Note 12 - Maksimal kreditteksponering

Tabellen nedenfor viser maksimal eksponering mot kredittrisiko i balansen, inkludert derivater. Eksponeringen er vist brutto før eventuelle pantstillelser og tillatte motregninger. For opplysning om klassifisering av finansielle instrumenter der dette ikke er spesifisert, se note 24 Klassifisering av finansielle instrumenter.  

Morbank            
31.12.20 (mill. kr) Brutto maksimal eksponering for kredittrisiko Taps-
avsetning
Sikkerhet i eiendom Sikkerhet i verdipapirer Øvrig
sikkerhet og motregnings-
avtaler*)
Netto
maksimal eksponering
for kredittrisiko
Eiendeler            
Fordringer på sentralbanker 2.725 - - - - 2.725
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 12.901 - - - - 12.901
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over resultatet 4.285 - 4.017 27 15 226
Utlån til kunder vurdert til amortisert kost 46.500 1.331 22.816 2.122 18.158 2.072
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 74.876 115 73.650 46 429 635
Sertifikater og obligasjoner 26.684 - - - 11.848 14.836
Derivater 7.175 - - - 4.755 2.420
Opptjente ikke mottatte inntekter 135 - - - - 135
Fordringer verdipapirer 11 - - - - 11
Sum eiendeler 175.293 1.446 100.483 2.195 35.206 35.962
             
Forpliktelser, ikke balanseført            
Stilte garantier og remburser 5.014 55 - - - 4.959
Ubenyttede kreditter og lånetilsagn 18.299 26 3.432 498 308 14.035
Andre engasjement 3.408 - - - - 3.408
Sum forpliktelser 26.720 81 3.432 498 308 22.402
             
Sum total kredittrisikoeksponering 202.013         58.364
             
31.12.19 (mill. kr) Brutto maksimal eksponering for kredittrisiko Taps-
avsetning
Sikkerhet i eiendom Sikkerhet i verdipapirer Øvrig
sikkerhet og motregnings-
avtaler*)
Netto
maksimal eksponering
for
kredittrisiko
Eiendeler            
Fordringer på sentralbanker 706 - - - - 706
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 9.181 - - - - 9.181
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over resultatet 4.677 - 4.505 0 18 154
Utlån til kunder vurdert til amortisert kost 41.957 850 20.673 809 16.936 2.688
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 71.336 87 69.941 56 413 839
Sertifikater og obligasjoner 23.195 - - - 10.991 12.204
Derivater 2.872 - - - 1.653 1.218
Opptjente ikke mottatte inntekter 107 - - - - 107
Fordringer verdipapirer 13 - - - - 13
Sum eiendeler 154.042 937 95.119 865 30.011 27.109
             
Forpliktelser, ikke balanseført            
Stilte garantier og remburser 5.643 82 - - - 5.561
Ubenyttede kreditter og lånetilsagn 18.533 18 3.038 137 516 14.824
Andre engasjement 2.904 - - - - 2.904
Sum forpliktelser 27.079 100 3.038 137 516 23.289
             
Sum total kredittrisikoeksponering 181.121         50.398

 

 

Konsern            
31.12.20 (mill. kr) Brutto
maksimal
eksponering
for kredittrisiko
Taps-
avsetning
Sikkerhet i eiendom Sikkerhet i verdipapirer Øvrig
sikkerhet og motregnings-
avtaler*)
Netto
maksimal
eksponering for
kredittrisiko
Eiendeler            
Fordringer på sentralbanker 2.725 - - - - 2.725
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 5.091 - - - 14 5.077
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over resultatet 4.285 - 4.017 27 15 226
Utlån til kunder vurdert til amortisert kost 55.487 1.401 22.825 2.122 27.824 1.316
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 74.876 116 73.650 46 429 634
Sertifikater og obligasjoner 26.606 - - - 11.848 14.758
Derivater 7.226 - 51 - 4.755 2.420
Opptjente ikke mottatte inntekter 185 - - - - 185
Fordringer verdipapirer 678 - 43 624 - 11
Sum eiendeler 177.159 1.517 100.586 2.820 44.885 27.352
             
Forpliktelser, ikke balanseført            
Stilte garantier og remburser 5.014 55 - - - 4.959
Ubenyttede kreditter og lånetilsagn 18.432 26 3.516 498 441 13.951
Andre engasjement 3.698 - - - - 3.698
Sum forpliktelser 27.144 81 3.516 498 441 22.608
             
Sum total kredittrisikoeksponering 204.304         49.961
             
31.12.19 (mill. kr) Brutto
maksimal
eksponering
for kredittrisiko
Taps-
avsetning
Sikkerhet i eiendom Sikkerhet i verdipapirer Øvrig
sikkerhet og motregnings-
avtaler*)
Netto
maksimal eksponering
for kredittrisiko
Eiendeler            
Fordringer på sentralbanker 706 - - - - 706
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.110 - - - - 5.091
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over resultatet 4.677 - 4.505 0 18 154
Utlån til kunder vurdert til amortisert kost 50.264 911 20.691 809 17.346 10.506
Utlån til kunder vurdert til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 71.336 87 69.941 56 413 839
Sertifikater og obligasjoner 23.115 - - - 10.991 12.124
Derivater 2.972 - - 100 1.653 1.218
Opptjente ikke mottatte inntekter 132 - - - - 132
Fordringer verdipapirer 292 - - 71 209 13
Sum eiendeler 155.604 998 95.138 1.036 30.629 27.802
             
Forpliktelser, ikke balanseført            
Stilte garantier og remburser 5.643 82 - - - 5.561
Ubenyttede kreditter 18.643 18 3.038 223 531 14.834
Andre engasjement 3.097 - - - - 3.097
Sum forpliktelser 27.383 100 3.038 223 531 23.491
             
Sum total kredittrisikoeksponering 182.987         51.294
 

*) Øvrig sikkerhet inkluderer blant annet kontanter, løsøre, skip og mottatte garantier. For obligasjoner med fortrinnsrett består sikkerhetsmassen av utlån til kunder i selskapet som har utstedt obligasjonen. For derivater er det stilt kontanter som sikkerhet, i tillegg bilaterale ISDA-avtaler om netting av derivater.

Bankens maksimale kreditteksponering fremgår av oppstillingen ovenfor. SpareBank 1 SMN utfører engrosbanktjenester for BN Bank og Samspar-bankene. I tilknytning til dette er det etablert garantiavtale som sikrer fullt oppgjør for eksponeringer knyttet til disse avtalene.

For privat- og næringslivskunder anvendes rammeavtaler med krav om sikkerhetsstillelse ved derivathandel. For kunder som driver med tradingvirksomhet aksepteres kun kontantdepot som sikkerhet. Kunder stiller kontantdepot og/eller pant i eiendeler som sikkerhet for kunders handel av strøm- og laksederivater på NASDAQ OMX Oslo ASA og Fish Pool ASA.  

SpareBank 1 SMN inngår standardiserte og hovedsakelig bilaterale ISDA-avtaler om netting av derivater der finansielle institusjoner er motparter. I tillegg har banken inngått tilleggsavtaler om sikkerhetsstillelse (CSA) mot de mest anvendte motpartene. Per 31. desember 2020 har banken rundt 45 (47) aktive ISDA-avtaler. Fra 1. mars 2017 måtte banken i henhold til EMIR ha en CSA med daglig utveksling av marginsikkerhet mv. med alle finansielle motparter som banken handler med hjemhørende (blant annet) i et EU-land. Banken inngår utelukkende avtaler med kontanter som sikkerhet. Håndteringen av sikkerhetsstillelsen under disse avtalene har banken satt ut til SEB Prime Collateral Services, det vil si at de håndterer marginkravene på vegne av banken. Mer om sikkerheter og pantstillelser i note 37 Annen gjeld og forpliktelser.

Sikkerhetsstillelsene er vurdert til markedsverdi, begrenset til maksimal kreditteksponering for den enkelte motpart. 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN