Note 37 - Annen gjeld og forpliktelse

Morbank   Konsern
31.12.19 31.12.20 Annen gjeld og balanseført forpliktelse (mill. kr) 31.12.20 31.12.19
48 8 Utsatt skatt 81 115
475 322 Betalbar skatt 408 546
10 11 Formuesskatt 11 10
76 101 Tidsavgrensninger 671 455
127 301 Avsetninger 301 127
100 81 Tapsavsetninger garantier og ubenyttede kreditter 81 100
16 10 Pensjonsforpliktelser 10 16
347 303 Leieforpliktelse 479 505
68 74 Trasseringsgjeld 74 68
6 3 Leverandørgjeld 45 57
9 13 Gjeld verdipapirer 568 197
  - Egenkapitalinstrumenter 0 244
287 239 Annen gjeld 355 401
1.570 1.466 Sum annen gjeld og balanseført forpliktelse 3.084 2.841
         
    Andre forpliktelser ikke balanseført    
2.904 3.408 Kredittrammer, trading 3.585 3.059
- - Øvrige forpliktelser 113 38
2.904 3.408 Sum andre forpliktelser 3.698 3.097
         
4.474 4.874 Totale forpliktelser 6.783 5.937


Pantstillelser
SpareBank 1 SMN ble fra 1. mars 2017 i henhold til EMIR pålagt å ha en CSA-avtale med daglig utveksling av marginsikkerhet mv. med alle finansielle motparter som banken handler med hjemhørende (blant annet) i et EU-land.

Emir-forordningen regulerer OTC-derivater og innebærer blant annet at SpareBank 1 SMN er pålagt å cleare visse derivattransaksjoner gjennom en sentral motpart (Central counterpart). Dette gjelder rentederivater i norske kroner, euro, britiske pund, japanske yen, amerikanske dollar, svenske kroner og polske zloty. Derivater cleares gjennom London Clearing House som sentral motpart hvor sikkerheten per i dag kun er kontanter. SpareBank 1 SMN er ikke direkte medlem i London Clearing House, men har inngått avtale med Commerzbank og SEB som clearingbroker. Forpliktelsen er presentert brutto i tabellen.

SpareBank 1 Markets clearer ordinære aksjehandler utført på Oslo Børs gjennom CCP oppgjør. Selskapet er Direct Clearing Member på SIX X-Clear. Selskapet stiller kontanter som sikkerhet for den daglige margineringen. Clearing av norske børsnoterte derivater skjer hos LCH.

SpareBank 1 SMN er registrert som GCM på NASDAQ OMX Clearing. Banken tilbyr kunder clearingrepresentasjon knyttet til kundens handel av strøm- og laksederivater på NASDAQ OMX Oslo og Fish Pool. Clearingrepresentasjon innebærer at banken trer inn i kundens sted som motpart overfor NASDAQ OMX Clearing og blir forpliktet overfor NASDAQ til å stille marginsikkerhet og å gjennomføre oppgjør av kontrakter og betale gebyrer. Kundene vil for bankens eksponering stille sikkerheter bestående av kontantdepot og/eller pant i eiendeler. 

Morbank     Konsern
 Kontanter   Verdipapir   Sum  Pantstillelser  Sum   Verdipapir   Kontanter 
1.446 - 1.446 Pantstillelse 31.12.20 2.386 - 2.386
3.992 - 3.992 Tilhørende forpliktelse 31.12.20 4.512 - 4.512
             
1.283 245 1.528 Pantstillelse 31.12.19 1.543 245 1.298
1.827 245 2.072 Tilhørende forpliktelse 31.12.19 2.088 245 1.843

 

Pågående rettstvister
Konsernet er ikke part i rettstvister med et økonomisk omfang som vurderes å ha vesentlig betydning for konsernets økonomiske stilling. Det er ikke foretatt tapsavsetninger per 31. desember 2020.

Avsetninger
Konsernet har gjort avsetninger for pensjonsforpliktelser (se note 22), tap på garantier (se note 10), restruktureringskostnader og gavefond.  Avsetning for restruktureringskostnader er gjort med bakgrunn i nedbemanningsplan. Avsetning til gavefond er den delen av tidligere års overskudd som skal deles ut til almennyttige formål. Mer om dette i avsnittet Samfunnsansvar. 

 Mer om dette i avsnittet Samfunnsansvar

Morbank/konsern (mill. kr) Pensjons-
forpliktelser
Restrukturerings- kostnader Gavefond
Balanseført verdi 1.1.20 16 6 121
Ekstra avsetninger foretatt i perioden  - 83 200
Beløp som er benyttet i perioden -1 -6 -104
Ubenyttede beløp som er reversert i perioden  - - -
Økningen i løpet av perioden i det diskonterte beløpet som oppstår over tid, samt virkningen av eventuelle endringer i diskonteringsrenten -6  -  -
Balanseført verdi 31.12.20 10 83 217

 

Morbank/konsern (mill. kr) Pensjons-
forpliktelser
Restrukturerings- kostnader Gavefond
Balanseført verdi 1.1.19 21 21 94
Ekstra avsetninger foretatt i perioden  - - 80
Beløp som er benyttet i perioden -3 -15 -53
Ubenyttede beløp som er reversert i perioden  - - -
Økningen i løpet av perioden i det diskonterte beløpet som oppstår over tid, samt virkningen av eventuelle endringer i diskonteringsrenten -3  -  -
Balanseført verdi 31.12.19 16 6 121

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN