Note 25 - Skatt

Morbank   Konsern
2014 2015 (mill. kr) 2015 2014
1.777 1.796 Resultat før skattekostnad 1.787 2.143
-566 -492 +/- permanente forskjeller *) -359 -813
133 251 +/- endring midlertidige forskjeller i henhold til spesifikasjon 218 161
- -  + underskudd til fremføring 55 -15
1.344 1.556 Årets skattegrunnlag/skattepliktig inntekt 1.700 1.476
         
363 420 Herav betalbar skatt  459 398
-22 - For mye/lite skatt avsatt tidligere år - -22
341 420 Sum betalbar skatt  459 377
         
363 420 Betalbar skatt av årets overskudd 459 398
27 -30 Skatteeffekt poster ført direkte mot egenkapital -30 28
-36 -65 +/- endring i utsatt skatt -60 -40
-22 - +/- for mye/lite avsatt betalbar skatt tidligere år - -23
-1 - + kildeskatt - -1
330 325 Årets skattekostnad 370 362
         
         
    Endring i netto forpliktelse ved utsatt skatt    
-36 95 Resultatført utsatt skatt 90 -40
-27 -30 Utsatt skatt ført mot egenkapital -30 -28
- - Eiendeler ved utsatt skatt anskaffet i virksomhetssammenslutning 121  -
78 - Korrigering betalbar skatt/utsatt skatt tidligere år *) - 73
15 65 Sum endring i netto forpliktelse ved utsatt skatt 181 5
*) Skyldes endringer i midlertidige forskjeller mellom avlagt årsregnskap og endelige ligningspapirer

 

Balanseført   Balanseført
31.12.14 31.12.15 Sammensetning av balanseført utsatt skatt (mill. kr) 31.12.15 31.12.14
    Midlertidige forskjeller på:    
-  -  - Driftsmidler 51 69
- -  - Leasingobjekter 149 113
- 99  - Netto pensjonsforpliktelse 103 3
122 125  - Verdipapirer 125 122
1.043 584  - Sikringsinstrumenter 584 1.043
1  -  - Andre midlertidige forskjeller 1 3
1.166 809 Sum skatteøkende midlertidige forskjeller 1.013 1.353
315 202 Utsatt skatt 253 365
         
    Midlertidige forskjeller på:    
-11 -3  - Driftsmidler -20 -16
-19 -  - Netto pensjonsforpliktelse -6 -26
-4 -124  - Verdipapirer -124 -95
-984 -789  - Sikringsinstrumenter -789 -984
-30 -27  - Andre midlertidige forskjeller -233 -168
- -  - Fremførbart underskudd -507 -62
-1.048 -942 Sum skattereduserende midlertidige forskjeller -1.679 -1.350
-283 -236 Utsatt skattefordel -420 -365
32 -33 Netto utsatt skatt/skattefordel -167 1

Tabellen ovenfor består av midlertidige forskjeller fra alle konsoliderte selskaper vist brutto. På selskapsnivå er skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller nettoført. På konsernivå bruttoføres dette i samsvar med IAS 12 ved at hvert selskap presenteres separat ved beregning av konsernets skattefordel og utsatt skatt:  

    31.12.15 31.12.14
Skattefordel balanseført 31.12. 188 44
Utsatt skatt balanseført 31.12. -21 45

 

Resultatført   Resultatført
2014 2015 Sammensetning av resultatført utsatt skatt (mill. kr) 2015 2014
    Midlertidige forskjeller på:    
-9 -7  - Driftsmidler 18 25
- -  - Leasingobjekter -36 -39
 -  -  - Netto pensjonsforpliktelse 16 -32
-67 120  - Verdipapirer -4 73
-555 -195  - Sikringsinstrumenter 459 -555
- -2  - Andre midlertidige forskjeller 2 -1
-631 -85 Sum skatteøkende midlertidige forskjeller 455 -529
-170 -23 Utsatt skatt 123 -143
         
    Midlertidige forskjeller på:    
- -  - Driftsmidler 4 -8
101 -8  - Netto pensjonsforpliktelse -20 24
124 -4  - Verdipapirer 29 22
510 459  - Sikringsinstrumenter -195 510
30 -  - Andre midlertidige forskjeller 66 41
- -  - Fremførbart underskudd -60 -12
765 447 Sum skattereduserende midlertidige forskjeller -176 575
206 121 Utsatt skattefordel -48 155
- -3 Effekt av endret skattesats fra 27 % til 25 % 14 -
36 95 Netto 90 13

 

2014 2015 Avstemming av resultatført periodeskatt med resultat før skatt (mill. kr) 2015 2014
480 485 27 % av resultat før skatt 482 579
-153 -133 Ikke skattepliktige resultatposter (permanente forskjeller) *) -97 -220
27 -30 Skatteeffekt av poster ført direkte mot egenkapital -29 28
- 3 Effekt av endret skattesats fra 27 % til 25 % 14 -
-1 - Kildeskatt - -1
-22 - For mye/lite avsatt skatt tidligere år - -23
330 325 Resultatført periodeskatt 370 362
19 % 18 % Effektiv skattesats i % 21 % 17 %
         
*) Inkluderer ikke fradragsberettigede kostnader samt fradrag for resultatandel knyttet til tilknyttede og felleskontrollerte selskaper (resultatandeler trekkes ut ettersom de allerede er skattlagt hos det enkelte selskap)

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN