av frivilligheten og fritids- og kulturtilbud, men vi fikk også en tydelig tilbakemelding om at det uorganiserte fellesskapet er viktig for folk. I 2022 ønsket vi derfor å gjøre noe for å skape flere varme møteplasser, med økt fokus på nabolagene der folk bor. Vi kalte satsningen «Levende nabolag», og formet flere støtteordninger der borettslag, velforeninger og organisasjoner kunne søke om støtte til sine nabolag. Gjennom samarbeid med EiendomsMegler 1 Midt-Norge inviterte vi også til nabolagsfester over hele regionen.

100 nabolag fikk utdelt spesialutviklet gapahuk, bålpanne og/eller blomsterkasser og benker (429 søkte på utstyrspakkene)

 • I tillegg fikk vi 553 søknader på pengestøtte der over 16 millioner kroner ble innvilget til formål som fokuserte på å skape aktivitet og trivsel i nabolag.   
 • 2000 mennesker deltok på nabolagsarrangement i vår regi.

Noen flere større tiltak i 2022:

 • Unge stemmer
  I samarbeid med LO og NHO har vi etablert et program for unge talenter i regionen.  Vi skal bidra til å bygge, utvikle og sikre mangfold av unge trønderske ledertalenter og tillitsvalgte i regionen, der målet er at flere skal bidra i samfunnsdebatten om fremtidens næringsliv og høres på nasjonale arena. 15 unge fra ulike bransjer har deltatt i første runde av programmet.

 • Talentstipend
  To millioner kroner ble delt ut i talentstipend. Dette ble fordelt på 40 unge talenter innen kultur, idrett og nærings- og samfunnsutvikling i Midt-Norge.

 • Sommerjobb for unge
  Vi bidro med tilskudd til lønn til SMB-bedrifter slik at de kunne ansette ungdom i sommerjobber. Til sammen utgjorde tilskuddene fire millioner kroner og gjorde det mulig å ansette til sammen 633 ungdommer i sommermånedene. 

 • Hjertevarme tiltak
  Vi er opptatt av å bry oss om andre, særlig i krevende tider. På våren ga vi derfor én million kroner til fire ulike organisasjoner for deres arbeid i krigsherjede Ukraina, samtidig som vi etablerte en støtteordning for de som ønsket å gjøre positive tiltak for flyktninger i vår region. Før jul engasjerte vi ansatte i konseptet «Julehjertevarme» der vi har brukt en og en halv million kroner for å hjelpe organisasjoner som gjør gode tiltak for de med dårlig økonomi og/eller utfordringer knyttet til utenforskap og mental helse. Vi opprettet også en Spleis til inntekt for UNICEF sitt arbeid for barn i Ukraina der vi matchet summen som ble gitt av privatpersoner. Til sammen ble i underkant av 400.000 kroner samlet inn til UNICEF sitt arbeid for barn i Ukraina.

 • Kompetanse som nøkkel til grønn omstilling                                                               
  Det grønne skiftet er her, og vi ønsker å investere samfunnsutbytte i formål som bidrar til å få fart på omstillingen i Midt-Norge. Som grønn pådriver for næringslivet, ønsker vi å samarbeide med kompetanse- og utviklingsmiljø om kompetansetiltak for små og mellomstore bedrifter. I 2022 har vi hatt fokus på to større samarbeid:
  • Samarbeid med SINTEF om å tilby ekspertbistand til bedrifter som vil utvikle grønne ideer
   Samarbeidet ble lansert høsten 2021, og ble besluttet avviklet et år senere etter evaluering. Vi ønsker å fortsette samarbeidet med SINTEF på andre områder, men vil spisse tiltakene mer mot konkrete problemstillinger og bransjer med omstillingsbehov.

  • Samarbeid med Æra om innovasjonskurs for små og mellomstore bedrifter i Midt-Norge.
   Innovasjonskurset ble lansert i januar, og har så langt hatt til sammen 32 deltagerbedrifter i Trøndelag og på Sunnmøre. Kurset består av fire samlinger, og gir en innføring i strategisk innovasjonsmetodikk som verktøy for å identifisere muligheter for vekst i det grønne skiftet. Tiltaket videreføres i 2023.

Søknader og bevilgning

Tildeling fra samfunnsutbytte økte fra 200 millioner kroner i 2021 til 250 millioner i 2022. Det ble i 2022 behandlet 4.143 søknader og omsøkt beløp var 360 millioner kroner.  Av disse ble 2.042 søknader innvilget. Det ble innvilget 168 millioner kroner til samfunnsnyttige formål i 2022. 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN