Note 7 - Kredittinstitusjoner - fordringer og gjeld

 

Morbank   Konsern
31.12.19 31.12.20 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (mill. kr) 31.12.20 31.12.19
9.181 10.375 Utlån og fordringer uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 2.565 2.110
- 2.526 Utlån og fordringer med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 2.527 0
9.181 12.901 Sum 5.091 2.110
         
    Spesifikasjon på de vesentligste valutasorter    
4 25 CAD 25 4
7 30 CHF 30 7
1.010 815 EUR 793 1.010
89 154 GBP 154 89
1 8 JPY 8 1
7.985 11.768 NOK 3.975 943
67 40 SEK 40 31
12 39 USD 43 19
5 23 Andre 23 5
9.181 12.901 Sum 5.091 2.110
         
2,3 % 1,6 % Gjennomsnittlig rente 1,1 % 1,8 %
         
         
         
31.12.19 31.12.20 Gjeld til kredittinstitusjoner (mill. kr) 31.12.20 31.12.19
7.299 10.404 Innskudd og gjeld uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 10.869 8.567
287 2.226 Innskudd og gjeld med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 2.226 287
7.585 12.630 Sum 13.095 8.853
         
    Spesifikasjon av gjeld på de vesentligste valutasorter    
10 - DKK - 10
343 1.716 EUR 1.716 343
2 38 GBP 38 2
19 8 JPY 8 19
7.143 10.847 NOK 11.312 8.411
14 - SEK - 14
50 21 USD 21 50
4 1 Andre 1 4
7.585 12.630 Sum 13.095 8.853
         
1,2 % 0,4 % Gjennomsnittlig rente 0,4 % 1,3 %
         
         
         
31.12.19 31.12.20 Øvrige engasjementer til kredittinstitusjoner (mill. kr) 31.12.20 31.12.19
155 191 Ubenyttede kreditter 191 155
95 95 Garantier 95 95
250 286 Sum 286 250

Innskudd og utlån fra/til kredittinstitusjoner har i hovedsak flytende rente.

Gjennomsnittsrenten er beregnet med utgangspunkt i renteinntekt/rentekostnad i forhold til beholdningskontienes gjennomsnittssaldo for det aktuelle år. Gjelder beholdning i valuta NOK.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN