Note 36 - Gjeld ved utstedelse av verdipapirer

Morbank   Konsern
31.12.19 31.12.20 (mill. kr) 31.12.20 31.12.19
- 341 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak 341 -
43.014 42.580 Obligasjonsgjeld 42.580 43.014
- 999 Senior non preferred 999 -
43.014 43.919 Sum gjeld ved utstedelse av verdipapirer 43.919 43.014
         
3,1 % 0,3 % Gjennomsnittlig rente sertifikater 0,3 % 3,1 %
1,3 % 1,1 % Gjennomsnittlig rente obligasjonsgjeld 1,1 % 1,3 %
- 1,0 % Gjennomsnittlig rente senior non preferred 1,0 % -
         
         
31.12.19 31.12.20 Verdipapirgjeld fordelt på forfallstidspunkt 1) 31.12.20 31.12.19
7.833 - 2020 - 7.833
8.713 7.278 2021 7.278 8.713
5.805 7.162 2022 7.162 5.805
8.918 9.297 2023 9.297 8.918
4.500 4.445 2024 4.445 4.500
- 2.250 2025 2.250 -
4.935 10.500 2026 10.500 4.935
499 505 2029 505 499
- 105 2030 105 -
296 315 2031 315 296
247 263 2032 263 247
296 315 2033 315 296
148 158 2034 158 148
257 273 2035 273 257
276 294 2044 294 276
19 43 Valutaagio 43 19
54 525 Over og underkurs, markedsverdi strukturerte obligasjoner 525 54
218 191 Påløpte renter 191 218
43.014 43.919 Sum verdipapirgjeld 43.919 43.014
 
1) Fratrukket egne obligasjoner. Sum nominell egenbeholdning 31. desember 2020 126 millioner kroner (ingen egenbeholdning i 2019)    

   

31.12.19 31.12.20 Verdipapirgjeld fordelt på vesentlige valutaer 31.12.20 31.12.19
13.315 17.015 NOK 17.015 13.315
27.270 24.257 EUR 24.257 27.270
2.429 2.647 Øvrige 2.647 2.429
43.014 43.919 Sum verdipapirgjeld 43.919 43.014

 

Morbank og konsern        
Endring i verdipapirgjeld 31.12.20 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.19
Sertifikatgjeld 341 368 - -28 -
Obligasjonsgjeld 41.819 8.018 10.053 1.132 42.722
Senior non preferred  1.000 1.000 - - -
Verdijusteringer 568 - - 495 73
Påløpte renter  191 - - -27 218
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 43.919 9.386 10.053 1.572 43.014
           
Endring i verdipapirgjeld 31.12.19 Emittert Forfalt/ innløst Øvrige endringer 31.12.18
Sertifikatgjeld - - 385 -7 391
Obligasjonsgjeld 42.722 6.230 6.036 -934 43.463
Verdijusteringer 73 - - -85 158
Påløpte renter  218 - - -38 256
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 43.014 6.230 6.421 -1.064 44.269

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN