Note 35 - Innskudd fra og gjeld til kunder

Morbank   Konsern
31.12.19 31.12.20 Innskudd fra og gjeld til kunder (mill. kr) 31.12.20 31.12.19
63.177 74.542 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 73.906 62.224
23.693 23.624 Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 23.622 23.693
86.870 98.166 Sum innskudd fra og gjeld til kunder 97.529 85.917
         
1,2 % 0,8 % Gjennomsnittlig rente 0,8 % 1,2 %
         
Av totale innskudd utgjør fastrenteinnskudd 3,4 prosent (5,1 prosent i 2019).
         
         
31.12.19 31.12.20 Innskudd fordelt på sektor og næring 31.12.20 31.12.19
35.664 40.600 Lønnstakere o.l. 40.600 35.664
13.162 12.711 Offentlig forvaltning 12.711 13.162
2.094 2.269 Jordbruk og skogbruk 2.269 2.094
970 1.210 Fiske og fangst 1.210 970
645 1.305 Havbruk 1.305 645
1.582 1.796 Industri og bergverk 1.796 1.582
3.363 3.799 Bygg, anlegg, kraft og vannforskyning 3.799 3.363
4.197 5.461 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 5.461 4.197
1.059 1.182 Sjøfart og offshore 1.182 1.059
5.027 5.821 Eiendomsdrift  5.750 4.718
7.643 9.286 Forretningsmessig tjenesteyting og lignende 9.286 7.643
8.186 8.930 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 8.518 7.819
3.278 3.795 Øvrige sektorer 3.641 3.001
86.870 98.166 Sum innskudd fordelt på sektor og næring 97.529 85.917
         
         
31.12.19 31.12.20 Innskudd fordelt på geografiske områder 31.12.20 31.12.19
55.495 64.599 Trøndelag 64.019 54.712
15.705 16.450 Møre og Romsdal 16.450 15.705
698 801 Nordland 801 698
6.653 7.212 Oslo 7.155 6.482
7.022 8.393 Landet for øvrig 8.393 7.022
1.298 710 Utlandet 710 1.298
86.870 98.166 Sum innskudd fordelt på geografiske områder 97.529 85.917

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN