Note 28 - Finansielle derivater

Alle derivater blir bokført til virkelig verdi over resultatet. Gevinster blir ført som eiendeler og tap ført som gjeld for alle rentederivater. Dette gjelder både derivater benyttet til sikringsformål og holdt for handelsformål. 

Kontraktssum viser absoluttverdier for alle kontrakter.

For beskrivelse av motpartsrisiko og markedsrisiko se beskrivelse i note 6 risikoforhold. Ytterligere detaljer vedrørende markedsrisiko knyttet til renterisiko se note 14, og for markedsrisiko knyttet til valutaeksponering se note 15.

Morbank    
     
Til virkelig verdi over resultatet (mill. kr) 31.12.20 31.12.19
  Kontraktssum Virkelig verdi Kontraktssum Virkelig verdi
Valutainstrumenter   Eiendeler Forpliktelser   Eiendeler Forpliktelser
Valutaterminer (forwards) 4.947 72 -143 2.664 18 -38
Valutabytteavtaler (swap) 9.376 295 -51 7.718 202 -62
Valutaopsjoner 132 1 -2 - - -
Sum valutainstrumenter 14.455 368 -196 10.382 221 -100
             
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. cross currency interest rate swap) 249.493 4.924 -5.535 238.327 1.761 -2.221
Korte rentebytteavtaler (FRA) 2.000 7 -7 9.000 1 -1
Sum renteinstrumenter 251.493 4.931 -5.542 247.327 1.762 -2.221
             
Varerelaterte kontrakter            
Børsomsatte standardiserte forwards og futures kontrakter 1.549 83 -83 1.441 145 -145
Sum varerelaterte kontrakter 1.549 83 -83 1.441 145 -145
             
Sikring            
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. cross currency interest rate swap) 37.771 921 -48 35.848 387 -216
Sum renteinstrumenter 37.771 921 -48 35.848 387 -216
             
             
             
Sum            
Sum renteinstrumenter 289.265 5.852 -5.590 283.175 2.149 -2.437
Sum valutaintrumenter 14.455 368 -196 10.382 221 -100
Sum varerelaterte kontrakter 1.549 83 -83 1.441 145 -145
Påløpte renter   872 -977   357 -476
Sum finansielle derivater 305.269 7.175 -6.845 294.999 2.872 -3.159

 

 

Konsern    
     
Til virkelig verdi over resultatet (mill. kr) 31.12.20 31.12.19
  Kontraktssum Virkelig verdi Kontraktssum Virkelig verdi
Valutainstrumenter   Eiendeler Forpliktelser   Eiendeler Forpliktelser
Valutaterminer (forwards) 4.947 72 -143 2.664 18 -38
Valutabytteavtaler (swap) 9.376 295 -51 7.718 202 -62
Valutaopsjoner 132 1 -2 - - -
Sum valutainstrumenter 14.455 368 -196 10.382 221 -100
             
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. cross currency interest rate swap) 249.493 4.924 -5.535 238.327 1.761 -2.221
Korte rentebytteavtaler (FRA) 2.000 7 -7 9.000 1 -1
Sum renteinstrumenter 251.493 4.931 -5.542 247.327 1.762 -2.221
             
Egenkapitalinstrumenter            
Aksjeopsjoner 21 9 -12 25 12 -10
Aksjeterminer/futures 1.393 42 -322 1.884 88 -359
Sum egenkapitalinstrumenter 1.414 51 -334 1.910 100 -369
             
Varerelaterte kontrakter            
Børsomsatte standardiserte forwards og futures kontrakter 1.549 83 -83 1.441 145 -145
Sum varerelaterte kontrakter 1.549 83 -83 1.441 145 -145
             
Sikring            
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. cross currency interest rate swap) 37.771 921 -48 35.848 387 -216
Sum renteinstrumenter 37.771 921 -48 35.848 387 -216
             
             
             
Sum            
Sum renteinstrumenter 289.265 5.852 -5.590 283.175 2.149 -2.437
Sum valutaintrumenter 14.455 368 -196 10.382 221 -100
Sum egenkapitalinstrumenter 1.414 51 -334 1.910 100 -369
Sum varerelaterte kontrakter 1.549 83 -83 1.441 145 -145
Påløpte renter   872 -977   357 -476
Sum finansielle derivater 306.683 7.226 -7.179 296.908 2.972 -3.528

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN