GRI-indeks

Tabellen viser SpareBank 1 SMN sin rapportering for 2022 i henhold til GRI Universal Standards 2021.

GRI-
indikator
Navn på indikator Beskrivelse av indikatoren Besvarelse i årsrapport Kilde
         
GENERELL INFORMASJON
 
Organisasjonsprofil
2-1 Detaljer om organisasjonen Navn på organisasjonen SpareBank 1 SMN  
2-6 Aktiviteter, leverandørkjede og forretningsforbindelser Viktigste produkter og tjenester Dette er SpareBank 1 SMN -
Organisering av SpareBank 1 SMN
 
2-1 Detaljer om organisasjonen Adressse til organisasjonens hovedkontor Søndre Gate 4, 7011 TRONDHEIM  
2-1 Detaljer om organisasjonen Antall land organisasjonen har virksomhet i Norge  
2-1 Detaljer om organisasjonen Eierskap og juridisk selskapsform Sparebank med egenkapitalbevis  
2-6 Aktiviteter, leverandørkjede og forretningsforbindelser Beskrivelse av de bransje og marked organisasjonen opererer i Organisering av SpareBank 1 SMN - Datterselskaper  
2-6 Aktiviteter, leverandørkjede og forretningsforbindelser Organisasjonens størrelse og omfang Dette er SpareBank 1 SMN - Organisering av SpareBank 1 SMN
Mennesker og organisasjon
 
2-7 Arbeidstakere Totalt antall ansatte etter ansettelsesform og ansettelseskontrakt, fordelt på lokasjon og kjønn Mennesker og organisasjon  
2-8 Arbeidstakere som ikke er ansatte Totalt antall ansatte gjennom bemanningsbyrå og beskrivelse av deres arbeidsoppgaver Mennesker og organisasjon  
2-6 Aktiviteter, leverandørkjede og forretningsforbindelser Beskrivelse av selskapets verdikjede Stimulere til ansvarlig ressursbruk i egne verdi- og leverandørkjeder Retningslinjer for bærekraft i innkjøp
2-6 Aktiviteter, leverandørkjede og forretningsforbindelser Vesentlige endringer i løpet av rapporteringsperioden som gjelder størrelse, struktur, eierskap eller leverandørkjede Viktige hendelser i 2022 - 2. Kvartal 2022  
2-23 Forpliktelse til retningslinerj Beskrivelse av om og hvordan «føre-var»-prinsippet er implementert i organisasjonen Eierstyring og selskapsledelse  
2-28 Medlemskap Medlemskap i bransjeorganisasjoner eller andre sammenslutninger, og nasjonale/internasjonale lobbyorganisasjoner Bærekraft og samfunnsansvar - Forpliktelser Se vedlegg: SpareBank 1 SMN sine medlemskap
         
Strategi, retningslinjer og praksis
2-22 Uttalelse om strategien for bærekraftig utvikling Uttalelse på konsernets bidrag til en bærekraftig utvikling Bærekraft og samfunnsansvar Bærekraft er en integrert del av vår konsernstrategi som innarbeides i alle forretningsområder og støttefunksjoner, inkludert daglig drift, kundetilbud og disponering av samfunnsutbytte. Bærekraftspolicy  
2-23 Forpliktelse til retningslinjer Organisasjonens verdier, prinsipper, standarder og normer for adferd Mennesker og organisasjon Bærekraftspolicy
2-24 Forankring til retningslinjer Beskriv hvordan retningslinjer er forankret i organisasjonens utøvede forretningsområder og forretningsforbindelser.  Stimulere til ansvarlig ressursbruk i egne verdi- og leverandørkjeder Bærekraftspolicy
2-25 Utbedring av negativ påvirkning Beskriv hvilke forpliktelser og tilnærminger organisasjonen har for å utbedre negativ påvirkning den direkte eller indirekte har bidratt til. Stimulere til ansvarlig ressursbruk i egne verdi- og leverandørkjeder Konsernets påvirkningsanalyse 2022
2-26 Mekanismer for å søke råd eller fremheve bekymringer Beskriv hvordan ansatte i organisasjonen kan søke råd i utøvelse av organisasjonens retningslinjer og praksis, og hvordan de kan rapportere brudd på disse. Mennesker og organisasjon Varslingsrutine
2-27 Etterlevelse av lover og regler Rapporter antall signifikante og ikke-signifikante brudd på lover og regler i rapporteringsperioden, og hvorvidt disse har ført til bøter. Eierstyring og selskapsledelse - pkt. 1 0 lovbrudd, 0 bøter.
         
Styring
2-9 Styringsstruktur og sammensetning Organisasjonens styringsstruktur, herunder øverste myndighet og komiteer som er ansvarlige for beslutninger på økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige temaer Eierstyring og selskapsledelse  
2-10 Valg av øverste styringsorgan og dets medlemmer. Kriterier for nominering og valg av medlemmer til øverste styringsorgan, og en beskrivelse av hvorvidt, og hvordan syn, diversitet, uavhengighet og selskapsnær kompetanse er vurdert. Eierstyring og selskapsledelse - pkt. 7  
2-11 Leder av øverste styringsorgan Beskriv om leder av øverste styringsorgan er konserndirektør, og hvis aktuelt, beskriv dens funksjon, bakgrunnen for en slik strukturering, og hvordan interessekonflikter forhindres. Eierstyring og selskapsledelse - pkt. 8  
2-12 Rollen til det øverste styringsorgan i håndtering av selskapets påvirkning Rollen til det øverste styringsorgan i å utvikle, godkjenne og oppdatere selskapets oppgave, visjon, strategier, policyer og mål relatert til en bærekraftig utvikling. Sikre langsiktig lønnsomhet og konkurransekraft
Klimarisiko og muligheter
 
2-12 Rollen til det øverste styringsorgan sin
styring av selskapets påvirkning
Beskriv rollen det øverste styringsorgan har i due-diligence og andre prosesser som er ment å identifisere og håndtere organisasjonens påvirkning på økonomi, miljø og mennesker.   Interessentdialog i SpareBank 1 SMN
2-13 Delegering av ansvar for å håndtere påvirkning Forklar hvordan det øverste styringsorgan delegerer ansvar for håndtering av organisasjonens påvirkning på økonomi, miljø og mennesker. Sikre langsiktig lønnsomhet og konkurransekraft
Klimarisiko og muligheter
 
2-14 Det øverste styringsorgan rolle i bærekraftsrapporteringen Hvis det øverste styringsorgan er ansvarlig for å evaluere og godkjenne rapporteringen, beskriv prosessen. Eierstyring og selskapsledelse Representantskapets oppgaver
2-15 Interessekonflikter Proseeser for å sikre at interessekonflikter i det øverste styringsorgan er hindret og begrenset. Eierstyring og selskapsledelse - pkt. 9  
2-16 Kommunikasjon av kritiske bekymringer Hvordan kommuniseres kritiske bekymringer til det øverste styringsorgan, inkludert antall og type kommuniserte bekymringer. Eierstyring og selskapsledelse - pkt. 10  
2-17 Det øverste styringsorgan samlede kompetanse Gjennomførte tiltak for å øke det øverste styringsorgan kollektive kompetanse, ferdigheter og erfaring på bærekraftig utvikling. Sikre langsiktig lønnsomhet og konkurransekraft
Klimarisiko og muligheter
Policy for bærekraft i SpareBank 1 SMN
2-18 Evaluering av det øverste styringsorgan prestasjon Uavhengige og interne prosesser for å evaluere prestasjonen til styret i deres håndtering av organisasjonens påvirkning på økonomi, miljø og mennesker. Beskriv iverksatte tiltak basert på disse evalueringene. Eierstyring og selskapsledelse - pkt. 9  
2-19 Lønnsgodtgjørelse Godtgjørelse til det øverste styringsorgan, styret og konsernledelse, og hvordan det knytter seg til bærekraftsmål og prestasjoner. Eierstyring og selskapsledelse Nettside: Ledergodtgjørelse i SpareBank 1 SMN
2-20 Godtgjørelsesprosesser Beskriv prosessen knyttet til utforming av retningslinjer for godtgjørelse. Eierstyring og selskapsledelse Nettside: Ledergodtgjørelse i SpareBank 1 SMN
2-21 Årlig kompensasjonssammenligning Sammenlign organisasjonens høystlønnende person med medianlønnen i organisasjon, både i beløp og prosent. Eierstyring og selskapsledelse Nettside: Ledergodtgjørelse i SpareBank 1 SMN
         
Interessentdialog
2-21 Tilnærming til involvering av interessenter Interessentgrupper som organisasjonen er i dialog med   Interessentdialog i SpareBank 1 SMN
2-30 Kollektive tariffavtaler Prosent medarbeidere som er dekket av kollektive tariffavtaler Mennesker og organisasjon  
2-29 Tilnærming til involvering av interessenter Beskrivelse av hvordan organisasjonen identifiserer viktige interessenter   Interessentdialog i SpareBank 1 SMN
2-29 Tilnærming til involvering av interessenter Tilnærming til interessentsamarbeid og hvor ofte organisasjonen involverer de ulike interessentene   Interessentdialog i SpareBank 1 SMN
         
Praksis for rapportering
2-2a Selskap inkludert i organisasjonens bærekraftsrapportering Oversikt over alle enhetene som omfattes av organisasjonens integrerte årsrapport SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS, EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS, SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS, SpareBank 1 Markets AS, SpareBank 1 SMN Invest AS.  
2-2b Selskap inkludert i organisasjonens bærekraftsrapportering Spesifiser forskjeller mellom selskapene inkludert i finansiell- og ikke-finansiell rapportering Ingen forskjeller.  
2-2c Selskap inkludert i organisasjonens bærekraftsrapportering Forklar tilnærmingen for konsolidering av informasjon Kun vesentlige datterselskaper er inkludert i årsrapporten.
Se "Viktige hendelser i 2022".
 
3-1a Prosess for å avklare vesentlige tema Beskrivelse av prosess for å definere rapportens innhold, avgrensninger og integrering av GRI-prinsippene Global Reporting Initiative 2021. Beskrivelse av prosess:
Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-1b Interessenter hensyntatt i avklaring av vesentlige tema Spesifiser interessenter som er hensyntatt i avklaring av vesentlige tema   Nettside:  Interessentdialog i SpareBank 1 SMN
3-2 Oversikt over vesentlige tema Oversikt over alle temaer som er identifisert som vesentlige Bærekraft og samfunnsansvar
Fire fokusområder
Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
2-4 Endring av tidligere rapportert informasjon Endring av historiske data fra tidligere rapporter Redusere karbonavtrykk i daglig drift og utlånsporteføljer Energi- og klimaregnskap 2022
3-2 Oversikt over vesentlige tema Vesentlige endringer i rapportens innhold, omfang, avgrensning eller målemetoder Bærekraft og samfunnsansvar Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
2-3 Rapporterings-periode, frekvens og kontaktperson. Rapporteringsperiode-, frekvens og kontaktperson for spørsmål vedrørende rapporten Dato for publisering: 07.03.2023
Rapporteringsperiode 2022
Rapporteringskrevens: Årlig
Kontaktperson: Jan-Eilert Nilsen
Epost: jan-eilert.nilsen@smn.no
2-5 Ekstern attestasjon Ekstern attestasjon av rapporteringen Revisors beretning Revisors beretning
         
SPESIFIKK INFORMASJON 
         
Fokusområde 1: Ansvarlige utlån og investeringer
         
1.1 Forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet og korrupsjon
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet og korrupsjon Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet og korrupsjon Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet og korrupsjon Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
SMN-1 N/A Tap som følge av svindel Resultat 2022: NOK 4 234 401
Mål 2023: < NOK 10 000 000
 
         
1.2 Sikre langsiktig lønnsomhet og konkurransekraft
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Sikre langsiktig lønnsomhet og konkurransekraft Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Sikre langsiktig lønnsomhet og konkurransekraft Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Sikre langsiktig lønnsomhet og konkurransekraft Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
FS8 N/A Utlånsvolum næringsliv med ESG-score Resultat 2022: 11 %
Mål 2023: 75 %
 
FS8 N/A Utlånsvolum privatmarked med ESG-score Resultat 2022: 0 %
Mål 2023: 20 %
 
FS8 N/A Andel utlån som oppfyller kravene til grønne obligasjoner Resultat 2022: 19,9 %
Mål 2023: Under arbeid
 
         
1.3 Redusere karbonavtrykk i daglig drift og utlånsporteføljer
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Redusere karbonavtrykk i daglig drift og utlånsporteføljer Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Redusere karbonavtrykk i daglig drift og utlånsporteføljer Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Redusere karbonavtrykk i daglig drift og utlånsporteføljer Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
305-1 Direkte klimagassutslipp
(Scope 1) 
Direkte klimagassutslipp (Scope 1)  Redusere karbonavtrykk i daglig drift og utlånsporteføljer Nettside: Energi- og klimaregnskap 2022
305-2 Indirekte klimagassutslipp fra energiforbruk (Scope 2) Indirekte klimagassutslipp fra energiforbruk (Scope 2) Redusere karbonavtrykk i daglig drift og utlånsporteføljer Nettside: Energi- og klimaregnskap 2022
305-3 Andre indirekte klimagassutslipp (Scope 3) Andre indirekte klimagassutslipp (Scope 3) Redusere karbonavtrykk i daglig drift og utlånsporteføljer Nettside: Energi- og klimaregnskap 2022
305-5 Reduksjon av klimagassutslipp Reduksjon av total CO2-utslipp fra daglig drift Resultat 2022: 20 (1000 tCO2e)
Mål 2023: 16.4 (1000 tCO2e)
Nettside: Energi- og klimaregnskap 2022
305-5 Reduksjon av klimagassutslipp Reduksjon av total CO2-utslipp fra utlånsporteføljer Resultat 2022: 1 077 (1000 tCO2e)
Mål 2023: 1 000 (1000 tCO2e)
Nettside: Energi- og klimaregnskap 2022
         
1.4 Stimulere til grønn omstilling for privatkunder og næringslivskunder
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Stimulere til grønn omstilling for privatkunder og næringslivskunder Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Stimulere til grønn omstilling for privatkunder og næringslivskunder Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Stimulere til grønn omstilling for privatkunder og næringslivskunder Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
SMN-3 N/A Andel privatboliger i utlånsporteføljen med energimerke Resultat 2022: 51 %
Mål 2023: 90 %
 
SMN-3 N/A Andel næringseiendommer i utlånsporteføljen (>1.000m2) med energimerke Resultat 2022: Ikke tilgjengelig
Mål 2023: 75 %
 
         
Fokusområde 2: Rådgivning og kundetilbud
 
2.1 Øke det kommersielle tilbudet av klimavennlige og sosiale produkter og tjenester
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Øke det kommersielle tilbudet av klimavennlige og sosiale produkter og tjenester Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Øke det kommersielle tilbudet av klimavennlige og sosiale produkter og tjenester Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Øke det kommersielle tilbudet av klimavennlige og sosiale produkter og tjenester Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
FS8 N/A Volum av produkter og tjenester utviklet for å levere en miljømessig fordel Resultat miljømessig fordel 2022: MNOK 1.003
Resultat
samfunnsmessig fordel 2022: NOK 0
Mål
samlet 2023: MNOK 2 000
 
FS7 N/A Volum av produkter og tjenester utviklet for å levere en samfunnsmessig fordel  
         
2.2 Styrke rollebaserte kompetanseprogram med fokus på ESG for egne ansatte
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Styrke rollebaserte kompetanseprogram med fokus på ESG for egne ansatte Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Styrke rollebaserte kompetanseprogram med fokus på ESG for egne ansatte Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Styrke rollebaserte kompetanseprogram med fokus på ESG for egne ansatte Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
404-2 Program for medarbeiderutvikling Andel ledere og ansatte i konsernet som har gjennomført e-læringskurs i etikk Resultat 2022: 92 %
Mål 2023: 100 %
 
SMN-2 N/A Kategoriscore Winningtemp for bærekraft på minimum 7,4 Resultat 2022: 7,3
Mål 2023: 7,4
 
         
2.3 Ivareta etiske standarder
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Ivareta etiske standarder Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Ivareta etiske standarder Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Ivareta etiske standarder Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
404-2a Program for medarbeiderutvikling Andel ledere og ansatte i konsernet som har gjennomført e-læringskurs i etikk Resultat 2022: 92 %
Mål 2023: 100 %
 
404-2b Program for medarbeiderutvikling Bistand til overgang for ansatte som endrer arbeidsoppgaver, pensjonerer seg eller slutter Avgang, pensjonering og endring av arbeidsoppgaver forekommer ikke utover hva som er normalt, og bistand til overgang er ikke beskrevet nærmere.  
         
2.4 Ivareta krav og plikter til behandling av personopplysninger
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Ivareta krav og plikter til behandling av personopplysninger Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Ivareta krav og plikter til behandling av personopplysninger Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Ivareta krav og plikter til behandling av personopplysninger Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
418-1 Dokumenterte klager vedrørende brudd på personvern og tap av kundedata Antall dokumenterte klager for brudd på personvern eller tap av kundedata Resultat 2022: 3
Mål 2023: 0
 
         
Fokusområde 3: Bærekraftig omstilling i Midt-Norge
         
3.1 Stimulere innovasjon og bærekraftig økonomisk vekst
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Stimulere innovasjon og bærekraftig økonomisk vekst Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Stimulere innovasjon og bærekraftig økonomisk vekst Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Stimulere innovasjon og bærekraftig økonomisk vekst Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
413-1 Engasjement i lokalsamfunnet, påvirkningsvurderinger og utviklingsprogram Antall deltagere på møteplasser og nyskapningsaktiviteter i konsernets regi Resultat 2022: 0 stk
Mål 2023: 7 000 stk og 250 ungdomsbedrifter
 
413-1 Engasjement i lokalsamfunnet, påvirkningsvurderinger og utviklingsprogram Antall deltagere i kompetanse- og utviklingsprogram i konsernets regi Resultat 2022: 31 stk
Mål 2023: 50-100 stk
 
         
3.2 Bidra til å styrke omstillingsarbeidet i bedrifter i Midt-Norge
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Bidra til å styrke omstillingsarbeidet i bedrifter i Midt-Norge Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Bidra til å styrke omstillingsarbeidet i bedrifter i Midt-Norge Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Bidra til å styrke omstillingsarbeidet i bedrifter i Midt-Norge Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
SMN-3 N/A Andel store næringslivskunder med kredittengasjement som har et energi- og klimaregnskap Resultat 2022: Ikke tilgjengelig
Mål 2023: 25 %
 
         
Fokusområde 4: Bærekraftig omstilling i SpareBank 1 SMN
         
4.1 Stimulere til ansvarlig ressursbruk i egne verdi- og leverandørkjeder
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Stimulere til ansvarlig ressursbruk i egne verdi- og leverandørkjeder Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Stimulere til ansvarlig ressursbruk i egne verdi- og leverandørkjeder Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Stimulere til ansvarlig ressursbruk i egne verdi- og leverandørkjeder Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
SMN-4 N/A Andel av konsernets vesentlige innkjøp (> NOK 100.000) fra leverandør med et klimaregnskap Resultat 2022: Ikke tilgjengelig
Mål 2023: 50%
 
         
4.2 Styrke data og cybersikkerhet
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Styrke data og cybersikkerhet Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Styrke data og cybersikkerhet Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Styrke data og cybersikkerhet Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
404-2 Program for medarbeiderutvikling Andel ledere og ansatte som har gjennomført e-læring i informasjonssikkerhet Resultat 2022: 93,2 %
Mål 2023: 100 %
 
         
4.3 Fremme mangfold, inkludering og likebehandling
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Fremme mangfold, inkludering og likebehandling Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Fremme mangfold, inkludering og likebehandling Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Fremme mangfold, inkludering og likebehandling Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
SMN-5 N/A Kategoriscore Winningtemp for mangfold, inkludering og likebehandling på minimum 8 Resultat 2022: 7,6
Mål 2023: 8
 
Eksporter til Excel

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN