Konsernsjefens forord

En 200-års jubilant med stø kurs og vind i seilene

Jeg tenker ofte på den arven vi i SpareBank 1 SMN forvalter og hvilket ansvar vi har. På den ene siden handler det om å føre videre vårt DNA. Det som handler om tilstedeværelse, kortreiste beslutninger og aktivt samfunnsengasjement. På den andre siden handler det om å utvikle oss for å møte en verden som er i hurtig endring og mer usikker enn på lenge.

Visjonen til de 44 som etablerte Trondhjems sparebank 26. mai i 1823 var tydelig. De ville gjøre byen og regionen til et bedre sted for folket som bodde og virket her. Flere skulle spare penger for å etablere seg, skape bedrifter og forsørge sine familier. Grunnleggerne investerte egenkapitalen i banken uten å få eierskap tilbake, og et eventuelt overskudd skulle i fremtiden deles med lokalsamfunnet.

Lite visste grunnleggerne om at deres innsats skulle danne grunnlaget for regionens største og ledende finanshus, som i dag teller i underkant av 1.700 ansatte. Og selv om SpareBank 1 SMN er et stort børsnotert selskap, er det fortsatt det midtnorske samfunnet som er den største eieren. På veien har vi stått last og brast med folk og bedrifter ved både opp- og nedturer. Senest gjennom en global pandemi, etterfulgt av krig i Europa. Også denne gangen har vi vunnet markedsandeler når tidene blir usikre.

2022 har vært et usedvanlig aktivt og begivenhetsrikt år i bankens historie. I første kvartal passerte vi for første gang i historien 200 milliarder kroner i utlån. En viktig og symbolsk milepel ved inngangen til året banken fyller 200 år. Det er fortsatt privatmarkedet som står for den største andelen av utlånsvolumet. Samtidig har banken opplevd et taktskifte for veksten innen bedriftsmarkedet. Når vi ser på resultatet, er konsernets samlede resultat for næringslivsrettet aktivitet større enn tilsvarende for privatmarkedet.

Samhandlingen mellom forretningsområdene er noe vi har jobbet mye med de siste årene. Det er dette vi kaller «Ett SMN». En viktig del av arbeidet har vært samlokalisering av virksomhetene. En annen har vært å samordne utvikling- og støttefunksjonene for å bygge bedre prosesser og kundereiser. Dette er en reise vi skal jobbe videre med også i 2023.

SpareBank 1 SMN har i mange år vært en drivkraft for utviklingen av samarbeidet i SpareBank 1-alliansen. Det er derfor med stolthet SpareBank 1 Markets overtar marketsvirksomheten til både SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Nord-Norge. I forbindelse med transaksjonene øker de to bankene sine eierandeler i selskapet, og SpareBank 1 Markets går fra å være et datterselskap i SpareBank 1 SMN til å bli en felleskontrollert virksomhet i god allianseånd. Transaksjonen gjennomføres i andre kvartal 2023.

Et annet samarbeidsselskap er Vipps. Selskapet som gjennom innovasjon har endret nordmenns betalingsvaner. I 2022 nådde selskapet en ny milepæl. Gjennom fusjonen med MobilePay forenes de ledende digitale lommebøkene i Norge, Danmark og Finland. Det nye selskapet har fra starten 11 millioner privatkunder og 400.000 bedriftskunder. Det gjør Vipps til markedsleder i Norden og en europeisk utfordrer.

SpareBank 1 SMN ønsker også å ha en aktiv rolle i den forventede konsolideringen blant norske sparebanker. Det var derfor en historisk milepel da fusjonen mellom SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Søre Sunnmøre ble vedtatt i november. Den fusjonerte virksomheten får en sterk markedsposisjon, og et godt utgangspunkt for offensiv vekst på Sunnmøre og i Fjordane.

De siste årene har banken kraftig trappet opp ambisjonene og omfanget for samfunnsutbyttet. I fjor satte vi av over en halv milliard kroner i samfunnsutbytte, hvor halvparten gikk til Sparebankstiftelsen SMN og resten har blitt delt ut til store og små prosjekter. Aldri før har så mange hatt kjennskap til eiermodellen vår, og aldri før har så mange fått tilskudd. Vi fikk i 2022 mer enn 4.000 søknader, og nesten halvparten fikk støtte.

Vi har satt et mål om å være en pådriver for grønn omstilling i Midt-Norge, og konsernet har løftet ambisjonsnivået innenfor bærekraft betydelig. Regnskapshuset tilbyr nå kompetanse innenfor bærekraft som etterspørres fra stadig flere kunder, og banken finansierer stadig mer av våre innlån gjennom grønne obligasjoner. I fjor høst gjennomførte vi en dobbel vesentlighetsanalyse som grunnlag for prioriteringene av arbeidet innenfor bærekraft. Fra i år er også årsrapporten bygd opp rundt samme struktur som vesentlighetsanalysen.  

200-årsjubileet skal markeres gjennom hele jubileumsåret. I planleggingen har vi tatt utgangspunkt i visjonen grunnleggerne hadde om å skape en lysere fremtid for kommende generasjoner i sitt lokalsamfunn. Det blir derfor en solid dose historie gjennom jubileumsåret, samtidig som fokus rettes mot fremtiden. Det siste inkluderer aktiviteter for ungdom, og tydelig forankring i bærekraft. En av aktivitetene er en seilas for fremtiden om bord på skoleskipet Statsraad Lehmkuhl. Et symbol på en sparebank med stø kurs inn i fremtiden og vind i seilene.

Jacob Roll og de andre grunnleggerne ville nok også kjent på stolthet om de fikk se hva som hadde blitt skapt ut fra den lille sparebanken de etablerte en maidag tidlig på 1800-tallet. Samtidig ville nok de som oss vært bekymret over den uroen vi ser i verden rundt oss. Derfor er det godt å vite at vi har en 200-årig tradisjon for å håndtere endringer, med is i magen og varme om hjertet.

Jan-Frode Janson
Konsernsjef i SpareBank 1 SMN

Forrige

Årsregnskap og noter

  • Konsernsjef Jan-Frode Janson
    Konsernsjef Jan-Frode Janson
© SpareBank 1 SMN