Note 24 - Pensjon

Ytelsesbasert ordning

Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon og uførepensjon etter nærmere bestemte regler. Konsernets ytelsesbaserte pensjonsordning sikrer de fleste ansatte en pensjon på 68 prosent av sluttlønn opptil 12 G. Ytelsesordningen er lukket for nye medlemmer.

Innskuddsbasert ordning

Innskuddsbaserte pensjonsordninger innebærer at konsernet ikke gir løfte om fremtidig pensjon av en gitt størrelse, men betaler et årlig tilskudd til de ansattes kollektive pensjonssparing. Den fremtidige pensjonen vil avhenge av størrelsen på tilskuddet og den årlige avkastningen på pensjonssparingen. Konsernet har ingen ytterligere forpliktelser knyttet til levert arbeidsinnsats etter at det årlige innskuddet er betalt. Det er ingen avsetning for påløpte pensjonsforpliktelser i slike ordninger. Innskuddsbaserte pensjonsordninger kostnadsføres direkte. I forbindelse med lukking av ytelsesordningen i 2007 etablerte konsernet innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. 

Avtalefestet førtidspensjon 

Bank- og finansnæringen har inngått avtale om avtalefestet pensjon (AFP). Ordningen dekker førtidspensjon fra 62 til 67 år. Konsernets ansvar er 100 prosent av pensjonen som utbetales mellom 62 og 64 år og 60 prosent av pensjonen som utbetales mellom 65 og 67 år. Opptak av nye pensjonister opphørte med virkning fra 31. desember 2010.

Avtalefestet førtidspensjon ny ordning

Lov om statstilskudd til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskuddsloven) trådte i kraft 19. februar 2010.  Arbeidstakere som tar ut AFP med virkningstidspunkt i 2011 eller senere, vil bli gitt ytelser etter den nye ordningen. Ny AFP-ordning utgjør et livsvarig påslag på Folketrygden og kan tas ut fra 62 år. Arbeidsgivernes premie skal fastsettes som en prosentandel av lønnsutbetalinger mellom 1G og 7,1G. I tråd med anbefalingen fra Norsk Regnskapsstiftelse er det i regnskapsåret ikke foretatt avsetning for konsernets reelle AFP-forpliktelse. Dette skyldes at Felleskontoret for LO/NHO så langt ikke har foretatt de nødvendige beregninger.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 personalkostnader. 

IAS 19 Ytelser til ansatte

Fra første januar 2013 har konsernet anvendt IAS 19R Ytelser til ansatte og endret basis for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Alle estimatavvik skal etter IAS 19R føres i oppstilling over andre inntekter og kostnader.

Konsernet har per 31. desember 2015 benyttet nytt dødelighetsgrunnlag K2013 som fastsatt av Finanstilsynet 8. mars 2013 (K2013FT) som utgangspunkt for beregningen. Denne er deretter justert for startdødelighet og dødelighetsnedgang. Finanstilsynet benytter i sin tabell tolv prosent i startdødelighet, mens konsernet benytter fem prosent. Dødelighetsnedgangen er også noe justert i forhold til Finanstilsynets tabell, dog uten vesentlig påvirkning på forpliktelsen. Sikkerhetsmarginene i den benyttede dødelighetstabellen, K2013BE, er derved noe lavere enn K2013FT, men etter konsernets vurdering gir den benyttede tabellen beste estimat på pensjonsforpliktelsen på balansedagen. 

    31.12.15 31.12.14
Økonomiske forutsetninger Kostnader Forpliktelser Kostnader Forpliktelser
Diskonteringsrente 2,3 % 2,7 % 4,0 % 2,3 %
Forventet avkastning på midlene 2,3 % 2,7 % 4,0 % 2,3 %
Forventet fremtidig lønnsutvikling 2,5 % 2,3 % 3,5 % 2,5 %
Forventet G-regulering 2,5 % 2,3 % 3,5 % 2,5 %
Forventet pensjonsregulering 0,0 % 0%/2,25% 0,6 % 0,0 %
Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % 14,1 % 14,1 %
Forventet frivillig avgang før/etter 50 år 2/0 % 2/0 % 2/0 % 2/0 %
Forventet AFP-uttak fra 62/64 år  25/50 % 25/50 % 25/50 % 25/50 %
           
Dødelighetstabell  K2013BE      
Uførhet    IR73      

 

Morbank   Konsern 
2014 2015 Netto pensjonsforpliktelse i balansen. Finansiell status 1.1. (mill. kr) 2015 2014
613 737 Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 768 638
-703 -729 Virkelig verdi av pensjonsmidler -754 -726
4 9 Korrigering mot EK IB 8 5
         
-85 16 Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift 22 -83
3 3 Arbeidsgiveravgift 4 4
-82 19 Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravgift 26 -79

 

Fordeling av forpliktelsen mellom usikret og sikret pensjonsordning konsern 1.1.
 
Konsern (mill. kr) 2015 2014
  Sikret Usikret Sum Sikret Usikret Sum
Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger 746 22 768 614 24 638
Virkelig verdi av pensjonsmidler -754 - -754 -726 - -726
Korrigering mot EK IB 8 0 8 5 - 5
                              
Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift 0 22 22 -107 24 -83
Arbeidsgiveravgift 1 3 4 0 3 4
Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravg. 1 25 26 -107 27 -79

 

2014 2015 Periodens pensjonskostnad (mill. kr) 2015 2014
24 24 Ytelsesbasert pensjon opptjent i perioden  28 26
-2 0 Netto renteinntekt 0 -2
         
21 24 Netto ytelsesbasert pensjonskostnad uten arbeidsgiveravg. 28 23
4 5 Periodisert arbeidsgiveravgift 5 4
25 29 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad *) 33 27
8 7 Avtalefestet pensjon, ny ordning 9 9
13 13 Innskuddsbasert pensjonskostnad 34 26
46 49 Periodens pensjonskostnad 77 62
         
2 2 *) Herav avtalefestet pensjon gammel ordning, usikret 2 2

 

Aktuarielle tap og gevinster ført over andre inntekter og kostnader  2015 2014
(mill. kr)  Usikret ordning Sikret ordning Totalt Usikret ordning Sikret ordning Totalt
Endring diskonteringsrente -0 -46 -47 1 207 208
Endring i andre økonomiske forutsetningene -0 -10 -10 0 -68 -68
Endring i dødelighetstabell - - - - - -
Endring i andre demografiske forutsetninger - - - - - -
Endring i andre forhold DBO -1 -13 -14 -1 -18 -19
Endring i andre forhold pensjonsmidler - -46 -46 - -8 -8
Aktuarielle tap (gevinst) i perioden -1 -115 -116 1 112 113

 

2014 2015 Bevegelse i netto pensjonsforpliktelse i balansen (mill. kr) 2015 2014
-82 19 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 1.1. 26 -79
109 -109 Aktuarielle tap (gevinster) gjennom året -116 113
25 21 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad inkl planendring/avkortning 34 27
-5 -1 Utbetalinger over drift -1 -5
-28 -30 Innbetalt pensjonspremie ytelsesbaserte ordninger -36 -30
19 -100 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 31.12. -94 26
         
2014 2015 Finansiell status 31.12. 2015 2014
737 662 Pensjonsforpliktelse 711 768
-721 -764 Verdi av pensjonsmidler -808 -746
16 -103 Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift  -97 22
3 3 Arbeidsgiveravgift 4 4
19 -100 Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift *) -94 26
*) Presenteres brutto i konsernregnskapet

 

Fordeling av finansiell status 31.12. mellom sikret og usikret pensjonsordning konsern
 
Konsern (mill. kr) 31.12.15 31.12.14
  Sikret Usikret Sum Sikret Usikret Sum
Pensjonsforpliktelse 689 22 711 746 22 768
Verdi av pensjonsmidler -808 - -808 -746 - -746
Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift -120 22 -97 0 22 22
Arbeidsgiveravgift 1 3 4 1 3 4
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift -119 25 -94 1 25 26

 

Virkelig verdi av pensjonsforpliktelsen konsern (mill. kr) 31.12.15 31.12.14
IB pensjonsforpliktelser (PBO) 768 638
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 28 26
Utbetaling/utløsning fra ordning -30 -45
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 17 24
Planendring/ avkortning  -3  -
Aktuariell tap/(gevinst) -69 125
UB pensjonsforpliktelser (PBO) 711 768

 

Virkelig verdi av pensjonsmidlene konsern (mill. kr) 31.12.15 31.12.14
IB pensjonsmidler 754 726
Innbetalinger  33 31
Utbetalinger/utløsning fra fond -30 -45
Forventet avkastning 17 26
Planendring/ avkortning  -3  -
Aktuarielle endringer 38 8
UB markedsverdi av pensjonsmidler 808 746

 

  Diskonteringsrente Lønnsjustering Pensjonsregulering
Sensitivitet konsern  + 1 %-poeng  - 1 %-poeng  + 1 %-poeng  - 1 %-poeng  + 1 %-poeng
2015          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året -5 8 6 -4 4
Endring i pensjonsforpliktelse -96 124 66 -54 84
           
2014          
Endring i opptjente pensjonsrettigheter i løpet av året -4 6 4 -4 3
Endring i pensjonsforpliktelse -111 143 77 -67 93

 

31.12.14 31.12.15 Medlemmer 31.12.15 31.12.14
834 809 Antall personer som er med i pensjonsordningen 847 871
361 307 Herav aktive 341 395
473 502 Herav pensjonister og uføre 506 476

 

Plassering av pensjonsmidlene i pensjonskassen, prosentvis fordeling 2015 2014
Omløpsobligasjoner 21 % 17 %
Anleggsobligasjoner 23 % 27 %
Pengemarked 13 % 13 %
Aksjer 37 % 34 %
Eiendom 6 % 6 %
Annet 0 % 2 %
Sum 100 % 100 %

Pensjonsordningen er plassert i egen pensjonskasse, som har en langsiktig horisont på forvaltning av kapitalen. Pensjonskassen søker å oppnå en høyest mulig avkastning ved å sette  sammen en investeringsportefølje som gir den maksimale risikojusterte avkastningen. Pensjonskassen søker å spre plasseringene på ulike utstedere og aktivaklasser for å redusere den selskaps- og markedspesifikke risikoen. Porteføljen er således sammensatt av aksjeinvesteringer i norske og utenlandske aksjer. Obligasjonsporteføljen er i all hovedsak plassert i norske obligasjoner. Bankinnskudd er plassert norske banker.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN